Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2228. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja POL52-8 Poljane, stran 6399.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člen Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, in Uradni list RS, št. 80/01) je župan Občine Gorenja vas - Poljane sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja POL52-8 Poljane
1. člen
(ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga)
Ocena stanja:
Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) ureja okolico Šubičeve hiše. Vključuje ureditev javne poti od začetka centra Poljan do uvoza za Osnovno šolo Poljane in ureditev travnate površine med regionalno cesto Gorenja vas - Poljane in javno potjo na drugi strani.
Razlogi za pripravo:
– ureditev okolice Šubičeve hiše,
– prometna ureditev povezave centra Poljan, Šubičeve hiše in Osnovne šole Poljane,
– zasaditev drevesnic in drugega rastlinja na območju travnatih površin.
Pravna podlaga:
OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) z upoštevanjem Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10) in vse zakonodaje in predpisov s področja urejanja prostora.
2. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje OPPN obsega ureditev okolice Šubičeve hiše v naselju Poljane in se razteza po dolžini javne poti, ki je pomembna komunikacija med naseljem Poljane in Osnovno šolo Poljane. Poteka od mostu na začetku centra Poljan mimo Šubičeve hiše do dovoza k Osnovni šoli Poljane iz regionalne ceste Gorenja vas–Škofja Loka. Predvidena je tudi ureditev zelenega območja med regionalno cesto in javno potjo, ki ločuje predvideno ureditev od glavne prometne povezave.
Območje OPPN zavzema naslednje parcele št.: 1482/5, 1482/6, 374, 376/1, 375/2, 1482/1, *179, 408/1, 1472/1, 1445/2, 407/3, 1445/3, 375/1, 376/2, *30/1, *30/2, *29, 377, 378/1, 378/2, 378/3, *27, 387, 388, *26, 399/2, *25, 389/1, *24/1, 394/7, *24/2, 394/8, 394/2, 394/3, 399/3, 86/2, 394/1, 394/6, 1444/6, 389/2, vse v katastrski občini Dobje.
3. člen
(načrtovana ureditev)
Načrtovana je celotna prostorska ureditev območja POL52-8 Poljane, in sicer:
– predvidena je ureditev celotnega območja OPPN POL52-8 Poljane, kjer se v fazi priprave meja območja razširi skladno z drugo alinejo četrtega odstavka 73. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10),
– v območju OPPN se predvideva umestitev novih ali razvoj obstoječih kulturnih dejavnosti,
– predvidena je celotna ureditev dostopov, prostih površin, rekreacijskih površin,
– na območju OPPN je predvidena celotna ureditev prometne infrastrukture in parkirnih površin.
4. člen
(podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve v POL52-8 Poljane se izdelajo na osnovi:
– veljavnega prostorskega akta; Občinski prostorski načrt Občine Gorenja vas - Poljane,
– idejne zasnove za ureditev okolice Šubičeve hiše in Osnovne šole Poljane,
– študije prometne ureditve območja OPPN,
– drugih strokovnih podlag na osnovi pridobljenih smernic k osnutku OPPN.
V primeru, da bo v postopku priprave OPPN potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se izdela tudi okoljsko poročilo.
5. člen
(rok za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz)
Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in njegovih posebnih faz so naslednji:
+------------------------------------+------------+-------------+
|Faza                |Nosilec   |Rok     |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Sklep o začetku priprave akta    |Občina,   |maj 2011   |
|                  |župan    |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Priprava strokovnih podlag in    |Načrtovalec |30 dni    |
|osnutka akta            |      |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora za |Občina   |30 dni    |
|pridobitev smernic         |      |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Analiza smernic in izdelava     |Načrtovalec |15 dni    |
|dopolnjenega osnutka akta      |      |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi |Občina   |7 dni pred  |
|in javni obravnavi dopolnjenega   |      |pričetkom  |
|osnutka akta; objava v svetovnem  |      |razgrnitve  |
|spletu in na krajevno običajen   |      |       |
|način                |      |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |Občina   |30 dni    |
|dopolnjenega osnutka akta      |      |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Priprava stališč do pripomb in   |Načrtovalec,| 7 dni    |
|predlogov z javne razgrnitve in   |občina,   |       |
|javne obravnave           |župan    |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Priprava dopolnjenega predloga   |Načrtovalec |15 dni    |
|glede na sprejeta stališča do    |      |       |
|pripomb in predlogov        |      |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Priprava gradiva za pridobitev   |Načrtovalec |7 dni    |
|mnenj                |      |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Vloga za mnenja k predlogu akta   |Občina   |7 dni    |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Pridobivanje mnenj nosilcev     |Občina   |30 dni    |
|urejanja prostora k predlogu akta  |      |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Priprava usklajenega predloga akta |Načrtovalec |30 dni    |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Obravnava in sprejem predloga    |Občinski  |odvisno od  |
|odloka na občinskem svetu      |svet    |zasedanja  |
|                  |      |občinskega  |
|                  |      |sveta    |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS  |Občina   |10 dni    |
+------------------------------------+------------+-------------+
6. člen
(financiranje)
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag za njegovo izdelavo zagotovi Občina Gorenja vas - Poljane.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
5. Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat – izvajalec gospodarskih javnih služb, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas;
6. Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana;
7. Krajevna skupnost Poljane, Poljane 77, 4223 Poljane nad Škofjo Loko;
8. Telekom Slovenije d.d. PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
9. Elektro Gorenjska d.d., OE Distribucijsko omrežje, Mirka Vadova 3a, 4000 Kranj.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora in organov, ki niso našteti v tem členu, se te pridobi v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Št. 3505-02/2011-01
Gorenja vas, dne 31. maja 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti