Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2201. Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, stran 6324.

Na podlagi 1., 2., 3. in 11. točke 15. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa:
– vrste in obseg zdravstvenih pregledov, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in vozniki motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozniki),
– način, postopek izdaje ter obliko in vsebino zdravniških spričeval in potrdil o opravljenem pregledu,
– pogoje, ki jih morajo za izvajanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov, izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti,
– pogoje, ki jih morajo za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti),
– merila za oblikovanje cen zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov.
(2) Ta pravilnik v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo Sveta z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 237 z dne 24. 8. 1991, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/112/ES z dne 25. avgusta 2009 o spremembi Direktive Sveta 91/439/EGS o vozniških dovoljenjih (UL L št. 223 z dne 26. 8. 2009, str. 26), in Direktivo Komisije 2009/113/ES z dne 25. avgusta 2009 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 223 z dne 26. 8. 2009, str. 31).
2. člen
(pomen izrazov)
Poleg izrazov, opredeljenih v 2. členu Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10; v nadaljnjem besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljata tudi naslednja izraza:
– prva skupina je skupina, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;
– druga skupina je skupina, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E.
2. VRSTE, OBSEG IN POSTOPEK OPRAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, KI JIH MORAJO OPRAVITI KANDIDATI ZA VOZNIKE IN VOZNIKI
3. člen
(vrste zdravstvenih pregledov)
Vrste zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov so:
1. zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je kandidat za voznika telesno in duševno zmožen za vožnjo in da lahko začne z vožnjo v cestnem prometu;
2. zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja ali je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja;
3. zdravstveni pregled s svetovanjem, ki se ga v skladu z zakonom voznik lahko udeleži;
4. kontrolni zdravstveni pregled za voznike, ki so v skladu z zakonom nanj napoteni.
4. člen
(obseg zdravstvenega pregleda, s katerim se ugotavlja telesna in duševna zmožnost za vožnjo)
(1) Zdravstveni pregled iz 1. in 2. točke prejšnjega člena, ki ga lahko izvajata izvajalec zdravstvene dejavnosti ali pooblaščeni izvajalec, se opravi na način, ki omogoča oceno zdravstvene zmožnosti kandidata za voznika oziroma voznika, v skladu s Prilogo I, ki je sestavni del tega pravilnika in obsega:
– pregled osnovne zdravstvene dokumentacije kandidata za voznika oziroma voznika, ki jo vodi osebni zdravnik,
– klinični pregled, ki vključuje tudi pregled ustreznih vidnih funkcij za vožnjo motornih vozil.
(2) Če na podlagi zdravstvenega pregleda iz prejšnjega odstavka zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, ne more sam ugotoviti telesne in duševne zmožnosti kandidata za voznika in voznika ali če je to določeno v Prilogi I, lahko zahteva:
– izvid zdravnika specialista oftalmologa, ki je v Prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika ali izvid zdravnika druge specialnosti oziroma psihologa, usmerjen v ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za vožnjo motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: usmerjen izvid),
– dodatne diagnostične preiskave,
– praktični preizkus vožnje pri organizaciji, ki izvaja programe usposabljanja z ustrezno prilagojenimi vozili, v skladu z zakonom.
(3) Psiholog iz prve alinee prejšnjega odstavka mora biti univerzitetni diplomiran psiholog, ki ima opravljen strokovni izpit v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost in ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju medicine prometa (v nadaljnjem besedilu: psiholog).
(4) Pri oceni telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila se upoštevajo zdravstveni izvidi, ki niso starejši od treh mesecev.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za voznike iz prve skupine, ki jim je bilo na podlagi zdravniškega spričevala, s katerim je ugotovljeno, da zdravstveno stanje le v eni točki ni v skladu z merili iz Priloge I, opravi zdravstveni pregled iz 2. točke prejšnjega člena predvsem v delu, ki se nanaša na oceno zdravstvenega stanja iz navedene točke.
5. člen
(obseg zdravstvenega pregleda s svetovanjem)
Zdravstveni pregled iz 3. točke 3. člena tega pravilnika, ki ga izvaja izbrani osebni zdravnik, obsega:
– oceno pitja alkohola s pogovorom in izpolnjevanjem vprašalnika AUDIT 10, ki je objavljen na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije, s katerim se opredeli, ali gre za tvegano pitje, škodljivo pitje ali zasvojenost z alkoholom,
– oceno zavedanja tveganega oziroma škodljivega pitja in
– svetovanje v zvezi s pitjem alkoholnih pijač.
6. člen
(obseg kontrolnega zdravstvenega pregleda)
(1) Kontrolni zdravstveni pregled, ki ga izvaja pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, se opravi v obsegu iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Pri osebah, ki so bile napotene na kontrolni zdravstveni pregled zaradi uporabe, zlorabe ali odvisnosti od alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, se poleg pregleda iz prejšnjega odstavka opravita še:
– zdravstveni pregled, ki ga opravi zdravnik specialist s področja zdravljenja odvisnosti in
– pregled psihologa.
(3) Pri osebah iz prejšnjega odstavka pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti predlaga za voznika enega od rehabilitacijskih programov, določenih v zakonu.
7. člen
(identifikacija kandidata za voznika oziroma voznika)
Pred vsakim zdravstvenim pregledom se ugotovi identiteta kandidata za voznika oziroma voznika na podlagi njegovega identifikacijskega osebnega dokumenta.
8. člen
(izjava o zdravstvenem stanju kandidata za voznika in voznika)
Kandidat za voznika oziroma voznik pred zdravstvenim pregledom iz 1., 2. in 4. točke 3. člena tega pravilnika izpolni in podpiše Izjavo o zdravstvenem stanju kandidata za voznika in voznika na obrazcu iz Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. NAČIN, POSTOPEK IZDAJE TER OBLIKA IN VSEBINA ZDRAVNIŠKIH SPRIČEVAL IN POTRDIL O OPRAVLJENEM PREGLEDU
9. člen
(izdaja zdravniškega spričevala)
(1) Po opravljenem zdravstvenem pregledu iz 1., 2. in 4. točke 3. člena tega pravilnika izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec izda računalniško izpisano zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti na obrazcu iz Priloge III, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Z zdravstvenim pregledom ugotovljena omejena zmožnost za vožnjo motornega vozila se v zdravniškem spričevalu označi v skladu s kodami omejitev zaradi zdravstvenih razlogov, ki so določene v predpisih, ki urejajo vozniška dovoljenja.
10. člen
(izročitev zdravniškega spričevala)
(1) Po opravljenem zdravstvenem pregledu izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je zdravstveni pregled opravil, izroči zdravniško spričevalo kandidatu za voznika oziroma vozniku.
(2) Zdravniško spričevalo, s katerim je ugotovljena zdravstvena sposobnost ali nesposobnost kandidata za voznika oziroma voznika, izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je zdravstveni pregled opravil, pošlje v obliki kopije zdravniškega spričevala v treh dneh po opravljenem zdravstvenem pregledu tudi upravni enoti stalnega prebivališča kandidata za voznika oziroma voznika. Upravna enota takšno zdravniško spričevalo nemudoma vnese v računalniško evidenco voznikov motornih vozil.
11. člen
(zdravniško potrdilo)
Po opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem iz 3. točke 3. člena tega pravilnika se vozniku izda zdravniško potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu na obrazcu iz Priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI IN POOBLAŠČENI IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
12. člen
(pogoji za izvajalce zdravstvene dejavnosti)
Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil iz 1. in 2. točke 3. člena tega pravilnika opravljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti:
– ki so javni zdravstveni zavodi, ki imajo redno zaposlenega najmanj enega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa in imajo diagnostično opremo za oceno vidnih funkcij ali
– druge pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa, ki priglasijo ministrstvu opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznike.
13. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti)
(1) Pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima redno zaposlena najmanj dva specialista medicine dela, prometa in športa z veljavno licenco in najmanj petimi leti delovnih izkušenj na področju medicine prometa,
– ima zaposlena najmanj dva psihologa,
– ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki opravlja dejavnost zdravljenja odvisnosti od alkohola,
– ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju s Centrom za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog,
– ima diagnostično opremo za medicino in psihologijo prometa,
– ima zagotovljene laboratorijske storitve za opravljanje biokemičnih preiskav in urinskih testov na prisotnost prepovedanih drog in njihovih metabolitov.
(2) Za vsako geografsko območje v državi, ki ga pokriva posamezna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister) za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov na podlagi javnega poziva določi enega pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti s sedežem na posameznem geografskem območju.
(3) Če se na javni poziv prijavi več izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, minister pri določitvi pooblaščenega izvajalca upošteva:
– delovne izkušnje izvajalca zdravstvene dejavnosti na področju medicine prometa,
– v preteklih dveh letih število opravljenih zdravstvenih pregledov voznikov druge skupine na posameznega redno zaposlenega zdravnika iz prve alinee prvega odstavka tega člena,
– dokazila o kakovosti izvajanja medicine dela, prometa in športa.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, za geografsko območje, ki ga pokriva Območna enota Ljubljana Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, minister določi dva pooblaščena izvajalca zdravstvene dejavnosti s sedežem na tem geografskem območju.
(5) Minister določi posameznega pooblaščenega izvajalca za obdobje petih let.
14. člen
(pogoji za izvajanje zdravstvenih pregledov oseb, ki potrebujejo prilagojeno vozilo)
Ne glede na določbe 12. in 13. člena tega pravilnika za kandidate za voznike in za voznike, ki za vožnjo potrebujejo prilagojeno vozilo, opravlja zdravstvene preglede iz 1., 2. in 4. točke 3. člena tega pravilnika organizacija, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za določanje potrebne prilagojenosti vozil in:
– izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena ali ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem,
– ima zaposlena najmanj dva zdravnika specialista z veljavno licenco in petimi leti delovnih izkušenj,
– ima sodoben avtomobilski simulator za merjenje psihofizičnih sposobnosti invalidnih oseb,
– ima sklenjeno pogodbo z inštruktorjem praktične vožnje za testiranje vozniške sposobnosti invalidnih oseb, in
– ima zaposlenega vsaj enega strokovnjaka tehničnih strok z vsaj eno leto izkušenj na področju predelave in prilagoditve avtomobilov za invalidne osebe.
15. člen
(seznam izvajalcev zdravstvene dejavnosti in pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti)
(1) Ministrstvo vodi seznam izvajalcev zdravstvene dejavnosti iz 12. člena tega pravilnika in seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti iz 13. člena tega pravilnika.
(2) Seznama iz prejšnjega odstavka in organizacijo iz prejšnjega člena ministrstvo objavi na svoji spletni strani.
5. UGOVOR IN POSEBNA ZDRAVSTVENA KOMISIJA
16. člen
(ugovor zoper zdravniško spričevalo)
(1) Kandidat za voznika oziroma voznik lahko pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki je zdravniško spričevalo izdal, vloži ugovor, s katerim zahteva ponovni zdravstveni pregled pred posebno zdravstveno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija). Ugovor se vloži v pisni obliki v 15 dneh od izročitve zdravniškega spričevala.
(2) Izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka ugovor z vso zdravstveno dokumentacijo v treh dneh od prejema ugovora posreduje komisiji.
(3) Komisija celovito oceni telesno in duševno zmožnost kandidata za voznika oziroma voznika za vožnjo z zdravstvenim pregledom v obsegu iz 4. člena tega pravilnika v 30 dneh od prejema ugovora in izda zdravniško spričevalo na obrazcu iz Priloge V, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Komisija pošlje zdravniško spričevalo kandidatu za voznika oziroma vozniku, kopijo zdravniškega spričevala z vso zdravstveno dokumentacijo pošlje izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki je poslal ugovor, kopijo zdravniškega spričevala pa tudi upravni enoti, v kateri ima kandidat za voznika oziroma voznik stalno prebivališče. Upravna enota prejeto zdravniško spričevalo nemudoma vnese v evidenco voznikov motornih vozil, ki jo vodi pristojno ministrstvo.
17. člen
(imenovanje komisije)
(1) Komisijo iz prejšnjega člena imenuje minister na predlog Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, ki so zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa in imajo več kot deset let delovnih izkušenj na področju izvajanja zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov.
(2) Sedež komisije je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa. Komisija lahko opravlja zdravstvene preglede tudi izven sedeža komisije.
(3) Komisija opravlja zdravstvene preglede v sestavi treh članov, ki jih za posamezen pregled določi predsednik komisije. Predsednik komisije lahko povabi k sodelovanju pri zdravstvenem pregledu zdravnika specialista druge specialnosti ali psihologa, ki pri prvem zdravstvenem pregledu nista sodelovala, ter strokovnjaka za vožnjo iz organizacije iz 14. člena tega pravilnika.
6. CENE ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV
18. člen
(merila za oblikovanje cene zdravstvenih pregledov)
(1) Cena zdravstvenega pregleda se določi na podlagi:
– števila točk, določenih za posamezen zdravstveni pregled in
– vrednosti točke, ki je enaka vrednosti točke, ki jo za izvajanje dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je objavljena na njegovi spletni strani.
(2) Število točk posameznega zdravstvenega pregleda znaša:
– za zdravstveni pregled iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika za kandidate za voznike in za voznike iz prve skupine največ 15 točk,
– za zdravstveni pregled iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika za kandidate za voznike in za voznike iz druge skupine največ 21 točk,
– za zdravstveni pregled iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika za voznike iz prve skupine največ 11 točk,
– za pregled s svetovanjem iz 5. člena tega pravilnika za voznike iz prve in druge skupine največ 15 točk,
– za kontrolni zdravstveni pregled iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika za voznike iz prve skupine največ 18 točk,
– za kontrolni zdravstveni pregled iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika za voznike iz druge skupine največ 21 točk.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se, kadar se opravijo dodatne diagnostične preiskave in dodatni zdravstveni pregledi iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika in drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, se ti točkujejo in obračunajo v skladu z Enotnim seznamom storitev, ki ga uporablja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri določitvi cen za posamezne zdravstvene storitve.
(4) V primeru obračuna zdravstvenega pregleda na način iz prejšnjega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti v zdravstveni dokumentaciji pisno obrazloži vzrok opravljenih dodatnih zdravstvenih pregledov oziroma preiskav.
7. POSEBNA DOLOČBA
19. člen
(poklicni vozniki)
Vozniki iz prve skupine, ki opravljajo vožnjo kot glavni poklic, morajo poleg pogojev iz Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr. in 124/06), izpolnjevati tudi zdravstvene pogoje, ki so določeni za voznike druge skupine po tem pravilniku.
8. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(priglasitev izvajanja zdravstvenih pregledov za kandidate za voznike in voznike)
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti iz 12. člena tega pravilnika v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika priglasijo izvajanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov iz 1. in 2. točke 3. člena tega pravilnika.
(2) Javni poziv iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika za določitev pooblaščenih izvajalcev minister v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika objavi na spletni strani ministrstva.
21. člen
(imenovanje komisije)
Minister imenuje predsednika in člane komisije iz 17. člena tega pravilnika v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.
22. člen
(uporaba pravilnikov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati Pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki motornih vozil (Uradni list SFRJ, št. 5/82 in Uradni list RS, št. 30/98), Pravilnik o zdravstvenih pregledih voznikov motornih vozil in traktorjev ter o izdajanju zdravniških spričeval (Uradni list SRS, št. 12/84) in Pravilnik o zdravstvenih pregledih, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil za kategorije G in H (Uradni list RS, št. 52/05).
23. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-20/2011
Ljubljana, dne 8. junija 2011
EVA 2006-2711-0222
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti