Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2247. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2010, stran 6413.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Ribnica je občinski svet na 4. redni seji dne 2. 6. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Ribnica za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine Ribnica za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2010 se objavi na spletnih straneh občine.
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     7.872.464
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           6.551.413
70   DAVČNI PRIHODKI               5.970.009
700  Davki na dohodek in dobiček         5.357.191
    7000 Dohodnina                5.357.191
703  Davki na premoženje              366.672
    7030 Davki na nepremičnine           275.245
    7031 Davki na premičnine              423
    7032 Davki na dediščine in darila        32.994
    7033 Davki na promet nepremičnin in na     58.010
    finančno premoženje
704  Domači davki na blago in storitve       246.146
    7044 Davki na posebne storitve          1.684
    7047 Drugi davki na uporabo blaga in      244.462
    storitev
71   NEDAVČNI PRIHODKI               581.404
710  Udeležba na dobičku in dohodki od       162.273
    premoženja
    7102 Prihodki od obresti             4.352
    7103 Prihodki od premoženja          157.921
711  Takse in pristojbine               4.956
    7111 Upravne takse in pristojbine        4.956
712  Globe in druge denarne kazni           5.154
    7120 Globe in druge denarne kazni        5.154
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev      55.617
    7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev   55.617
714  Drugi nedavčni prihodki            353.404
    7141 Drugi nedavčni prihodki          353.404
72   KAPITALSKI PRIHODKI               75.023
722  Prihodki od prodaje zemljišč in         75.023
    neopredmetenih sredstev
    7220 Prihodki od prodaje kmetijskih       33.417
    zemljišč in gozdov
    7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč   41.606
74   TRANSFERNI PRIHODKI             1.246.028
740  Transferni prihodki iz drugih         402.138
    javnofinančnih institucij
    7400 Prejeta sredstva iz državnega       402.138
    proračuna
741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz   843.890
    sredstev proračuna Evropske unije
    7411 Prejeta sredstva iz državnega        6.200
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije za izvajanje skupne kmetijske
    politike
    7412 Prejeta sredstva iz državnega       837.690
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije iz strukturnih skladov
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
    Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       7.947.077
40   TEKOČI ODHODKI                2.495.261
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim       625.566
    4000 Plače in dodatki             498.077
    4001 Regres za letni dopust           17.853
    4002 Povračila in nadomestila          35.102
    4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi   73.957
    4009 Drugi izdatki zaposlenim           577
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost   89.986
    4010 Prispevek za pokojninsko in        44.080
    invalidsko zavarovanje
    4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje    35.314
    4012 Prispevek za zaposlovanje           299
    4013 Prispevek za starševsko varstvo        498
    4015 Premije kolektivnega dodatnega       9.795
    pokojninskega zavarovanja, na podlagi
    ZKDPZJU
402  Izdatki za blago in storitve         1.755.572
    4020 Pisarniški in splošni material in     292.492
    storitve
    4021 Posebni material in storitve        34.073
    4022 Energija, voda, komunalne storitve in   311.493
    komunikacije
    4023 Prevozni stroški in storitve       265.310
    4024 Izdatki za službena potovanja       14.814
    4025 Tekoče vzdrževanje            754.690
    4026 Poslovne najemnine in zakupnine       9.370
    4029 Drugi operativni odhodki          73.330
403  Plačila domačih obresti             6.026
    4031 Plačila obresti od kreditov –        6.026
    poslovnim bankam
409  Rezerve                     18.111
    4090 Splošna proračunska rezervacija      16.297
    4090 Splošna proračunska rezervacija       1.814
41   TEKOČI TRANSFERI               2.305.709
410  Subvencije                   21.898
    4100 Subvencije javnim podjetjem          885
    4102 Subvencije privatnim podjetjem in     21.013
    zasebnikom
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom    904.377
    4111 Družinski prejemki in starševska      18.779
    nadomestila
    4119 Drugi transferi posameznikom       885.598
412  Transferi nepridobitnim organizacijam in    32.338
    ustanovam
    4120 Tekoči transferi nepridobitnim       32.338
    organizacijam in ustanovam
413  Drugi tekoči domači transferi        1.347.096
    4130 Tekoči transferi občinam          1.438
    4131 Tekoči transferi v sklade socialnega    21.659
    zavarovanja
    4132 Tekoči transferi v javne sklade      45.206
    4133 Tekoči transferi v javne zavode     1.278.794
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            3.028.172
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev      3.028.172
    4200 Nakup zgradb in prostorov         55.298
    4202 Nakup opreme               143.079
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in     1.774.012
    adaptacije
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove    394.149
    4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev    66.409
    4207 Nakup nematerialnega premoženja      134.887
    4208 Študije o izvedljivosti projektov,    460.338
    projektna dokumentacija, nadzor in
    investicijski inženiring
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            117.935
431  Investicijski transferi pravnim in        4.915
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    4310 Investicijski transferi nepridobitnim    4.915
    organizacijam in ustanovam
432  Investicijski transferi proračunskim      113.020
    uporabnikom
    4323 Investicijski transferi javnim      113.020
    zavodom
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    21.124
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    21.124
    KAPITALSKIH DELEŽEV
751  Prodaja kapitalskih deležev             0
    7510 Sredstva, pridobljena s prodajo         0
    kapitalskih deležev v javnih podjetjih in
    družbah, ki so v lasti države ali občin
752  Kupnine iz naslova privatizacije        21.124
    7520 Sredstva kupnin iz naslova         21.124
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      5.060
    DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      5.060
    DELEŽEV
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova        5.060
    privatizacije
    4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne    5.060
    sklade in agencije
C.   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)                0
50   ZADOLŽEVANJE                     0
500  Domače zadolževanje                 0
    5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije       0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)            85.349
55   ODPLAČILA DOLGA                 85.349
550  Odplačila domačega dolga            85.349
    5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam    85.349
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –143.898
    (I.+IV.+VII-II.-V.-VIII)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         85.349
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         74.613
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.   481.164
    PRETEKLEGA LETA
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se objavi na spletnih straneh občine.
Št. 4103-0001/2011
Ribnica, dne 2. junija 2011
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti