Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2279. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije, stran 6451.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
1. člen
V Sklepu o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 1/94, 65/99, 69/02 in 11/06) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije,
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije,
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike,
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje,
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
62.010   Računalniško programiranje,
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in
      programih,
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje,
84.130   Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
      poslovanje,
01.110   Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in
      oljnic,
01.130   Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in
      gomoljnic,
01.190   Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin,
01.250   Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,
01.280   Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih
      rastlin,
01.300   Razmnoževanje rastlin,
01.640   Obdelava semen,
02.100   Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
02.300   Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
01.290   Gojenje drugih trajnih nasadov,
02.200   Sečnja,
16.100   Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
32.990   Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti,
58.110   Izdajanje knjig,
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev,
58.140   Izdajanje revij in druge periodike,
85.410   Posrednješolsko neterciarno izobraževanje,
85.421   Višješolsko izobraževanje,
85.422   Visokošolsko izobraževanje,
85.320   Srednješolsko poklicno in strokovno
      izobraževanje,
85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju športa in rekreacije,
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje,
91.011   Dejavnost knjižnic in arhivov.«.
V 1. točki drugega odstavka 3. člena se besedilo »Nacionalnega raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije«.
Na koncu 4. točke drugega odstavka 3. člena se pika nadomesti z vejico in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. izvajanje nalog javne službe monitoringa stanja okolja (spremljanje stanja okolja) in ohranjenosti narave skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, in zakona, ki ureja ohranjanje narave (razvoj, koordinacija, usmerjanje in izvajanje nalog in poročanje na področju monitoringa stanja gozdnih ekosistemov, kot intenzivni monitoring gozdov, monitoring biotske pestrosti gozdov in monitoring ponorov CO2 za sektor gozd, rabo tal in spremembe rabe tal).«.
3. člen
Za prvim odstavkom 5. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Inštitut opravlja naloge monitoringa stanja okolja (spremljanje stanja okolja) in ohranjenosti narave iz 5. točke drugega odstavka 3. člena tega sklepa v skladu z letnimi programi monitoringa, ki jih pripravi ministrstvo, pristojno za okolje in prostor. Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor, se podrobneje uredijo s pogodbo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Za tretjim odstavkom 5. člena se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.
4. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gozdarstvo;
– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed sebe.«.
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na inštitutu se podrobneje določi v statutu.«.
5. člen
Peta alineja prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 9. člena se črtata.
6. člen
Za 12. členom se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.
7. člen
Tretja alineja drugega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,«.
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.«.
8. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
9. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
1. Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe, statističnih raziskav ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin. Program dela inštituta, ki se nanaša na področje javne gozdarske službe, se pripravi v skladu s predpisi ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, ter ministrstva, pristojnega za okolje in prostor. Program dela inštituta, ki se nanaša na področje javne službe monitoringa stanja okolja (spremljanje stanja okolja) in ohranjenosti narave po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave, se pripravi v skladu s predpisi ministrstva, pristojnega za okolje in prostor. Upravni odbor inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela inštituta.
2. S področja javne gozdarske službe:
– naloge iz 2. točke 3. člena tega sklepa in ustrezni del infrastrukture.
Kriterije za pridobivanje teh sredstev določi ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor.
3. Dejavnosti po predpisih o varstvu okolja:
– izdelovanje študij ranljivosti okolja in študij za presojo vplivov na okolje.
Kriterije za pridobivanje teh sredstev določi ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za gozdarstvo.
4. Dejavnosti s področja javne službe monitoringa stanja okolja (spremljanje stanja okolja) in ohranjenosti narave po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave:
– razvoj, koordinacija, usmerjanje in izvajanje nalog in poročanje na področju monitoringa stanja gozdnih ekosistemov, kot intenzivni monitoring gozdov, monitoring biotske pestrosti gozdov in monitoring ponorov CO2 za sektor gozd, rabo tal in spremembe rabe tal.
Kriterije za pridobivanje teh sredstev določi ministrstvo, pristojno za okolje in prostor.
Inštitut pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz 2., 3., 4. in 5. točke drugega odstavka 3. člena tega sklepa na podlagi letnega Programa dela, ki ga po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, ter ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, sprejme Upravni odbor inštituta.«.
10. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »svoje« nadomesti z besedo »svojih«.
11. člen
Za prvim odstavkom 18. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.
12. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem sklepom do 26. junija 2011.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-36/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0013
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti