Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 278/11 Ob-3569/11 , Stran 1497
Št. 278/11 Ob-3569/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo začasnih prodajnih mest v najem
I. Predmet oddaje Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so: 1. Prodajna mesta ob sprehajalni poti: 1A: del zemljišča s parcelno št. 1395/1, k.o. Izola, v izmeri do 40 m2, ki predstavlja javno površino ob parkirišču, vključno s prodajno hišico, v izmeri 7 m2, z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti (spominki, drobno galanterijsko blago) – štiri prodajna mesta. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 680 EUR. 1B: del zemljišča s parcelno št. 1185, k.o. Izola, v skupni izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti, vključno s prodajno stojnico z namenom prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje, unikatni spominki ipd.) – dve prodajni mesti. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 700 EUR. 1C: del zemljišča s parcelno št. 1112, k.o. Izola, v skupni izmeri 10 m2, ki predstavlja javno površino na Velikem trgu, vključno s prodajno stojnico z namenom prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje, unikatni spominki ipd.) – dve prodajni mesti. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 700 EUR. Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas in sicer do 15. 9. 2011. Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje. II. Pogoji prijave ponudbe Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. Ponudba na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja; – fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; – potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; – izjavo o poravnanih obveznostih do Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče –Priloga 3; – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev – Priloga 1; – podpisan vzorec pogodbe – Priloga 2; – dokazilo o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije TRR, št: 01240-0100006381; – dodatno za prijavo pod točko 1 ustrezna dovoljenja z dokazili (kolikor jih ponudnik ima, npr. certifikat za izdelke domače oziroma umetnostne obrti in druga ustrezna dokazila). III. Pogoji najema Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine ter prodajne hišice ali stojnice, kjer je to v točkah navedeno. Izklicna cena posameznih prodajnih mest v razpisnem postopku, je bila določena na podlagi sklepa župana (št. 478-239/2009 z dne 15. 9. 2010). Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, TRR št: 01240-0100006381 s pripisom »vplačilo varščine« ter navesti prodajno mesto, na katero se predmet ponudbe nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri na pripisan TRR ponudnika. Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola, št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Višina najemnine se za posamezno leto uskladi z vrednostjo za obračun najemnine za posamezno leto. Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (stroški električne energije, poraba vode, odvoz smeti, stroški čiščenja, najem gradbenih omaric in drugi stroški) so breme najemnika. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Prodajnih mest, ki jih je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem razpisu, ne sme oddajati v podnajem. IV. Merila za ocenitev ponudb a) Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prodajno mesto se odda ponudniku z največjim številom zbranih točk. Izbranih je število ponudnikov, kolikor je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže enako število točk, bo imel prednost pri izbiri prodajnega mesta ponudnik, ki bo ponudil višjo najemnino, oziroma bo o izbranem ponudniku odločal žreb. V. Navodila za pripravo ponudbe Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Ponudbe pod izklicno ceno, nepopolne ponudbe in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. VI. Rok in način predložitve ponudbe Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 4. 7. 2011 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javna ponudba za najem začasnih prodajnih mest – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. VII. Datum odpiranja in vsebina ponudbe Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 6. 7. 2011 ob 15.30, v sejni sobi v pritličju Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Ponudb pod izklicno ceno, nepopolnih ponudb in prijav ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, komisija ne bo upoštevala. VIII. Izid razpisa Pristojni organ, Urad za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet po prejemu zapisnika komisije predloži županu v podpis sklep o izboru ponudnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku petih dni po izdelavi prednostnega seznama. Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v tridesetih dni po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. V kolikor izbrani ponudnik odstopi od sklenitve pogodbe, se vplačana varščina izbranemu ponudniku ne vrne. IX. Drugi pogoji javnega razpisa: Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina), – kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega, – po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obravnavanja prispelih ponudb. X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, po tel. 05/660-01-03 ali po el. pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola – Comune di Isola

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti