Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2246. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran, stran 6411.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07 – UPB) je župan Občine Piran sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran
1. člen
S tem pravilnikom Občina Piran dopolnjuje veljavni Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran, objavljenega v Uradnih objavah Primorskih novic št. 22/2005 z dne 13. junija 2005.
2. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran, citiranega v prejšnjem členu (v nadaljevanju: pravilnik), se besedilo 3. člena nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva po tem pravilniku so:
– majhna podjetja, ki ustrezajo merilom za majhne družbe po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD1-UPB3) in
– samostojni podjetniki posamezniki, s sedežem dejavnosti oziroma krajem poslovne enote, na katero se nanaša investicija, na območju Občine Piran.
Prosilci za subvencioniranje obrestne mere bančnih posojil morajo poleg pogojev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi pogoje, ki jih skupaj določijo občina in izbrane banke.
Do finančnih intervencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki delujejo na področjih ribištva in ribogojstva, premogovništva in primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti; dodelitev pomoči ni pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in ne more biti namenjena z izvozom povezanim dejavnostim.
Do finančnih intervencij ravno tako niso upravičena podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali v likvidaciji) in podjetja, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Piran.«
3. člen
Besedilo tretjega odstavka 4. člena pravilnika se nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Pogoji za dodeljevanje pomoči
Za dodelitev dolgoročnega posojila s subvencionirano obrestno mero za projekte malega gospodarstva lahko zaprosijo upravičenci iz 3. člena tega pravilnika, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30 % lastnih sredstev. Investicija, ki je predmet subvencije, se mora v Občini Piran ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku. Pomoč v obliki subvencioniranja obrestne mere najetih posojil mora imeti stimulativni učinek in ne more biti namenjena zgolj zmanjševanju stroškov podjetja.
Pogoji dodeljevanja sredstev se podrobneje določijo z vsakokratnim javnim razpisom.
Pomoč v obliki subvencioniranja obrestne mere najetih dolgoročnih posojil se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči; v primeru upravičencev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
V primeru, da prejemnik za iste upravičene stroške že prejema drugo pomoč, s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« ne sme presegati predpisane intenzivnosti pomoči, sicer do pomoči ni upravičen.
Prejemnika sredstev se o višini dodeljene pomoči po pravilu »de minimis« pisno obvesti.«
4. člen
Besedilo zadnjega odstavka 5. člena pravilnika se nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati pisno izjavo:
– da za isti namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov,
– o že prejetih »de minimis« pomočeh (vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšni višini),
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške (višina in dajalec).«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-3/2011
Piran, dne 2. junija 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, no. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09 e 51/10), vista la Legge sul monitoraggio degli aiuti statali (Gazzetta ufficiale della RS, no. 37/04) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 46/07 – testo unico) il Sindaco del Comune di Pirano approva il seguente
R E G O L A M E N T O
di modifica ed integrazione al Regolamento sull'erogazione dei mezzi finanziari dal bilancio comunale per il sostegno allo sviluppo della piccola imprenditoria nel Comune di Pirano
Art. 1
Con il presente Regolamento è integrato dal Comune di Pirano il vigente Regolamento sull'erogazione dei mezzi finanziari dal bilancio comunale per il sostegno allo sviluppo della piccola imprenditoria nel Comune di Pirano, pubblicato sul Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 22/2005 del 13 giugno 2005.
Art. 2
Nel Regolamento sull'erogazione dei mezzi finanziari dal bilancio comunale per il sostegno allo sviluppo della piccola imprenditoria nel Comune di Pirano, di cui nell'articolo precedente (in seguito: il regolamento) il testo dell'art. 3 viene sostituito da un nuovo testo, come segue:
»I beneficiari dei fondi per lo sviluppo della piccola imprenditoria ai sensi del presente regolamento sono:
– le piccole imprese che soddisfano i criteri di cui nell'art. 55 della Legge sulle società commerciali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 65/09-ZGD1- testo unico 3) e
– i singoli imprenditori autonomi, la cui attività o filiale, a cui si riferisce l'investimento, hanno sede nel territorio del Comune di Pirano.
I richiedenti del sovvenzionamento del tasso d’interesse per i crediti bancari, oltre ai termini di questo regolamento, devono soddisfare anche le condizioni stabilite congiuntamente dal Comune e le banche prescelte.
Non hanno diritto agli interventi finanziari ai sensi del presente regolamento le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, dell'estrazione mineraria e della produzione primaria dei prodotti agricoli nonché della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea; l'assegnazione di aiuti non è condizionata all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione e gli aiuti non devono essere destinati ad attività connesse all'esportazione.
Non hanno diritto agli interventi finanziari in questione neppure le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in procedura concorsuale di concordato preventivo, in fallimento o in liquidazione) nonché le imprese che non hanno assolto a tutti gli obblighi nei confronti del Comune di Pirano.«
Art. 3
Il testo del terzo comma dell'art. 4 del regolamento è sostituito da un nuovo testo come segue:
»Le condizioni per la concessione di aiuti
L'erogazione di un credito a lungo termine con tasso d’interesse sovvenzionato per i progetti di piccola impresa può essere richiesta dai beneficiari, di cui nell’art. 3 del presente regolamento, che dispongono di fonti di finanziamento proprie per un ammontare minimo del 30 %. L'investimento, oggetto della sovvenzione, deve essere conservato nel Comune di Pirano per almeno 5 anni dopo il suo completamento. L’aiuto in forma di sovvenzionamento del tasso agevolato sul credito bancario deve avere un effetto stimolativo e non può essere destinato unicamente al risparmio sui costi.
Le condizioni di assegnazione dei fondi si dispongono in maniera più dettagliata con l’attinente bando pubblico.
Gli aiuti in forma di sovvenzionamento dei tassi d’interesse sui prestiti a lungo termine sono concessi in conformità del Regolamento della Commissione (CE) 1998/2006 del 15 Dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti »de minimis« (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28. 12. 2006, pag. 5–10).
Il valore complessivo degli aiuti concessi al beneficiario stesso secondo la regola »de minimis« non deve superare la soglia di € 200.000,00 nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari, a prescindere dalla forma o finalità di aiuto; nel caso di beneficiari che operano nel settore del trasporto su strada l’aiuto consentito non deve superare € 100.000,00.
Nel caso in cui il beneficiario degli stessi costi ammissibili percepisce già altri tipi di aiuti, l'importo previsto di aiuti »de minimis« non deve superare l'intensità prescritta, altrimenti non ha diritto a tali aiuti.
I destinatari dei fondi vengono informati per iscritto sull’ammontare degli aiuti concessi secondo la regola del »de minimis«.«
Art. 4
Il testo dell’ultimo comma dell’art. 5 del regolamento è sostituito da un nuovo testo come segue:
»I beneficiari, nel caso di assegnazione di fondi, devono presentare una dichiarazione scritta, attestante:
– di non aver percepito, dal bilancio statale o da fonti internazionali, aiuti per la stessa finalità,
– gli aiuti »de minimis« già ricevuti (indicando gli erogatori e l’ammontare),
– altri aiuti già ricevuti o di cui hanno fatto richiesta per i medesimi costi ammissibili (l'importo e l’erogatore)«.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 300-3/2011
Pirano, 2 giugno 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti