Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2286. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2287. Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru

Drugi akti

2288. Akt o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2289. Pravilnik o organizaciji in pravilih bivanja v integracijski hiši
2290. Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku
2291. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
2292. Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
2293. Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
2294. Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa
2295. Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil
2296. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika
2297. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merah in masah vozil v cestnem prometu
2298. Sklep Razširjene komisije Eurocontrol št. 106 o spremembi Načel za ugotavljanje stroškovne baze pristojbin na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve ter Poslovnika Razširjene komisije
2299. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2300. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2301. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2302. Statut Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2303. Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti o podaljšanju uporabe delovnopravnih standardov iz Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBČINE

Brežice

2304. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice
2305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice
2306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
2307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
2308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
2309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
2310. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
2311. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
2312. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
2313. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
2314. Sklep o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice
2315. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Cankova

2316. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Cankova za leto 2011
2317. Sklep o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti
2318. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011

Divača

2319. Odlok o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača

Gorje

2320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2011 – rebalans I
2321. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Gorje
2322. Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza otrok

Hodoš

2323. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem in promocijo Občine Hodoš

Kamnik

2324. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva

Koper

2325. Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za Mestno jedro Koper z vplivnim območjem

Kranj

2326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj

Ljubljana

2327. Odlok o urejanju javnih parkirišč
2328. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi

Mokronog-Trebelno

2329. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Mokronog - Trebelno

Novo mesto

2330. Sklep o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Mestne večnamenske dvorane Portoval v Novem mestu«

Puconci

2331. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Puconci
2332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci
2333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev

Sevnica

2334. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del območja Obrtne cone Krmelj
2335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
2336. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica
2337. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

2338. Sklep o določitvi cene poldnevnega programa v kombiniranih oddelkih predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
2339. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskem letu 2011/2012

Sveti Jurij ob Ščavnici

2340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2341. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici

Škofljica

2342. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2011

Vojnik

2343. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2011
2344. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2011

Zagorje ob Savi

2345. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za proizvodno obrtno cono Kisovec

Zavrč

2346. Sklep o določitvi cen najema grobov na pokopališču Zavrč za leto 2011 in o določitvi cen za uporabo mrliške vežice

Žiri

2347. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2010

POPRAVKI

2348. Popravek Statuta Občine Lendava
2349. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
2350. Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v območju urejanja VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica
2351. Tehnični popravek Odloka o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti