Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2226. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2010, stran 6397.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 8. redni seji dne 25. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2010.
2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2010 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |                  |Znesek v EUR|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  5.112.278|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  3.913.972|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |  2.830.680|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  2.520.297|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE         |   246.937|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |   63.446|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI             |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI          |  1.083.292|
|    |   |(710+711+712+713+714)        |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   829.004|
|    |   |PREMOŽENJA             |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |    1.675|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI            |    2.855|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    6.317|
|    |   |STORITEV              |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   243.441|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |   135.676|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   45.657|
|    |   |SREDSTEV              |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|721  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   90.019|
|    |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  1.062.631|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  1.062.631|
|    |   |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  6.308.141|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI           |   921.014|
|    |   |(400+401+402+403+409)        |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   276.669|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   44.041|
|    |   |VARNOST               |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |   579.995|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   20.309|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA         |      0|
|    |   |V REZERVE              |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  1.722.076|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|410  |   |SUBVENCIJE             |   47.871|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |   607.300|
|    |   |GOSPODINJSTVOM           |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |   160.589|
|    |   |USTANOVAM              |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   906.316|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  3.239.175|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  3.239.175|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |   425.876|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|430  |   |INVESTICIJSKI TRANSFER       |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   372.540|
|    |   |FIZ. OSEBAM             |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   53.336|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | –1.195.862|
|    |   |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS  |      |
|    |   |SKUPAJ ODHODKI)           |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |      |
|    |   |NALOŽB               |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|75   |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
|    |   |(750+751)              |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|44   |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|440  |   |DANA POSOJILA            |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      0|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |      |
|    |   |– V.)                |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   | –1.195.862|
|    |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO  |      |
|    |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +   |      |
|    |   |IV.) – (II. + V.)          |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRAN A        |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|50   |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)         |  2.000.000|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |  2.000.000|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|55   |IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |   986.111|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   986.111|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    |  1.013.889|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |  –181.973|
|    |   |RAČUNIH (III.+VI.+X) =       |      |
|    |   |(I.+IV.+VIII.)           |      |
|    |   |– (II.+V.+IX.)           |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU |   81.482|
|    |   |PRETEKLEGA LETA           |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Divača za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz o njihovi realizaciji v letu 2010.
4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu Občine Divača za leto 2010 naslednje stanje:
1. Stanje na dan 1. 1. 2010 (prenos iz leta
2009)                      17.355 EUR
2. Prilivi v letu 2010                0 EUR
3. Odlivi v letu 2010              4.000 EUR
4. Stanje na dan 31. 12. 2010          13.355 EUR.
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2010 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2011.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2011-04
Divača, dne 25. maja 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti