Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Ob-3547/11 , Stran 1492
Ob-3547/11
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet: nepremičnina poslovni objekt, v prvem nadstropju, na Trgu Gorjanskega bataljona 2, 8310 Šentjernej, s pripadajočim stavbnim in funkcionalnim zemljiščem (parc. št. 415/3 in 2893/1, k.o. Šentjernej). 2. Rok za zbiranje ponudb je 4. 7. 2011, do 12. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma in ure. 3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10% izhodiščne cene za ponujeno nepremičnino na EZR, št. 01319-0100015314, sklic na št. 430-20/2011, Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v 30 dneh od sprejema odločitve, da se njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino. 4. Ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – dokazilo o plačilu varščine, – matično in davčno številko ponudnika, številko TRR, – navedbo nepremičnine, ponujeno ceno, – dejavnost oziroma uporabo, ki se bo izvajala na predmetu prodaje, – kontaktno osebo ponudnika in njegovo telefonsko številko, – navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. 5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej. Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«. 6. Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 7. 2011, ob 13. uri, na naslovu: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej. Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v roku 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je navedena za nepremičnino pod točko 1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb, oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. 8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe, izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo, davek in morebitne druge stroške) plača izbrani ponudnik. 9. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, poznejše reklamacije se ne upoštevajo. 10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo. Kolikor kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu, prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec plačati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, kar je bistvena sestavina pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. Kolikor kupec v navedenem roku ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni možen pred plačilom celotne kupnine. 11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd.) prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah, na tel. 07/393-35-72.
Občina Šentjernej

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti