Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša, stran 6415.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 127/06, 36/00), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) sta Občinski svet Občine Ribnica v skladu z 82. členom Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) na 4. redni seji dne 2. 6. 2011 in Občinski svet Občine Sodražica v skladu s 15. členom Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) na 1. izredni seji dne 19. 5. 2011 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Uradni list RS, št. 76/02 in 5/06) se spremeni 2. člen, tako da se po novem glasi:
Zavod posluje pod imenom Knjižnica Miklova hiša. Sedež zavoda je: Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica. Skrajšano ime zavoda je: Miklova hiša.
Knjižnica Miklova hiša je osrednja knjižnica za območje občin Ribnica, Sodražica in Loški potok.
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 28 mm. V sredini pečata je znak Miklove hiše, na zunanjem obodu pa sta izpisana ime in sedež knjižnice. Pečat uporablja zavod v pravnem prometu za potrjevanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in občanom.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
2. člen
Besedilo 3. člena odloka se črta.
3. člen
Črta se besedilo drugega, tretjega in petega odstavka 4. člena. Za prvim odstavkom tega člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Sredstva za delo zavoda zagotavljata ustanovitelja v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom. Finančne obveznosti za skupne stroške se razdeli v skladu z veljavno zakonodajo.
4. člen
Za besedilom II. poglavja se doda novo II/1 poglavje POSLANSTVO ZAVODA z novim 6.a členom, ki se glasi:
Zavod je splošna knjižnica, katere temeljno poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za prebivalce Občine Ribnica in Občine Sodražica ter tistih občin, s katerimi sklene zavod v soglasju z ustanoviteljema pogodbo o opravljanju knjižnične dejavnosti. V skladu s strokovnimi usmeritvami zavod organizira zbirko knjižničnega gradiva, virov informacij in storitev z namenom, da posameznikom in skupinam prebivalstva zagotavlja dostopnost, izposojo in uporabo knjižničnega gradiva ter informacijskih virov.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi prebivalcem občin, ki jih pokriva, približuje kraje, kulturo, znanje in informacije, podpira njihovo vseživljenjsko učenje ter spodbuja njihovo ustvarjalnost.
5. člen
Besedilo 7. člena se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnost zavoda v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je:
– O 92.511   Dejavnost knjižnic
– O 92.522   Varstvo kulturne dediščine
– O 92.320   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R 90.010   Umetniško uprizarjanje
– M 80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje, d. n.
– P 85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti
– P 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
– N 82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– DE 22.110   Izdajanje knjig
– DE 22.130   Izdajanje revij in periodike
– DE 22.140   Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– DE 22.150   Drugo založništvo
– G 52.486   Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– G 52.500   Trgovina na drobno z rabljenim blagom
– L 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
– K 72.400   Omrežne podatkovne storitve
– K 73.202   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju humanistike
– M 73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K 74.852   Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K 74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– O 91.330   Dejavnost drugih članskih organizacij
– O 92.310   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
V okviru teh dejavnosti opravlja zavod naslednje naloge:
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– izobraževanje uporabnikov,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– dejavnost knjižničnega informacijskega servisa,
– sodelovanje v vse življenjskem izobraževanju,
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
– zagotavljanje dostopnosti in uporaba gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizacija dejavnosti, ki so posebej namenjene vzpodbujanju bralne kulture,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z dejavnostjo zavoda,
– sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
– sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami s področja kulture ter vzgoje in izobraževanja,
– skrb za knjižnično premično dediščino,
– posredovanje informacij o kulturni dediščini zainteresirani javnosti, zagotavljanje dostopnosti gradiva, popularizacijski program,
– vzdrževanje stikov s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
– opravljanje drugih nalog s področja kulture, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organizacijsko povezanost in enotnost knjižničarske dejavnosti in
– izvajanje knjižnične dejavnosti z bibliobusom.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost s soglasjem ustanoviteljev.
6. člen
Za drugo alinejo tretjega odstavka 9. člena se doda novo alinejo z besedilom:
– pripravlja finančni načrt in ga usklajuje s sprejetim proračunom občin ustanoviteljic.
7. člen
Besedilo druge alineje tretjega odstavka 10. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in poznavanje knjižnične dejavnosti.
V tretji alineji tretjega odstavka se besedo »knjižničarstva« nadomesti z besedo »bibliotekarstva«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
Strokovni izpit iz bibliotekarstva mora kandidat pridobiti najkasneje v dveh letih po nastopu funkcije.
8. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedna zveza »sedem članov« zamenja z besedno zvezo »pet članov«, v prvi alineji se besedo »trije« zamenja z besedo »dva«, v četrti alineji pa se beseda »dva« nadomesti z besedo »en«.
Črta se besedilo četrtega odstavka tega člena.
9. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
Svet zavoda sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov.
10. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z novim, ki se glasi:
Zavod upravlja s pripadajočimi prostori:
– Knjižnice Miklova hiša na naslovu Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica,
– enoto knjižnice v Sodražici, 1317 Sodražica in
– vso opremo po inventurnem popisu osnovnih sredstev in knjižničnega gradiva.
11. člen
V četrtem odstavku 18. člena se namesto pike na koncu stavka nadaljuje z besedilom: ter pogodba o sredstvih danih v upravljanje.
12. člen
V drugem stavku 27. člena se črta piko in nadaljuje z besedilom: ter uresničevanju finančnega načrta.
13. člen
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Zavod mora uskladiti svoje akte z določili tega odloka v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
V skladu z določili tega odloka se mora svet zavoda konstituirati v roku treh mesecev po uveljavitvi odloka.
Direktor zavoda mora najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka sprejeti kadrovski načrt in akt o sistemizaciji delovnih mest. Do sprejetja novega akta velja akt o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša.
14. člen
Z uveljavitvijo tega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša se iz javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša izloči organizacijska enota Galerija Miklova hiša, Škrabčev trg 21 Ribnica in organizacijska enota Muzej Miklova hiša, Škrabčev trg 21 Ribnica.
Organizacijski enoti se pripojita javnemu zavodu Rokodelski center Ribnica zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-1/2002
Ribnica, dne 2. junija 2011
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
Št. 00201-6/02
Sodražica, dne 19. maja 2011
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti