Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2327. Odlok o urejanju javnih parkirišč, stran 6649.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 20. junija 2011 sprejel
O D L O K
o urejanju javnih parkirišč
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih parkirišč (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Javno službo na javnih parkiriščih zagotavlja MOL v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na celotnem območju MOL v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Javno službo iz prejšnjega odstavka opravlja Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
3. člen
Izvajalec mora pripraviti program za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga sprejme Mestni svet MOL.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
4. člen
MOL z javno službo zagotavlja javno dobrino urejenih in očiščenih javnih parkirišč, ki jih določi Mestni svet MOL.
Začasna javna parkirišča lahko določi župan.
Javna parkirišča so razdeljena v parkirne cone.
Javna služba obsega naslednje storitve:
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
– čiščenje javnih parkirišč.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
5. člen
Pogoji za zagotavljanje storitev javne službe so:
– javna parkirišča z objekti in opremo ter
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
6. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– urejati javna parkirišča,
– zagotavljati obratovanje javnih parkirišč,
– pobirati parkirnino za parkiranje na javnih parkiriščih,
– izvajati kontrolo plačila parkirnine na javnih parkiriščih,
– redno spremljati zasedenost javnih parkirišč in o tem poročati organu mestne uprave, pristojnemu za gospodarske javne službe in promet (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ),
– redno spremljati višino pobrane parkirnine in o tem poročati pristojnemu organu,
– čistiti javna parkirišča, razen parkirišč na vozišču javne ceste,
– voditi evidence in kataster o lokaciji, velikosti in vrstah javnih parkirišč, o številu parkirnih mest na posameznem javnem parkirišču in o objektih in opremi na javnih parkiriščih.
Poleg nalog iz prvega odstavka lahko izvajalec nabavlja, postavlja in vzdržuje opremo ter naprave na parkiriščih, potrebno za nemoteno obratovanje parkirišč z določenim režimom in ureja, nadzira ter vzdržuje sistem parkiranja na območjih s posebno prometno ureditvijo.
7. člen
Poleg storitev javne službe in nalog iz prejšnjega člena, izvajalec opravlja še naslednje naloge v zvezi z izvajanjem prometne ureditve:
– nabavlja in vzdržuje vozila za odstranitev oziroma odvoz nepravilno parkiranih vozil (pajek),
– nabavlja in vzdržuje naprave, s katerimi se začasno prepreči odpeljati vozilo, ki je parkirano v nasprotju s prometno ureditvijo (lisice),
– odstranjuje in odvaža nepravilno parkirana in zapuščena vozila ter skrbi za hrambo teh vozil,
– priklepa in odstranjuje lisice.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
8. člen
Uporabniki javnih parkirišč so vsi, ki skladno s cestnoprometnimi predpisi uporabljajo javna parkirišča za parkiranje vozil.
Za uporabo javnih parkirišč uporabnik plača parkirnino.
Parkirnina se plača:
– na javnih parkiriščih na vozišču javne ceste, na katerih je parkiranje časovno omejeno,
– na javnih parkiriščih izven vozišča javne ceste, ki so določena ali posebej urejena za parkiranje vozil,
– v javnih garažnih stavbah ali drugih objektih, namenjenih parkiranju vozil,
– na začasnih javnih parkiriščih.
Uporabniki z veljavno parkirno dovolilnico ne plačajo parkirnine.
9. člen
Uporabnik, ki za določen čas najame javno parkirišče za posebno ali podrejeno rabo, mora plačati izpad prihodka od parkirnine na najetem javnem parkirišču. Višino plačila določi pristojni organ v dovoljenju za posebno in podrejeno rabo javnih površin ali s pogodbo.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
10. člen
Javna služba se financira:
– iz parkirnine,
– iz plačil odstranitve vozil in hrambe vozil,
– iz plačil priklepa in odstranitve lisic,
– iz proračuna MOL in
– iz drugih virov.
Višino parkirnine na javnih parkiriščih določi Mestni svet MOL.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
11. člen
Objekti gospodarske infrastrukture javne službe so javna parkirišča:
– na vozišču občinske ceste,
– na posebej za parkiranje urejenih javnih površinah izven vozišča javne ceste (parkirišča),
– v javnih garažnih stavbah ali drugih javnih objektih, namenjenih parkiranju vozil.
VIII. STROKOVNI NADZOR
12. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni organ.
IX. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin (Uradni list RS, št. 2/08).
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2011.
Št. 007-16/2011-2
Ljubljana, dne 20. junija 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost