Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 331-16/2007/9 Ob-3557/11 , Stran 1463
Št. 331-16/2007/9 Ob-3557/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11 in 37/21) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 108/2010 z dne 8. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
javni razpis
za ukrep 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore (1) Skladno z 11. členom Uredbe PRP je predmet podpore enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij (v nadaljnjem besedilu: mladi prevzemnik) za prvi lastniški prevzem kmetije (v nadaljnjem besedilu: prevzem kmetije). (2) Glede na čas, ki je datumsko pretekel med dnem prevzema kmetije in datumom vložitve vloge na javni razpis, se vlagatelji uvrščajo v štiri ločene sklope, in sicer: 1. sklop A: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 15. meseci, vendar ne več kot pred 16. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis; 2. sklop B: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 14. meseci, vendar ne več kot pred vključno 15. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis; 3. sklop C: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 10. meseci, vendar ne več kot pred vključno 14. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis; 4. sklop D: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred manj kot vključno 10. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis. (3) Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev namenjenih za sofinanciranje vlog, prispelih na ta javni razpis znaša do vključno 10.000.000 EUR. Od tega je: a) za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru sklopa A namenjeno največ do vključno 1.000.000 EUR, b) za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru sklopa B namenjeno največ do vključno 1.000.000 EUR, c) za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru sklopa C namenjeno največ do vključno 1.000.000 EUR, d) za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru sklopa D namenjeno največ do vključno 7.000.000 EUR. III. Vlagatelji (1) Skladno z 12. členom Uredbe PRP so vlagatelji fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo. IV. Pogoji za pridobitev sredstev (skladno s 13. in 120. členom Uredbe PRP) IV/1. Skupni splošni pogoji (1) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo sredstev v Republiki Sloveniji v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1). (2) Vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države. (3) Vlagatelj ne sme biti v osebnem stečaju. (4) Vlagatelj mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. V primeru dokazovanja gospodarske vitalnosti kmetije, se upošteva stalno ali začasno prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji. (5) V primeru dokazovanja gospodarske vitalnosti kmetije, mora imeti vlagatelj dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije. IV/2. Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje (1) Mora biti starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki je dopolnil 40 let v letu oddaje vloge na javni razpis. (2) Najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis: a) mora biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in b) mora postati lastnik kmetije, ki obsega najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP), kamor spada tudi gozd ali c) lastnik kmetije, ki ima v reji ali lasti najmanj: – 1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic, – 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso, – 6 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za vzrejo istovrstnih živali, – 40 čebeljih družin ali d) mora vlagatelj, ki ima del svojih zemljišč izven območja Republike Slovenije in zaradi tega ne izpolnjuje vstopnega kriterija 3ha PKP, v vlogi na javni razpis, izkazati primeren bruto prihodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti. Vlagatelj mora postati nosilec in lastnik kmetije, ki obsega kmetijska in gozdna zemljišča v Republiki Sloveniji. V tem primeru mora imeti vlagatelj na prevzeti kmetiji stalno ali začasno prebivališče. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v letu pred letom objave javnega razpisa, ki je v letu 2010 znašala 8536,36 EUR. Vrednost proizvodnje se lahko prikaže z dejanskim prihodkom, v primeru vlagatelja, ki vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in pokritju za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva. Vlagatelj mora v tem primeru na kmetiji zagotoviti obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v višini 1 polne delovne moči (v nadaljevanju: PDM), od tega vsaj 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetija dosega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti, če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja vsaj 4268,18 EUR. K osnovni kmetijski dejavnosti se šteje tudi kmetijska dejavnost, ki jo kmet opravlja kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. Pri opredelitvi lastne delovne sile na prevzeti kmetiji se upoštevajo samo tiste osebe, ki so člani kmetijskega gospodarstva. To pomeni, da morajo biti člani enega ali več gospodinjstev, ki so prijavljena v okviru te kmetije in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Za 1 PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delavnimi urami letno. Ne glede na to pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka: 1 PDM; ostali člani kmetije 0,5 PDM. Pri opredelitvi najete delovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni življenjski dobi, ki ima za delo na prevzeti kmetiji urejeno delovno razmerje za polni delovni čas. Vlagatelj lahko prevzame tudi kmetijska zemljišča, ki ležijo v tujini in so del prevzete kmetije, vendar za njih ne more uveljavljati točk pri ocenitvi vloge na javni razpis, prav tako se tudi prejeta sredstva ne smejo nameniti za naložbe ki se bi izvedle izven območja Republike Slovenije. (3) Za izračun PKP se upošteva dejanska raba površin na podlagi podatkov iz grafične evidence rabe kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: evidenca GERK) na dan oddaje vloge na javni razpis. Kot stanje na dan oddaje vloge na javni razpis se upošteva dejanska raba površin na podlagi zadnje oddane zbirne vloge. V primeru rabe gozdnih površin se upošteva raba iz zemljiškega katastra. Za 1 ha PKP se šteje: a) 1 ha njiv ali vrtov, b) 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov, c) 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelava gob ali d) 8 ha gozdov. (4) Gozdne površine se ne upoštevajo pri določanju višine podpore. (5) Kot prevzem kmetije, se za namen izvedbe tega javnega razpisa, upošteva prevzem kmetije z vsemi pripadajočimi kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, vključno z gospodarskimi poslopji in stroji, ki so namenjeni opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti in se nahajajo na območju Republike Slovenije in ki so v lasti ali so-lasti prenosnika in njegovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. V primeru, da je zakonski ali zunajzakonski partner prenosnika lastnik druge kmetije-z drugim KMG-MID-om, mu te kmetije ni potrebno prenesti na prevzemnika. (6) Prevzem kmetije mora biti izveden največ 16 mesecev pred dnem oddaje vloge na javni razpis. (7) Kot prvi prevzem kmetije se šteje vpis v zemljiško knjigo. (8) Kot prvi prevzem kmetije se upošteva tudi prevzem kmetije, ki je po obsegu kmetijskih zemljišč v uporabi večja od kmetije, ki jo je do sedaj imel v lasti vlagatelj in za njo iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, še ni prejel sredstev. (9) Kot način prevzema kmetije se upošteva prevzem zlasti na podlagi: a) izročilne pogodbe, b) darilne pogodbe, c) pogodbe o preužitku, d) pravnomočnega sklepa o dedovanju, e) kupoprodajne pogodbe. (10) Prenos kmetije med partnerjema zakonske ali zunajzakonske skupnosti ni predmet podpore tega javnega razpisa. (11) Kolikor se prevzem kmetije, po tem javnem razpisu, izvede na podlagi prenosa živali v reji ali lasti mora/jo biti: a) vlagatelj imetnik živali in vpisan v Evidenco imetnikov rejnih živali, ki jo vodi MKGP-SIR, b) preneseni vsi gospodarski objekti za rejo živali skupaj z navedenim številom živali, ki so v lasti ali solasti prenosnika in njegovega zakonskega oziroma zunajzakonskega partnerja, c) prenesene vse kmetijske površine, ki so v lasti ali solasti prenosnika in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja. Kot stanje na dan oddaje vloge na javni razpis, se upošteva število rejnih živali v zadnji oddani zbirni vlogi. Za izračun GVŽ se upošteva Obrazec za preračun GVŽ. (12) Kolikor se prevzem kmetije, po tem javnem razpisu, izvede na podlagi prenosa čebeljih družin mora/jo biti: a) vlagatelj imetnik čebeljih družin in biti vpisan v register čebelnjakov, ki ga vodi MKGP, b) preneseni vsi gospodarski objekti za rejo živali skupaj z navedenim številom živali, ki so v lasti ali solasti prenosnika in njegovega zakonskega oziroma zunajzakonskega partnerja, c) prenesene vse kmetijske površine, ki so v lasti ali solasti prenosnika in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja. Kot stanje na dan oddaje vloge na javni razpis, se upošteva število čebeljih družin v registru čebelnjakov, ki ga vodi MKGP. Nakup čebeljih družin s strani mladega prevzemnika ni predmet podpore tega javnega razpisa. (13) Iz prevzema se lahko izključi: a) stanovanjsko enoto, b) zemljišča v skupni velikosti do vključno 0,5 ha PKP, ki jih lahko zadrži prenosnik, ob upoštevanju pogoja, da mora imeti kmetija tudi po izločitvi teh zemljišč na dan oddaje vloge na javni razpis v lasti najmanj 3ha PKP in c) objekte, ki so namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, razen v primeru, kadar so pogoj za gospodarsko vitalnost kmetije. (14) Vlagatelj mora na dan oddaje vloge na javni razpis imeti ustrezno poklicno znanje in mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti. Imeti mora: a) najmanj dokončano osnovno šolo in najmanj pet let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti ali b) najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti (agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska, vrtnarska) in najmanj tri leta izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti. (15) Če vlagatelj na dan oddaje vloge na ta javni razpis ne izpolnjuje predpisanih pogojev iz prejšnjega odstavka tega podpoglavja, mora te pogoje izpolniti najpozneje v 36 mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev in v roku 30 dni od izpolnitve pogoja o tem obvestiti ARSKTRP. Načrt izobraževanja mora biti v tem primeru prikazan v poslovnem načrtu. Vlagatelj mora v vsakem primeru imeti najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis, uspešno zaključeno osnovno šolo ter izpolnjevati pogoj, ki zahteva 3 ali 5 let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti. (16) Vlagatelj mora pripraviti poslovni načrt o razvoju kmetijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poslovni načrt) v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 1974/2006/ES, za obdobje najmanj petih let od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev in ga priložiti k vlogi na ta javni razpis. Poslovni načrt mora imeti sledeče obvezne vsebine: a) osnovni podatki o vlagatelju in prevzeti kmetiji, b) načrt razvoja kmetijske dejavnosti in c) načrt poklicnega izobraževanja oziroma usposobljenosti v primeru, da vlagatelj nima ustreznega poklicnega znanja in izobrazbe. Iz poslovnega načrta vlagatelja mora biti razviden namen pridobljenih sredstev po tem javnem razpisu najmanj v višini vlagateljevega informativnega (preliminarnega) izračuna, na osnovi objavljenih meril iz tega javnega razpisa. Višina sredstev, izračunana na podlagi informativnega izračuna, se lahko nameni za naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ki jih opredeljuje Seznam upravičenih stroškov, ki je kot priloga I k razpisni dokumentaciji. (17) Vlagatelj se s podpisom prijavnega obrazca – vloge, obvezuje in izjavlja, da dovoljuje uporabo osebnih podatkov iz uradnih evidenc. IV/3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prevzeta kmetija (1) Mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev. (2) Nosilec kmetije je moral v tekočem letu, v roku, oddati zbirno vlogo po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. V primeru, da rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel, se upošteva oddana vloga za preteklo leto. (3) Določila iz drugega odstavka tega podpoglavja, se ne uporabljajo za vlagatelje, ki vstopajo v ukrep samo kot lastniki čebeljih družin. (4) Najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis mora biti prevzeta kmetija s strani vlagatelja oziroma s strani vlagatelja in njegovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Vlagatelj mora biti v tem primeru najmanj 50% lastnik kmetije. V. Obveznosti končnega prejemnika sredstev (skladno s 13., 121. in 124. členom Uredbe PRP) (1) Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo še najmanj pet let od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij: a) ostal nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik prevzete kmetije, b) opravljal kmetijsko dejavnost v skladu s poslovnim načrtom ter c) ohranil ali povečal obseg prevzetih kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma obseg staleža rejnih živali najmanj v obsegu, kot ga je imel ob vstopu na ta javni razpis. (2) Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo pred iztekom petih let od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, dokončal načrt razvoja kmetijske dejavnosti-naložbe, ki si jih je zadal v načrtu razvoja kmetijske dejavnosti, najmanj v višini prejetih sredstev. Končni prejemnik sredstev mora 60 dni pred iztekom petih let od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev poslati vsa ustrezna dokazila (račune, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje …) na ARSKTRP, na podlagi katerih bo le ta izvedla administrativno kontrolo o zaključku naložb, ki so navedene v načrtu razvoja kmetijske dejavnosti. Kontrola načrta razvoja kmetijske dejavnosti, se bo začela izvajati 30 dni pred pretekom petih let od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev. (3) Če končni prejemnik sredstev ob kontroli, ki se opravi pred iztekom petih let od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, ne dokonča načrta razvoja kmetijske dejavnosti oziroma naložb, ki si jih je zadal v načrtu razvoja kmetijske dejavnosti in če krši določila prve točke tretjega odstavka ali devete točke prvega odstavka trinajstega člena Uredbe PRP, mora skladno s tretjim odstavkom 57. člena ZKme-1, v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, ki jih je prejel na podlagi tega javnega razpisa, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema sredstev. (4) Če končnemu prejemniku sredstev na podlagi vsebine predloženega poslovnega načrta na javnih razpisih iz drugih ukrepov iz Uredbe PRP ni uspelo pridobiti sredstev ali jih je pridobil časovno drugače, kot je to opredelil v poslovnem načrtu se šteje, da ni kršil določil poslovnega načrta. (5) Če končni prejemnik sredstev zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, na podlagi katerih je pridobil pomoč iz tega javnega razpisa in jih najkasneje do datuma oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti v najmanj enakem obsegu, mora skladno s tretjim odstavkom 57. člena ZKme-1, v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, ki jih je prejel na podlagi tega javnega razpisa, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema sredstev. (6) Če končni prejemnik sredstev zmanjša obseg staleža rejnih živali na podlagi katerega je pridobil pomoč iz tega javnega razpisa in ga do datuma oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti najmanj v enakem obsegu, mora skladno s tretjim odstavkom 57. člena ZKme-1, v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, ki jih je prejel na podlagi tega javnega razpisa, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema sredstev. (7) Končni prejemnik sredstev mora začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu po tej metodologiji mora spremljati 5 obračunskih let po izplačilu sredstev. Standardne rezultate obdelave podatkov po metodologiji FADN, mora v elektronski obliki in v formatu, določenem na spletni strani ARSKTRP, poslati na MKGP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate gospodarjenja za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih,, spremljanje rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V tem primeru mora končni prejemnik sredstev poslati poročilo na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, in sicer za 5 obračunskih let po izplačilu sredstev. Poročilo mora končni prejemnik sredstev poslati na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida ter bilanco stanja. (8) Končni prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP. (9) Končni prejemnik sredstev je dolžan še pet let po zadnjem izplačilu sredstev v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP zbirno vlogo po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. (10) Končni prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. (11) Vsi računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca (prevzemnika). (12) Vsi računi in vsa dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. (13) Končni prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva iz tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. VI. Merila za ocenjevanje vlog (1) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje tega javnega razpisa, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril za ocenjevanje vloge: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Višina sredstev se določi na podlagi doseženih točk in ocenitvi popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisane pogoje iz tega javnega razpisa. Maksimalno število točk je 350. Vrednost posamezne točke znaša 200 EUR. VII. Finančne določbe (skladno s 15. členom Uredbe PRP) (1) Podpora je enkratna finančna pomoč. (2) Višina podpore se določi na podlagi doseženih točk pri ocenitvi popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in znaša do vključno 70.000 EUR na upravičenca. (3) Gozdne površine se ne upoštevajo pri merilih za ocenjevanje vlog. (4) Skladno s postopkom iz XXI. poglavja Uredbe PRP: Odprti javni razpisi, se ta javni razpis izvaja kot odprt. VIII. Razpisna dokumentacija in informacije (1) V skladu s prvim in tretjim odstavkom 111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. (2) Razpisna dokumentacija vsebuje: a) Povabilo k oddaji vloge; b) Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; c) Merila za ocenjevanje vlog. (3) Razpisan dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKGP http://www.mkgp.gov.si/ in ARSKTRP http://www.arsktrp.gov.si/. (4) V skladu s 117. členom Uredbe PRP se vloga-prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Prijavni obrazec-vloga, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 111. ali 114. člena Uredbe PRP. Elektronski vnos vloge – prijavnega obrazca bo možen od vzpostavitve sistema za elektronski vnos vlog od 4. 7. 2011, od 8.00 ure dalje. IX. Rok in način prijave (1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«, ali oddati v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur, in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP. (2) Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 111. člena Uredbe PRP. Na ovojnici vloge mora biti dopisano: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis Pomoč mladim prevzemnikom kmetij«. X. Obravnava in postopek odobritve vlog (1) Postopek za odpiranje in obravnavo vlog na javni razpis, ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen v XXI. poglavju: Odprti javni razpisi, Uredbe PRP. ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis, ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti, po vrstnem redu oddaje oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen sklop. Vloge na javni razpis se po štirih ločenih sklopih skupin upravičencev ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog na javni razpis. (2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno, s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«, ali odda v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur. XI. Omejitev sredstev (skladno s 119. členom Uredbe PRP): (1) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske Unije oziroma druga javna sredstva. XII. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev (1) Skladno s 122. členom Uredbe PRP, se namerna vložitev napačne prijave, sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU. (2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega poglavja, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je upravičenec obveščen o obveznosti povračila. (3) Skladno s 122. členom Uredbe PRP, se neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. (4) V primeru prejšnjega odstavka tega poglavja, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva v skladu s tretjim odstavkom 57. člena ZKme-1 vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (5) Skladno s 122. členom uredbe PRP, se določbe iz tretjega in četrtega odstavka tega poglavja ne uporabljajo, če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin iz osmega odstavka tega poglavja zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v 10 delovnih dneh od dneva, ko je to zmožna storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1. (6) Skladno s 122. členom Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. (7) Skladno s 112. členom uredbe PRP, mora upravičenec ali njegova pooblaščeno oseba, o višji sili ali izrednih okoliščinah, pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dne, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. (8) Kot višja sila ali izredna okoliščina se štejejo zlasti naslednji primeri: a) dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, b) smrt upravičenca, c) razlastitev velikega dela kmetije (v primeru,da tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti), d) naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijo, e) uničenje hlevov oziroma čebelnjakov na kmetiji zaradi nesreče, f) kužna živalska bolezen, g) bolezni oziroma škodljivci v trajnem nasadu, zaradi katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti. (9) Skladno s 122. členom Uredbe PRP, če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v skladu s tretjim odstavkom 57. člena ZKme-1 v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva od dneva prejema sredstev. (10) Skladno s 123. členom uredbe PRP, se z globo 200 EUR kaznuje končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz osmega odstavka poglavja V. tega javnega razpisa. Kolikor v roku 30 ni od vročitve odločbe inšpektorata pristojnega za kmetijstvo o plačilu globe končni prejemnik sredstev ne posreduje letnega poročila, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10% že izplačanih sredstev. XIII. Nadzor nad izvajanjem ukrepov, vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev in omejitev sredstev (skladno s 126. in 127. členom Uredbe PRP) (1) Nadzor nad izvajanjem tega javnega razpisa se izvaja v skladu z Uredbo 65/2011/EU. (2) MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje tega javnega razpisa. (3) Nadzor nad izvajanjem določb tega javnega razpisa opravljajo kmetijski inšpektorji. (4) ARSKTRP mora o ugotovljenih kršitvah, ki so z Uredbo PRP ali zakonom, ki ureja kmetijstvo opredeljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ. (5) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Za ta javni razpis se vloga na javni razpis šteje kot zahtevek za izplačilo sredstev. (6) Znesek enkratne pomoči se določi na podlagi meril določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. (7) Na podlagi vložene popolne vloge na javni razpis se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz 125. člena Uredbe PRP.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti