Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Ob-3553/11 , Stran 1501
Ob-3553/11
Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica, Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica, sklicuje
14. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v Sevnici, dne 19. 7. 2011, ob 12. uri na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Izvolijo se delovna telesa v naslednji sestavi: – za predsednika skupščine se izvoli Simon Jeglič, odvetnik iz Ljubljane, Kersnikova 5; – za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Ratajc in Tina Šteblaj iz Tanin Sevnica d.d.; – za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Alojz Vidic iz Sevnice, Glavni trg 41. 2. Obravnava letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010. 3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa: 3.1. Izhajajoč iz potrjenega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2010 znaša 2.183.196,75 EUR in ga sestavljajo: preneseni dobiček leta 2002 v znesku 156.016,06 EUR, preneseni dobiček leta 2003 v znesku 304.257,74 EUR, preneseni dobiček leta 2004 v znesku 528.305,11 EUR, preneseni dobiček leta 2005 v znesku 156.479,47 EUR, preneseni dobiček leta 2006 v znesku 245.144,11 EUR, preneseni dobiček leta 2007 v znesku 290.666,56 EUR, preneseni dobiček leta 2008 v znesku 135.763,57 EUR, preneseni dobiček leta 2009 v znesku 102.344,48 EUR in čisti poslovni izid poslovnega leta 2010 v višini 264.219,65 EUR. 3.2. Ves bilančni dobiček v višini 2.183.196,75 EUR ostane nerazporejen (kot preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih poslovnih letih. 3.3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2010 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje predlagana revizorska družba in sicer AGC Consultatio d.o.o. Ljubljana, Ulica Jana Husa 1a Ljubljana. 5. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do sejnine. Predsedniku pripada sejnina v višini 800,00 EUR neto, članom pa v višini 750,00 EUR neto. Poleg sejnine pripada članom nadzornega sveta za udeležbo na seji tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov. Vpogled v gradivo Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Hermanova 1, Sevnica, v tajništvu družbe, vsak delovni dan med 12. in 13. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Udeležba in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti. Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
Tanin Sevnica d.d. uprava Ivan Mirt

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti