Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2278. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije, stran 6449.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije (Uradni list RS, št. 66/98, 65/99, 88/02, 49/03 in 11/06) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Dejavnosti Inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
63.120   Dejavnost spletnih portalov,
71.121   Geofizikalne meritve, kartiranje,
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje,
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje,
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije,
58.110   Izdajanje knjig,
58.140   Izdajanje revij in druge periodike,
85.421   Višješolsko izobraževanje,
85.422   Visokošolsko izobraževanje,
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje,
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
91.011   Dejavnost knjižnic,
91.012   Dejavnost arhivov,
74.200   Fotografska dejavnost,
43.130   Testno vrtanje in sondiranje,
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in
      programih.
Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami, v okviru Programa dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.
Inštitut opravlja rudarsko javno službo, v okviru katere opravlja naslednje naloge:
1. izdeluje strokovne podlage za državno rudarsko strategijo,
2. vodi in vzdržuje rudarsko knjigo,
3. prevzema vzorce, ki se jih pridobi ob raziskovanju mineralnih surovin in rudarsko tehnično dokumentacijo, ki je bila pred zaprtjem rudnikov uporabljena ob izkoriščanju mineralnih surovin.
Inštitut v okviru svoje dejavnosti opravlja naloge geološke strokovne službe v naslednjem obsegu:
– geološke raziskave nacionalnega pomena, zbira in posreduje geološke podatke in dokumentacijo za namene splošne geološke evidence ter izdeluje geološke karte in drugo geološko dokumentacijo v skladu s predpisi na področju rudarstva, prostorskega načrtovanja in varstva okolja,
– pripravlja strokovne geološke podlage za namene podeljevanja rudarskih pravic ter pripravlja mnenja in soglasja k prostorskim načrtom s področja rudarstva v skladu s predpisi o rudarstvu, izdeluje bilance stanja mineralnih surovin in izdeluje druge strokovne podlage za upravne naloge države na področju rudarstva,
– nudi podporo pri usklajevanju politik in zakonodaje na nivoju EU ter raziskovalnim EU projektom s področja mineralnih surovin, sodeluje pri implementaciji EU direktiv s področja rudarstva in mineralnih surovin,
– pripravlja strokovne podlage v zvezi s plazljivimi območji,
– pripravlja evidence podzemnih voda ter v zvezi s tem strokovne podlage za načrte upravljanja z vodami, vodne pravice in varovanje podzemnih voda,
– vzpostavlja in vzdržuje geološki informacijski sistem.
Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.«.
3. člen
Tretji in četrti odstavek 4. člena s spremenita tako, da se glasita:
»Inštitut opravlja naloge iz tretjega odstavka in iz druge in tretje alinee četrtega odstavka 3. člena tega sklepa v skladu z letnim programom, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za rudarstvo. Inštitut opravlja naloge geološke strokovne službe iz četrte in pete alinee četrtega odstavka 3. člena tega sklepa v skladu z letnim programom, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za okolje in prostor. Inštitut opravlja naloge geološke strokovne službe iz prve in šeste alinee četrtega odstavka 3. člena tega sklepa v skladu z letnim programom, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, za del vsebin, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje in varstvo okolja in v skladu z letnim programom, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, za del vsebin, ki se nanašajo na rudarstvo.
Izvajanje nalog iz programov iz prejšnjega odstavka in medsebojna razmerja med inštitutom in posameznim ministrstvom se podrobneje uredijo s pogodbo.«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.
5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta ima sedem članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo;
– tri člane imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst uporabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovani člani s strani uporabnikov ne smejo prihajati iz iste institucije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed sebe.«.
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na Inštitutu se podrobneje določi v statutu.«.
6. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 8. člena se črtata.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.
8. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.«.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti in drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz državnega proračuna za izvajanje nalog geološke strokovne službe,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela Inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštituta.
Inštitut pridobiva sredstva za izvajanje nalog iz tretjega in četrtega odstavka 3. člena v skladu z merili ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in ministrstva, pristojnega za okolje in prostor.«.
11. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda »svoje« nadomesti z besedo »svojih«.
12. člen
Za prvim odstavkom 16. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.
13. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem sklepom do 26. junija 2011.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-37/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0011
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti