Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2259. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov, stran 6432.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7 in 110/07 – Sklep US), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 6. redni seji dne 8. junija 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 85/10) se spremeni 7. člen pravilnika tako, da se v celoti glasi:
»Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15 % letne osnovne plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 89 EUR neto,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 62 EUR neto,
– vodenje seje občinskega sveta – nadomeščanje župana 58 EUR neto,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 72 EUR neto,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 38 EUR neto.
Sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, vključuje tudi eventualno udeležbo na sejah ostalih delovnih teles in delovnih sestankih.
V skladu s tem sklepom se z odločbo določi plačilo članu občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.«
2. člen
Spremeni se 9. člen Pravilnika, tako, da se v celoti glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade za opravljeno delo. Nagrada za opravljeno delo se oblikuje kot:
1. nagrada za udeležbo na seji in
2. nagrada za opravljanje neposrednega nadzora.
Za udeležbo na seji nadzornega odbora, ki vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec in sejah ostalih delovnih teles, kjer je prisotnost članov nadzornega odbora smiselna, ter pripravo in utemeljitev predloga za neposredni nadzor nadzorovane stranke, se pravica do nagrade določi v višini
– 85 EUR neto za predsednika nadzornega odbora;
– 60 EUR neto za člane nadzornega odbora.
Nagrada za opravljanje neposrednega nadzora se za vsakega člana nadzornega odbora določi v višini 80 EUR neto za vsako poročilo, ki se predloži občinskemu svetu ali drugemu organu.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi mandatne pogodbe.«
3. člen
Črta se 17. člen.
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0007/2011-1
Dobrova, dne 8. junija 2011
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.