Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Ob-3549/11 , Stran 1484
Ob-3549/11
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) ter sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2011, št. 478-0024/2011, ki ga je dne 3. 3. 2011 sprejel Občinski svet Občine Ribnica,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 2. Predmet prodaje: a) parc. št. 1012/2, k.o. Ribnica, travnik v izmeri 403 m2, b) parc. št. 3351/1, k.o. Dolenja vas, neplodno v izmeri 88 m2. Nepremičnina pod točko 2.a) ima status stavbnega zemljišča in se nahaja v zahodnem delu naselja Ribnica, imenovanem Mlaka. Nepremičnina nima urejenega neposrednega dostopa iz javne površine temveč je dostop do zemljišča posreden iz Kosovelove ulice preko sosednjih parcel. SZ parcele prečka javni vodovod, mimo parcele poteka tudi nizkonapetostno elektro omrežje. Zemljišče se nahaja v območju urejanja R7/S2 – v območju stanovanjske namembnosti. Nepremičnina pod točko 2.b) ima status stavbnega zemljišča in se nahaja v osrednjem delu naselja Dolenja vas, neposredno ob desnem bregu vodotoka Ribnica, zaradi česar je občasno poplavno ogrožena. Zemljišče ima urejen dostop iz javne prometne površine. Zemljišče je komunalno opremljeno z asfaltirano javno cesto, javnim elektro omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Zemljišče se nahaja v poselitvenem območju naselja Dolenja vas R6/S1 – v območju stanovanjske namembnosti. 3. Vrsta pravnega posla za vse predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: – izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.a) 12.896,00 EUR, najnižji znesek višanja: 50 EUR, – izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.b) 1.267,20 EUR, najnižji znesek višanja: 50 EUR. Izklicna cene ne vključuje zakonsko določenega 20% davka na dodano vrednost oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. 5. Način in rok plačila kupnine: Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). 6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 7. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v torek, 12. julija 2011, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica in sicer za predmete: – pod 2.a) ob 11. uri, – pod 2.b) ob 11.30. 8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). 9. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o vseh predmetih prodaje na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837-20-10. 11. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo. 13. Pravila javne dražbe: – nepremičnine pod točko 2. se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec, – javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, – komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški. 14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Ribnica, www.ribnica.si
Občina Ribnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti