Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2282. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut, stran 6455.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (Uradni list RS, št. 26/95, 65/99, 33/02, 57/02, 115/02 in 11/06) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
2. člen
V 2. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Ime Inštituta v angleškem jeziku je: Educational research institute.
Skrajšano ime Inštituta v angleškem jeziku je: ERI.«.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
18.130   Priprava za tisk in objavo,
18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev razpisa,
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami,
58.110   Izdajanje knjig,
58.140   Izdajanje revij in druge periodike,
70.200   Podjetniško in poslovno svetovanje,
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike,
82.300   Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
85.421   Višješolsko izobraževanje,
85.422   Visokošolsko izobraževanje,
85.5    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
      usposabljanje,
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
91.011   Dejavnost knjižnic,
91.020   Dejavnost muzejev,
94.120   Dejavnost strokovnih združenj.«.
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije«.
V tretjem odstavku 3. člena se besedilo »ministrstva, pristojnega za šolstvo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport«.
4. člen
V tretjem odstavku 4. člena se besedilo »ministrstvom, pristojnim za šolstvo« nadomesti z besedami »ministrstvom, pristojnim za šolstvo in šport«.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.
6. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport;
– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst uporabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed sebe.«.
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Upravnega odbora Inštituta izvolijo člani Upravnega odbora izmed sebe.«.
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev Inštituta se podrobneje določi v statutu.«.
7. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 8. člena se črtata.
8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.
9. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.«.
10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, za izvajanje programa strokovno-razvojnih nalog na področju vzgoje in izobraževanja ter za izvajanje drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela Inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštituta.
Sredstva za izvajanje programa strokovno-razvojnih nalog na področju vzgoje in izobraževanja pridobiva Inštitut na podlagi letnega programa strokovno-razvojnih nalog. Program strokovno-razvojnih nalog je pripravljen za obdobje enega leta. Višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se uredi s pogodbo iz tretjega odstavka 4. člena tega sklepa.«.
12. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »svoje« nadomesti z besedo »svojih«.
13. člen
Za prvim odstavkom 18. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.
14. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem sklepom do 26. junija 2011.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-35/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0018
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti