Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2276. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, stran 6443.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije je pravni naslednik Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, ki je bil v javni raziskovalni zavod preoblikovan s Sklepom o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 61/97, 87/97 – popr., 71/99, 69/02 in 11/06), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. S tem sklepom se je Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, ustanovljen leta 1948 kot sestavni del Tehnične visoke šole pri Fakulteti za rudarstvo in metalurgijo v Ljubljani, razglašen v finančno samostojni zavod z odločbo Izvršnega sveta LRS, št. 755/2-1954, in z odločbo, št. 04-585/1-58, v znanstveni zavod, preoblikoval v javni raziskovalni zavod Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (v nadaljnjem besedilu: inštitut). Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda je bila Republika Slovenija, soustanovitelj inštituta pa Slovenske železarne, d. d., Ljubljana, katerega pravni naslednik je SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana. Republika Slovenija in Slovenske železarne, d. d., Ljubljana sta medsebojne pravice in obveznosti iz ustanoviteljstva oziroma soustanoviteljstva inštituta uredila s Pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti z dne 4. 11. 1997.
Republika Slovenija prevzame ustanoviteljstvo v celoti, saj je dosedanji soustanovitelj SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, izstopil iz soustanoviteljstva tega javnega raziskovalnega zavoda, in sicer na podlagi Sklepa o izstopu iz soustanoviteljstva javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, ki ga je dne 18. 3. 2011 sprejela Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana.
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (v angleščini: Institute of Metals and Technology).
Skrajšano ime je: IMT.
Sedež inštituta je v Ljubljani, Lepi pot 11.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
72.19    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije,
71.20    Tehnično preizkušanje in analiziranje,
62.0    Računalniško programiranje, svetovanje in druge
      s tem povezane dejavnosti,
63     Druge informacijske dejavnosti,
85.42    Višješolsko in visokošolsko izobraževanje,
85.59    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje,
91.01    Dejavnost knjižnic in arhivov,
58.14    Izdajanje revij in druge periodike.
Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami, v okviru Programa dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.
Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.
Inštitut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek znanstvenim osnovam za varstvo okolja in spremljanje procesov v njem ter razvoju novih in čistih tehnologij.
4. člen
Za izvajanje javne službe se na inštitutu oblikujejo programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način, določen z letnim programom dela inštituta, ki je usklajen s Programom dela inštituta.
5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakonodajo ustanovi drug zavod.
6. člen
Organiziranost inštituta se določi s statutom inštituta.
IV. ORGANI INŠTITUTA
7. člen
Organ upravljanja inštituta je upravni odbor.
Upravni odbor inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo;
– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed sebe.
Predsednika upravnega odbora inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na inštitutu se podrobneje določi v statutu.
8. člen
Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– Program dela inštiuta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela inštituta,
– letni program dela in finančni načrt inštituta,
– letno poročilo,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela Inštituta ter imenuje in razrešuje direktorja.
9. člen
Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor vsako leto poroča Vladi Republike Sloveniji o delu inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom inštituta oziroma poslovnikom o delu upravnega odbora.
10. člen
Delo in poslovanje inštituta vodi direktor.
Direktorja inštituta imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Mandat direktorja je pet let.
11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta in način imenovanja članov.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
13. člen
Inštitut upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega sklepa.
14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.
15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin. Upravni odbor inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela inštituta.
16. člen
Pri inštitutu se ustanovi raziskovalni sklad inštituta, ki se financira iz donacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
Oblikovanje in namen uporabe raziskovalnega sklada se natančnejše določi s statutom.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut uporablja za izvajanje in razvoj svojih dejavnosti.
O namenu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.
18. člen
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja.
Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
20. člen
Ustanovitelj, Vlada Republike Slovenije, prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja, s katerim inštitut upravlja. Za obveznosti inštituta iz lastne dejavnosti jamči inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Ljubljana, ki je bil vpisan v sodni register dne 3. 9. 1974 in je sedaj vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5051622000, ohrani vse pravice in obveznosti v pravnem prometu.
22. člen
Direktor nadaljuje delo do izteka mandata.
Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega odbora inštituta nadaljuje delo dosedanji upravni odbor inštituta.
Novi upravni odbor inštituta se imenuje oziroma izvoli do 26. julija 2011.
Organi inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred sprejemom tega sklepa, nadaljujejo z delom do ustanovitve in imenovanja novih organov, določenih s tem sklepom in statutom, v okviru svojih pristojnosti.
23. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem sklepom do 26. junija 2011.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 61/97, 87/97 – popr., 71/99, 69/02 in 11/06).
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Pogodba o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti z dne 4. 11. 1997, ki sta jo sklenila Vlada Republike Slovenije in Slovenske železarne, d. d. Ljubljana.
25. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha soustanoviteljstvo v javnem raziskovalnem zavodu Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Ljubljana, dosedanjemu soustanovitelju SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (prej Slovenske železarne, d. d., Ljubljana), in sicer na podlagi Sklepa o izstopu iz soustanoviteljstva javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, ki ga je sprejela Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, dne 18. 3. 2011.
26. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-30/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0010
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti