Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2217. Odlok o ustanovitvi vaških odborov, stran 6366.

Na podlagi 67. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je Občinski svet Občine Borovnica na 5. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi vaških odborov
1. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev, ki se nanašajo na vaško skupnost, se ustanovi vaške odbore kot posvetovalna delovna telesa občinskega sveta.
2. člen
Vaški odbor se lahko ustanovi za območje vaške skupnosti. Člane vaških odborov imenuje občinski svet izmed prebivalcev območja vaške skupnosti, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Mandat članov vaškega odbora se začne z imenovanjem na občinskem svetu in se konča z mandatom članov občinskega sveta, ki je odbore imenoval.
3. člen
Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju javnih zadev:
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov,
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine,
– dajejo predloge za letne občinske proračune za področje javne infrastrukture na svojem območju,
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine,
– dajejo predloge za letne občinske proračune za področje javne infrastrukture na svojem območju,
– dajejo pobude za prometno ureditev,
– dajejo pobude za ureditev in olepšanje kraja,
– seznanjajo občinski svet s problemi in potrebami prebivalcev na področju varstva okolja,
– obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje vaškega odbora in njeno prebivalstvo in oblikujejo svoja stališča in mnenja.
4. člen
Vaški odbori imajo po tri člane, razen vaškega odbora za območje vaške skupnosti Borovnica, ki ima pet članov. V primeru, da bo na območju naselja Borovnica ustanovljenih več manjših vaških skupnosti, imajo vsi vaški odbori po tri člane.
5. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem pooblastilu član občinskega sveta v roku 30 dni po imenovanju članov vaškega odbora.
Vaški odbor ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani vaškega odbora na prvi seji.
6. člen
Vaški odbor sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzoča večina članov, z večino glasov navzočih članov.
Pri delu vaškega odbora lahko sodeluje svetnik iz njihovega območja, vendar pa nima pravice glasovati.
Predsednik skliče vaški odbor najmanj enkrat letno oziroma večkrat, če je to potrebno.
7. člen
Občinski svet lahko razreši vaški odbor, če:
– se najmanj po trikratnem sklicu ne sestane,
– ne izvršuje nalog, ki jih ima v skladu s tem odlokom.
8. člen
Za delovanje vaških odborov se v proračunu ne zagotavlja sredstev, člani niso upravičeni do sejnine po pravilniku, ki določa plače in nadomestila občinskih funkcionarjev.
Funkcija člana odbora je častna. Funkcija člana vaškega odbora je nezdružljiva s funkcijo člana nadzornega odbora občine in z delom v občinski upravi.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2011
Borovnica, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti