Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 014-6/2011 Ob-3562/11 , Stran 1480
Št. 014-6/2011 Ob-3562/11
Občina Kamnik na podlagi 6. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 126/06) ter sklepa občinskega sveta z 31. seje, z dne 10. 3. 2010, št. 0322-2/2010 – 6, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Kamnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik. 2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva v obsegu do 11 oddelkov (od tega vsaj 70% oddelkov za I. starostno obdobje). 3. Območje izvajanja dejavnosti (lokacija koncesijskega objekta): KS Duplica, KS Kamnik - Center, KS Novi trg, KS Perovo in KS Nevlje. 4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora: – biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva; – imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program; – imeti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa; – imeti na območju, določenem v razpisu, zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi; – imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi; – imeti večletni poslovni načrt in letni delovni načrt; – izvajati najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov (z zagotovitvijo poslovnega časa min. od 5.30 do 17. ure); – dejavnost opravljati za ceno programa, kot jo določa občinski svet; – predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, veljavno do uresničitve zavarovanja za izpolnjevanje pogodbenih določil oziroma najkasneje do 30. 11. 2011. 5. Participacija občine: občina bo koncesionarjem, izbranim na javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, namenila nepovratna sredstva v višini 50.000 EUR (brez obresti) na oddelek, vendar tretjino v letu 2011. Naslednja tretjina sofinancerskega deleža bo koncesionarjem izplačana mesec dni po sprejetem proračunu za leto 2012, vendar ne pred 31. 1. 2012, zadnja tretjina pa mesec dni po sprejetem proračunu za leto 2013, vendar ne pred 31. 1. 2013. 6. Zavarovanje dejavnosti in participacije občine: ponudnik mora predložiti izjavo, da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih določil. 7. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija: 10 let, z možnostjo predčasnega odstopa od koncesijske pogodbe – po 7 letih. 8. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 30. 9. 2011 do 10. ure. 9. Način predložitve ponudb: kandidati morajo ponudbo predložiti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: koncesija za področje predšolske vzgoje«, v vložišče Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden poln naziv in naslov ponudnika. Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile ponudnikom. 10. Merila za izbiro: – ocena objekta, prostora in opreme – 30 točk, – nadstandardni program – 20 točk, – število oddelkov v posameznem okolišu – 15 točk, – predlagana lastna cena programa – 10 točk, – lokacija vrtca oziroma oddelka – 10 točk, – rok pričetka izvajanja javne službe – 10 točk, – pisne pozitivne reference ponudnika – 5 točk. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 11. Čas odpiranja ponudb: 30. 9. 2011 ob 11. uri v prostorih Občine Kamnik (pritličje, soba 17). 12. Dosegljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Kamnik, www.kamnik.si od datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba: Katarina Ščetinin Sever (tel. 831-81-39; katarina.sever-scetinin@kamnik.si) in Vesna Krmavnar (tel. 831-81-05). 13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Kamnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti