Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2284. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije, stran 6458.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije (Uradni list RS, št. 23/94, 11/95, 62/96, 43/98, 47/98 – popr., 65/99, 27/01, 87/02 in 11/06) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
M72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije,
M71.111   Arhitekturno projektiranje,
M71.121   Geofizikalne meritve, kartiranje,
M71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje,
M71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje,
P85.410   Posrednješolsko neterciarno izobraževanje,
P85.421   Višješolsko izobraževanje,
P85.422   Visokošolsko izobraževanje,
P85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje,
R91.011   Dejavnost knjižnic.«.
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije«.
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti družbe.«.
Za drugim odstavkom 6. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.
4. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor zavoda ima sedem članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za promet, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za okolje in prostor;
– tri člane imenuje znanstveni svet zavoda iz vrst uporabnikov zavoda, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti zavoda, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovani člani s strani uporabnikov ne smejo prihajati iz iste institucije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci na zavodu izmed sebe.«.
Šesti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti zavoda, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti zavoda, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na zavodu se podrobneje določi v statutu.«.
5. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt zavoda,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 8. člena se črtata.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.
7. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.«.
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Zavod upravlja z osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega sklepa.«.
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, zavod pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Zavod pridobiva sredstva na podlagi Programa dela zavoda, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela zavoda pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin. Upravni odbor zavoda po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela zavoda.«.
11. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »svoje« nadomesti z besedo »svojih«.
12. člen
Za prvim odstavkom 18. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.
13. člen
Zavod mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem sklepom do 26. junija 2011.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-39/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0020
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti