Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2218. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja B1-S/4-2 Laze, stran 6366.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZPNačrt-A), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), določil Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), določil Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja B1-S/4-2 Laze (Uradni list RS, št. 94/09) ter 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je Občinski svet Občine Borovnica na 5. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja B1-S/4-2 Laze
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta B1-S/4-2 Laze in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
2. člen
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da mu je omogočen priključek na lokalno komunalno infrastrukturo oziroma da bo ta v določenem roku in obsegu zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
Obračunski stroški opremljanja so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Zemljišče, namenjeno za gradnjo, je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
Površina parcel je povzeta glede na predvideno parcelno stanje v občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN B1-S/4-2 Laze) in ne glede na lastniško strukturo.
II. OBRAČUNSKA OBMOČJA
3. člen
Območje OPPN Laze in vsa predmetna zemljišča predstavljajo eno obračunsko območje.
III. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
4. člen
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo komunalne opreme na obračunskem območju.
Preglednica 1: Skupni stroški komunalnega opremljanja za območje urejanja OPPN Laze:
+-------------------+---------+----------+----------------------+
| Vrsta komunalne |  %  | Delež  |   Cena (ocena   |
|   opreme    |     |     |   investicije)   |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Cestno omrežje (z | 41,11 %|  31,20 %|     584.240,35 €|
|opornimi zidovi in |     |     |           |
|odkupi zemljišč)  |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Javna parkirna   |  1,44 %|  1,09 %|      20.400,00 €|
|mesta (24 mest)  |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Začasni priključek |  0,24 %|  0,19 %|      3.469,07 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Sprehajalne potke |  1,64 %|  1,24 %|      23.310,32 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Odpadno      |  7,13 %|  5,41 %|     101.330,79 €|
|kanalizacijsko   |     |     |           |
|omrežje      |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Meteorno      |  8,88 %|  6,74 %|     126.279,23 €|
|kanalizacijsko   |     |     |           |
|omrežje      |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Vodovodno in    |  5,67 %|  4,31 %|      80.650,00 €|
|hidrantno omrežje |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Elektroenergetsko | 13,75 %|  10,44 %|     195.453,00 €|
|NN omrežje     |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Plinovodno omrežje |  7,49 %|  5,69 %|     106.500,00 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Javna razsvetljava |  5,05 %|  3,83 %|      71.720,00 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|TK + KKS omrežje  |  4,31 %|  3,27 %|      61.256,92 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|EKO otok (S in J) |  0,95 %|  0,72 %|      13.563,14 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Zelene površine  |  1,87 %|  1,42 %|      26.649,60 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Hortikulturna   |  0,46 %|  0,35 %|      6.500,00 €|
|ureditev      |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Nepredvidena dela | 10,00 %|  7,59 %|     142.132,24 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Projektna     | 13,77 %|  10,45 %|     195.700,00 €|
|dokumentacija   |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Geodetske storitve |  2,50 %|  1,90 %|      35.533,06 €|
|(posnetki,     |     |     |           |
|parcelacija,    |     |     |           |
|ureditev mej)   |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Inženiring     |  3,00 %|  2,28 %|      42.639,67 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Nadzor       |  2,50 %|  1,90 %|      35.533,06 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Skupaj       | 131,77 %| 100,00 %|    1.872.860,46 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
Stroški odkupa zemljišč so upoštevani v izračunu skupnih stroškov.
Cene so preračunane na nivo cen februar 2010. Vse cene so brez DDV.
Podlaga za odmero komunalnega prispevka v obračunskem območju je višina obračunskih stroškov komunalne opreme (Preglednica 2). Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij.
Za obravnavano območje OPPN ni predvidenih drugih virov financiranja, tako da celoten strošek investicije v načrtovano komunalno opremo bremeni zavezance za plačilo komunalnega prispevka, ki morajo sorazmerni znesek obračunskih stroškov poravnati oziroma skleniti pogodbo o opremljanju pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Preglednica 2: Obračunski stroški komunalnega opremljanja z načrtovano komunalno opremo za območje urejanja OPPN Laze:
+-------------------+---------+----------+----------------------+
| Vrsta komunalne |  %  | Delež  |   Cena (ocena   |
|   opreme    |     |     |   investicije)   |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Cestno omrežje (z | 55,22 %|  40,20 %|     584.240,35 €|
|opornimi zidovi in |     |     |           |
|odkupi zemljišč)  |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Javna parkirna   |  1,93 %|  1,40 %|      20.400,00 €|
|mesta (24 mest)  |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Začasni priključek |  0,33 %|  0,24 %|      3.469,07 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Sprehajalne potke |  2,20 %|  1,60 %|      23.310,32 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Odpadno      |  9,58 %|  6,97 %|     101.330,79 €|
|kanalizacijsko   |     |     |           |
|omrežje      |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Meteorno      | 11,93 %|  8,69 %|     126.279,23 €|
|kanalizacijsko   |     |     |           |
|omrežje      |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Vodovodno in    |  7,62 %|  5,55 %|      80.650,00 €|
|hidrantno omrežje |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Javna razsvetljava |  6,78 %|  4,93 %|      71.720,00 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|EKO otok (S in J) |  1,28 %|  0,93 %|      13.563,14 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Zelene površine  |  2,52 %|  1,83 %|      26.649,60 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Hortikulturna   |  0,61 %|  0,45 %|      6.500,00 €|
|ureditev      |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Nepredvidena dela | 10,00 %|  7,28 %|     105.811,25 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Projektna     | 18,50 %|  13,47 %|     195.700,00 €|
|dokumentacija   |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Geodetske storitve |  3,36 %|  2,44 %|      35.533,06 €|
|(posnetki,     |     |     |           |
|parcelacija,    |     |     |           |
|ureditev mej)   |     |     |           |
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Inženiring     |  3,00 %|  2,18 %|      31.743,38 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Nadzor       |  2,50 %|  1,82 %|      26.452,81 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
|Skupaj       | 137,35 %| 100,00 %|    1.453.353,00 €|
+-------------------+---------+----------+----------------------+
V obračunskih stroških so upoštevani stroški odkupov zemljišč.
Cene so preračunane na nivo cen februar 2010. Vse cene so brez DDV.
Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo se odmerijo v skladu s 7. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 53/08).
Naselje Laze po tem odloku spada v 3. obračunsko območje.
IV. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA m2 ZEMLJIŠČA NAMENJENEGA ZA GRADNJO IN NA m2 NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV
5. člen
Preglednica 3: Preračun obračunskih stroškov na enoto m²:
+----------------------------------------------+---------------+
|Stroški komunalne opreme           | 1.453,353,00 €|
+----------------------------------------------+---------------+
|(ps) prispevna stopnja zavezanca       |      1,0|
+----------------------------------------------+---------------+
|Površina obračunskega območja         |  32.300,00 m2|
+----------------------------------------------+---------------+
|Površina neto tlorisnih površin objektov   |    9.561 m2|
+----------------------------------------------+---------------+
|C(pi1) (obračunski stroški načrtovane     |  78,053 €/m2|
|infrastrukture na m2 zemljišča predvidenega za|        |
|pozidavo)                   |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C(ti1) (obračunski stroški načrtovane     |  152,010 €/m2|
|infrastrukture na m2 neto tlorisne površine  |        |
|objekta)                   |        |
+----------------------------------------------+---------------+
Površina celotnega območja, ki se v območju urejanja OPPN Laze komunalno opremlja v enem obračunskem območju meri 32.300,00 m2.
Cena gradbene izgradnje prometne, komunalne in energetske infrastrukture, cena celotnih stroškov izdelave programa opremljanja, ocene stroškov izdelave projektne dokumentacije za objekte in naprave ter površine, ki sestavljajo komunalno, energetsko in prometno opremo in njihovo priključitev na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov, ocene stroškov izdelave geodetskih posnetkov in stroški izdelave parcelacije ter stroškov tehničnega svetovanja, gradbenega inženiringa in nadzora znaša 1.453,353,00 €, preračunano na nivo cen februar 2010.
Cena stroškov načrtovane komunalne opreme na m2 zemljišča predvidenega za gradnjo znaša 78,053 €/m2.
Cena stroškov načrtovane komunalne opreme na m2 neto tlorisne površine objektov znaša 152,010 €/m2.
V. PRIKAZ STROŠKOV KOMUNALNEGA OPREMLJANJA ZA POSAMEZNO ENOTO
6. člen
Za vsako stanovanjsko enoto so prikazani obračunski stroški, kot osnova za izračun komunalnega prispevka. Komunalni prispevek se razlikuje med posameznimi enotami.
Komunalni prispevek za obstoječ objekt se obračuna le v primeru spremembe namembnosti objekta ali njegove dozidave oziroma nadzidave ter v primeru izboljšanja komunalne opremljenosti območja.
Preglednica 4: Komunalni prispevek za posamezne stanovanjske enote:
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|  Tip |Enota|Površina| Bruto | Neto |Kd| Dp | Dt |  KP    |
| objekta|   | parcele|tlorisna|tlorisna| |  |  |       |
|    |   | v m2 |    |    | |  |  |       |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p01 |   421| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|37.189,154  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p02 |   395| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|36.174,461  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p03 |   548| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|42.145,541  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p04 |   484| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|39.647,834  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p05 |   528| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|41.365,007  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p06 |   444| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|38.086,768  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p16 |   523| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|41.169,874  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p17 |   533| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|41.560,141  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p18 |   551| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|42.262,621  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p19 |   495| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|40.077,127  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p20 |   493| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|39.999,074  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p21 |   550| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|42.223,594  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p22 |   656| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|46.360,420  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p23 |   697| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|47.960,514  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|A    |p24 |   638| 327,75| 273,13| 1|0,50|0,50|45.657,940  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p07 |   373|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|26.527,770  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p08 |   394|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|27.347,330  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p09 |   348|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|25.552,103  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p10 |   328|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|24.771,570  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p11 |   329|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|24.810,596  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p12 |   355|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|25.825,290  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p13 |   378|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|26.722,903  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p14 |   389|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|27.152,196  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p15 |   395|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|27.386,356  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p25 |   347|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|25.513,076  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p26 |   370|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|26.410,690  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p27 |   483|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|30.820,703  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p28 |   463|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|30.040,169  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p29 |   421|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|28.401,050  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p30 |   371|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|26.449,716  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p31 |   306|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|23.912,983  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p32 |   300|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|23.678,823  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p33 |   259|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|22.078,730  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p34 |   253|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|21.844,570  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p35 |   250|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|21.727,490  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|B    |p26 |   273|   189| 157,50| 1|0,50|0,50|22.625,103  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p37 |   350|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|25.098,120  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p38 |   253|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|21.312,533  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p39 |   366|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|25.722,546  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p40 |   265|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|21.780,853  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p41 |   130|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|16.512,253  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p42 |   197|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|19.127,040  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p43 |   269|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|21.936,960  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p44 |   148|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|17.214,733  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p45 |   187|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|18.736,773  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p46 |   129|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|16.473,227  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p47 |   165|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|17.878,187  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p48 |   160|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|17.683,053  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|C    |p49 |   203|  180,6| 150,50| 1|0,50|0,50|19.361,200  |
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|obstoječ|p50 |   457|   240| 200,00| 1|0,50|0,50|33.036,232  |
|objekt |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
|    |   |  18620|11473,05| 9560,88| |  |  |1.453.352,998|
|    |   |    |    |    | |  |  |     €  |
+--------+-----+--------+--------+--------+--+----+----+-------------+
VI. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Komunalni prispevek načrtovane komunalne opreme se izračunava po naslednji formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x C(pij) x D(p)) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x C(tij) x D(t))
KP(ij)     znesek dela komunalnega prispevka, ki
        pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju,
A(parcela)   površina parcele,
C(pij)     obračunski stroški, preračunani na m2 zemljišča
        predvidenega za gradnjo na obračunskem območju
        za posamezno vrsto komunalne opreme,
D(p)      delež zemljišča predvidenega za pozidavo pri
        izračunu komunalnega prispevka,
K(dej)     faktor dejavnosti,
A(tlorisna)  neto tlorisna površina objekta,
C(tij)     obračunski stroški, preračunani na m² neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem območju
        za posamezno vrsto komunalne opreme,
D(t)      delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
        komunalnega prispevka,
i       posamezna vrsta komunalne opreme,
j       posamezno obračunsko območje.
8. člen
Skupni komunalni prispevek se izračunava, kot vsota komunalnega prispevka načrtovane komunalne opreme in komunalnega prispevka obstoječe komunalne opreme, po naslednji formuli:
KP = ΣKP(ij) + ΣKP(i,obst)
Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo se odmerijo v skladu s 7. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 53/08).
VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (D(pi) in D(ti))
S tem odlokom se določi, da je razmerje med delom zemljišča predvidenega za pozidavo in merilom neto tlorisne površine predvidenih objektov (D(pi) in D(ti)) pri izračunu komunalnega prispevka
D(pi): D(ti) = 0,5: 0,5.
Faktor dejavnosti (k(dejavnost))
Glede na načrtovano gradnjo, ki za obravnavani OPPN predvideva gradnjo stanovanjskih stavb, se s tem odlokom določi faktor dejavnosti – K(dejavnost) = 1.
Oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka
Olajšave za zavezance in oprostitve za plačilo komunalnega prispevka niso predvidene.
Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo pri plačilu komunalnega prispevka
Znižanje komunalnega prispevka zaradi minulih vlaganj investitorja v komunalno opremo, kadar je ugotovljeno, da je investitor v preteklosti sam financiral izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture.
V primeru OPPN Laze tega primera ni.
Indeksiranje stroškov opremljanja
Izračunana vrednost C(pi) in C(ti) velja na dan 28. februar 2010. Obračunski stroški opremljanja stavbnih zemljišč se pri izračunu komunalnega prispevka na dan izračuna revalorizirajo z indeksi cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
10. člen
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo plačati sorazmerni del komunalnega prispevka Občini Borovnica ali skleniti z Občino Borovnica pogodbo o opremljanju za izgradnjo komunalne infrastrukture.
Investitor mora infrastrukturo zgraditi, zanjo pridobiti uporabno dovoljenje in jo predati Občini Borovnica oziroma upravljalcem posamezne infrastrukture.
Osnova za odmerno odločbo je Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo za območje urejanja – B1 – S/4-2 Laze, ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA svetovanje, prostorske storitve d.o.o., Tacenska 93, 1000 Ljubljana, z datumom julij 2010, št. projekta PO-001/2010-LAZ.
Program opremljanja je na vpogled na Občini Borovnica.
VIII. NAMENSKA PORABA SREDSTEV KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namensko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja na območju.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0005/2010-3
Borovnica, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti