Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2210. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009, stran 6354.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – UPB7; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009
1. člen
V Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009 (Uradni list RS, št. 47/09 in 99/10) se v PRILOGI 2 na koncu točke 2.4. IZKAZI IZIDA KRITNIH SKLADOV doda nova točka, ki se glasi:
»e) Izkaz izida kritnega sklada za dodatno pokojninsko zavarovanje v času izplačevanja rent (dodatna in predčasna dodatna starostna pokojnina) zavarovalnica izdela po naslednji shemi:
I.   Prenos denarnih sredstev iz pokojninskega načrta
    dodatnega pokojninskega zavarovanja
    1. te pravne osebe
    2. druge zavarovalnice
    3. druge pokojninske družbe
    4. vzajemnega pokojninskega sklada
II.  Prihodki od naložb
    1. Prihodki iz dividend in deležev v podjetjih
      1.1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah v
        skupini
      1.2. Prihodki iz dividend in deležev v
        pridruženih družbah
      1.3. Prihodki iz dividend in deležev v drugih
        družbah
    2. Prihodki drugih naložb
      2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb
      2.2. Prihodki od obresti
      2.3. Drugi prihodki naložb
        2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki
        2.3.2. Drugi finančni prihodki
    3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb
    4. Dobički pri odtujitvah naložb
III.  Odhodki za škode
    1. Obračunani zneski škod
    2. Sprememba škodnih rezervacij
IV.  Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih
    rezervacij (+/-)
    1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)
    2. Sprememba drugih ostalih čistih zavarovalno-
      tehničnih rezervacij (+/-)
V.   Stroški vračunani po policah
    1. Začetni stroški
    2. Inkaso, upravni, režijski stroški
    3. Zaključni stroški oziroma stroški izplačil
V.a.  Čisti obratovalni stroški
    1. Stroški pridobivanja zavarovanj
    2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja
      zavarovanj (+/-)
    3. Drugi obratovalni stroški
      3.1. Amortizacija vrednosti sredstev potrebnih
        za obratovanje
      3.2. Stroški dela
        3.2.1. Plače zaposlenih
        3.2.2. Stroški socialnega in pokojninskega
            zavarovanja
        3.2.3. Drugi stroški dela
      3.3. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne
        opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah
        o delu, pogodbah o avtorskem honorarju in v
        zvezi z drugimi pravnimi razmerji) skupaj z
        dajatvami, ki bremenijo podjetje
      3.4. Ostali obratovalni stroški
    4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev
      v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih
      pogodb (-)
VI.  Odhodki naložb
    1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za
      obratovanje
    2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za
      obresti in drugi finančni odhodki
    3. Prevrednotovalni finančni odhodki
    4. Izgube pri odtujitvah naložb
VII.  Izid kritnega sklada (I+ II - III + IV - V - VI)
VII.a. Izid kritnega sklada (I+ II - III + IV - V.a - VI)«
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
(1) Izkaz izida kritnega sklada iz 1. člena tega sklepa je potrebno prvič izdelati za drugo trimesečje leta 2011.
(2) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. junija 2011
EVA 2011-1611-0107
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti