Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2285. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalnega inštituta za biologijo, stran 6459.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalnega inštituta za biologijo
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalnega inštituta za biologijo (Uradni list RS, št. 16/94, 3/98, 65/99, 13/03, 84/05, 11/06 in 14/07) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
55.209   Druge nastanitve za krajši čas,
58.110   Izdajanje knjig,
58.140   Izdajanje revij in druge periodike,
58.190   Drugo založništvo,
59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj,
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin,
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
71.121   Geofizikalne meritve, kartiranje,
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje,
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje,
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      Biotehnologije,
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije,
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti,
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup,
77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
      zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
84.110   Splošna dejavnost javne uprave,
85.422   Visokošolsko izobraževanje,
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje,
91.011   Dejavnost knjižnic,
91.040   Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
      naravnih vrednot.«.
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije«.
3. člen
V tretjem in četrtem odstavku 4. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno za okolje« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za okolje in prostor«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.
5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za okolje in prostor;
– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst uporabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed sebe.«.
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Upravnega odbora inštituta izvolijo člani Upravnega odbora izmed sebe.«.
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na inštitutu se podrobneje določi v statutu.«.
6. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 8. člena se črtata.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.
8. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.«.
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, Inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti in drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih in drugih virov za opravljanje razvojnih in strokovnih nalog,
– iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih in drugih virov za opravljanje nalog monitoringa,
– iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih in drugih virov za opravljanje nalog monitoringa GSO,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela Inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštituta.
Inštitut pridobiva sredstva za opravljanje nalog monitoringa v obsegu izvajanja monitoringa v skladu z letnim programom.
Inštitut pridobiva sredstva za opravljanje nalog monitoringa GSO v obsegu izvajanja monitoringa GSO v skladu z letnim programom.
Inštitut pridobiva sredstva za izvajanje razvojnih in strokovnih nalog v skladu z letnim programom.«.
11. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »svoje« nadomesti z besedo »svojih«.
12. člen
Za prvim odstavkom 18. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.
13. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem sklepom do 26. junija 2011.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-27/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0008
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti