Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut, stran 6438.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut (Uradni list RS, št. 20/92, 65/99, 33/02 in 11/06) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem odloku uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda: Kemijski inštitut.
Skrajšano ime: KI.
Sedež javnega raziskovalnega zavoda: Ljubljana.
Poslovni naslov javnega raziskovalnega zavoda: Hajdrihova 19, Ljubljana.
Ime javnega raziskovalnega zavoda v angleškem jeziku: National Institute of Chemistry.
Skrajšano ime javnega raziskovalnega zavoda v angleškem jeziku: NIC.«.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti Inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
Glavna dejavnost:
72.1    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      naravoslovja in tehnologije,
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije,
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije,
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje,
85.421   Višješolsko izobraževanje,
85.422   Visokošolsko izobraževanje,
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje,
38.220   Ravnanje z nevarnimi odpadki,
91.011   Dejavnost knjižnic.
Stranska dejavnost:
58.110   Izdajanje knjig,
58.140   Izdajanje revij in druge periodike,
20.1    Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in
      dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega
      kavčuka v primerni obliki,
20.130   Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
      kemikalij,
20.140   Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij,
21.100   Proizvodnja farmacevtskih surovin,
21.200   Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in
      programih,
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
63.120   Obratovanje spletnih portalov,
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
71.129   Drugo tehnično projektiranje in svetovanje,
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj.«.
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije«.
4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti družbe.
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.
5. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo;
– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst uporabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed sebe.«.
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Upravnega odbora Inštituta izvolijo člani Upravnega odbora izmed sebe.«.
Peti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na Inštitutu se podrobneje določi v statutu.«.
6. člen
Peta alineja prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 7. člena se črtata.
7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.
8. člen
Tretja alineja drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,«.
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.«.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela Inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor Inštituta na predlog vodij programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštituta.«.
11. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda »svoje« nadomesti z besedo »svojih«.
12. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem odlokom do 26. junija 2011.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-26/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0007
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti