Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2283. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave, stran 6457.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00, 81/03 in 11/06) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti Hidroinštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
16.290   Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
      slame in protja,
26.510   Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih,
      navigacijskih instrumentov in naprav,
28.110   Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala
      in motorna vozila,
28.990   Proizvodnja strojev za druge posebne namene,
33.200   Montaža industrijskih strojev in naprav,
43.990   Druga specializirana gradbena dela,
58.110   Izdajanje knjig,
58.140   Izdajanje revij in druge periodike,
58.190   Drugo založništvo,
62.010   Računalniško programiranje,
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in
      programih,
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
71.121   Geofizikalne meritve, kartiranje,
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje,
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje,
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije,
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
85.421   Višješolsko izobraževanje,
85.422   Visokošolsko izobraževanje,
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje,
91.011   Dejavnost knjižnic,
94.120   Dejavnost strokovnih združenj.«.
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »Nacionalnega raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije«.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Hidroinštitut je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti družbe.«.
Za drugim odstavkom 7. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.
4. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Hidroinštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo;
– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst uporabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci Hidroinštituta izmed sebe.«.
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti Hidroinštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Hidroinštituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na Hidroinštitutu se podrobneje določi v statutu.«.
5. člen
Peta alineja prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Hidroinštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 9. člena se črtata.
6. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.
7. člen
Tretja alineja drugega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,«.
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.«.
8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Hidroinštitut upravlja z osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega sklepa.«.
9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Hidroinštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
10. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Hidroinštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela Hidroinštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Hidroinštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin. Upravni odbor Hidroinštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Hidroinštituta.«.
11. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda »svoje« nadomesti z besedo »svojih«.
12. člen
Za prvim odstavkom 19. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.
13. člen
Hidroinštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem sklepom do 26. junija 2011.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-34/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0019
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti