Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 0127/2011 Ob-3576/11 , Stran 1499
Št. 0127/2011 Ob-3576/11
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), skladno z 2. točko drugega odstavka 80.a člena in ostalimi določbami Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4), na podlagi 2. točke prvega odstavka 5. člena in v skladu s prvim odstavkom 3. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09, 38/10), prodajalec Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ponovno objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb v postopku prodaje finančnega premoženja
1. Prodajalec: Občina Cerklje na Gorenjskem, za katero vodi postopek v zvezi s tem pozivom Komisija za vodenje postopka prodaje finančnega premoženja, objavlja ta poziv z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo 100% ustanoviteljskega deleža v zavodu Socialno varstveni zavod Taber, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je 100% ustanoviteljski delež v zavodu Socialno varstveni zavod Taber. Glavna dejavnost zavoda je dejavnost domov za starejše. Izklicna vrednost 100% ustanoviteljskega deleža znaša 1.202.000,00 EUR. Postopek prodaje lastniškega deleža bo potekal v eni fazi, s ceno kot glavnim kriterijem izbora. 3. Pogoji sodelovanja: – Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. – Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo, overjeno pri notarju. – Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izklicne vrednosti, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 01212-01000066686, odprt pri Banki Slovenije, sklic 05 75116-11-201000, ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je do vključno dne 8. 9. 2011, do 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. 4. Ponudniki morajo oddati zavezujoče ponudbe, ki morajo vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah); – navedbo zakonitega zastopnika (pri pravnih osebah); – naslov, telefonsko številko, številko telefaxa in kontaktno osebo; – navedbo predmeta ponudbe; – obrazloženo in z dokazili podprto pisno izjavo, da je zainteresirani ponudnik sam ali v povezavi z drugimi osebami kadrovsko, tehnično in ekonomsko sposoben za opravljanje dejavnosti domov za starejše in z navedbo referenc s področja celovite organizacije izvedbe projekta in upravljanja, pri opravljanju dejavnosti domov za starejše, ali primerljive dejavnosti s področja varstva in oskrbe oseb. Reference se navedejo na obrazcu, ki je del Informacijskega memoranduma (razpisne dokumentacije); – ceno za nakup 100% ustanoviteljskega deleža zavoda (kupnina), pri čemer le-ta ne more biti nižja od izklicne vrednosti 1.202.000,00 EUR in izjavo, da ponudba zavezuje ponudnika 4 mesece; – rok za plačilo kupnine – v primeru ponujenega plačilnega roka, daljšega od 8 dni, je ponudnik dolžan ponudbi priložiti izjavo banke, da bo v primeru, da bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izpolnitev obveznosti – plačilo kupnine, v višini celotne neplačane kupnine, izplačljivo na prvi poziv, brez ugovorov; – pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika fizične osebe, zakonitega zastopnika pravne osebe, oziroma pooblaščenca. 5. K ponudbi je potrebno priložiti: – dokazilo o državljanstvu (potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista) oziroma sedežu pravne osebe (izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – potrdilo o pravočasnem plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene ter številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo; – podatke o ponudnikovem statusu in finančnem položaju – za ponudnike, pravne osebe, najmanj zaključni račun za leti 2009 in 2010; – izjavo, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun, oziroma če ponudnik pravna oseba, nastopa v okviru povezanih družb, to razkriti; – reference s področja celovite organizacije izvedbe projekta in upravljanja pri opravljanju dejavnosti domov za starejše ali primerljive dejavnosti s področja varstva in oskrbe oseb (potrebna je najmanj ena referenca); – v primeru ponujenega plačilnega roka, daljšega od 8 dni, je ponudnik dolžan ponudbi priložiti izjavo banke, da bo v primeru, da bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izpolnitev obveznosti – plačilo kupnine, v višini celotne neplačane kupnine, izplačljivo na prvi poziv, brez ugovorov. Podrobneje je izdelava ponudbe obrazložena v Informacijskem memorandumu. Ponudniki morajo predložiti dokumentacijo in izdelati ponudbo skladno z določili Informacijskega memoranduma. 6. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje ponudbe z dokazili in prilogami na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Komisija za vodenje postopka prodaje finančnega premoženja, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Rok za oddajo ponudb je 12. 9. 2011, do 9. ure. Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za prodajno ustanoviteljskega deleža – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela, do 12. 9. 2011, do 9. ure, ne glede na datum poštnega žiga. Ponudbe, ki bodo prispele po roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnika. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje postopka prodaje finančnega premoženja. Komisija od ponudnikov lahko zahteva tudi dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so jih le-ti dolžni predložiti. 7. Odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2011, ob 10. uri, v sejni sobi, v 2. nadstropju Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Odpiranje ponudb bo javno. Na odpiranju bodo lahko prisotni ponudniki fizične osebe, zakoniti zastopniki ponudnikov pravnih oseb, drugi predstavniki ponudnikov pa se bodo morali izkazati s pisnim pooblastilom. 8. Občina lahko po odpiranju ponudb zahteva dodatne podatke o ponudnikovem statusu in finančnem položaju, kolikor meni, da je boniteta, solventnost ali likvidnost ponudnika taka, da se lahko utemeljeno pričakuje, da ponudnik kot ustanovitelj ne bo deloval tako, da bi bili namen in cilji zavoda doseženi. V primeru, če se pričakovanje na podlagi predloženih dodatnih dokazil, potrdi za utemeljeno (z objektivnimi podatki), bo občina takega ponudnika izločila kot neustreznega ponudnika. 9. Komisija bo opravila ožji izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje ponudb. Osnovna kriterija sta najvišja kupnina in reference. Kolikor bi več ponudnikov ponudilo isto najvišjo ceno in isti rok plačila (za preračun cene na sedanjo vrednost v primeru odloženega plačila se uporablja letna obrestna mera v višini 6-mesečnega euriborja na dan odpiranja ponudb), bo komisija boljšega ponudnika izbrala na podlagi presoje predloženih referenc s področja celovite organizacije izvedbe projekta in upravljanja pri opravljanju dejavnosti domov za starejše ali primerljive dejavnosti s področja varstva in oskrbe oseb. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe. Osnutek pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije (Informacijskega memoranduma). Kakršnokoli dodajanje ali spreminjanje pogodbe s strani ponudnika, pomeni neveljavnost ponudbe. Osnutek pogodbe se lahko do podpisa, na pobudo Občine Cerklje na Gorenjskem, še spremeni. Opis premoženja zavoda se na dan podpisa pogodbe uskladi z dejanskim stanjem. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Cerklje na Gorenjskem. 11. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. V primeru kasnejšega plačila, to je odloženega plačila (najdlje do 31. 12. 2012), je kupec za neplačani del kupnine dolžan predložiti nepreklicno bančno garancijo za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti – plačilo kupnine, izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 10 dni daljša od roka, v pogodbi dogovorjenega za plačilo kupnine. Bančno garancijo je kupec dolžan izročiti Občini Cerklje na Gorenjskem, v 10 dneh po podpisu pogodbe. Če bančne garancije za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti – plačilo kupnine, v višini neplačanega dela kupnine v navedenem roku ne predloži, se šteje, da je od pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Cerklje na Gorenjskem. Prenos ustanoviteljskega deleža se opravi po prejetem plačilu kupnine oziroma po prejemu nepreklicne bančne garancije, s katero se zavaruje neplačani del kupnine. 12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Župan Občine Cerklje na Gorenjskem lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge. 13. Za izvedbo javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 in 38/10). 14. Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega poziva za zbiranje ponudb, Informacijski memorandum in podpisano Pogodbo o koncesiji z MDDSZ, je na voljo na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, v času uradnih ur, ter na spletni strani občine http://www.cerklje.si/, pod rubriko »Občina/Objave in razpisi« (brez podpisane Pogodbe o koncesiji z MDDSZ). Podpisano pogodbo o koncesiji z MDDSZ lahko zahtevate pisno po elektronski pošti na naslov obcinacerklje@siol.net ali po faksu 04/281-58-20 in vam jo bomo posredovali. Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po elektronski pošti, na naslov: obcinacerklje@siol.net ali po faksu 04/281-58-20.
Občina Cerklje na Gorenjskem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti