Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2221. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Brežice, stran 6372.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 7. redni seji dne 30. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Brežice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v narave vire v Občini Brežice. Ti ukrepi so:
(1) Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.
(2) Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.
(3) Ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.
3. člen
V proračunu Občine Brežice se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke 1122 »Poraba koncesijske dajatve od lova«. Sredstva se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju za posamezno leto.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
4. člen
Upravičenci do izvajanja biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov navedenega v 2. členu tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Brežice. Izvajanje ukrepov pod točko tri v 2. členu, so lahko tudi drugi subjekti.
5. člen
Merila ter pogoji za dodelitev sredstev oziroma izbiro najugodnejšega ponudnika, se določijo v javnem razpisu oziroma v povabilu k oddaji ponudb.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
6. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja organ, pristojen za kmetijstvo na Občini Brežice.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2011
Brežice, dne 30. maja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti