Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2250. Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica, stran 6417.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 36/10) in Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96, 26/97, 49/07, 105/08, 61/10) je Občinski svet Občine Ribnica na predlog Sveta vrtca na seji dne 2. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Ribnica (v nadaljevanju: vrtec), določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede praviloma v mesecu februarju ali marcu na podlagi javnega razpisa objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca ter na spletni strani Občine Ribnica.
4. člen
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu.
Vlogo odda eden izmed staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).
Obrazec vloge vlagatelji dobijo na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca.
Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče ali prihajajoče šolsko leto, pri čemer se vloge za prihajajoče šolsko leto obravnavajo skupaj z vlogami, ki tega leta prispejo na podlagi javnega razpisa.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vloga vsebuje.
Vsaka prejeta prijava se vpiše v evidenco vpisanih otrok.
5. člen
Vlagatelj praviloma odda le eno vlogo za posameznega otroka.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vpisana v evidenco vpisanih otrok. Glede ostalih oddanih vlog vrtec pisno obvesti vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.
6. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni razpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.
7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih staršev.
8. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj vrtca, sestavljajo pa jo trije člani, in sicer:
– 1 predstavnik delavcev vrtca,
– 1 predstavnik staršev,
– 1 predstavnik ustanovitelja.
Predstavnika delavcev vrtca predlaga ravnatelj. Predstavnika staršev predlaga svet staršev. Predstavnika ustanovitelja predlaga župan.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.
10. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Vsi člani komisije se zavežejo k varovanju osebnih podatkov s podpisom posebne izjave.
11. člen
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in prenehanju mandata članom prejšnje komisije.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika komisije in njegovega namestnika na prvi konstitutivni seji.
12. člen
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega razpisa.
Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik. Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. Sklep je potrjen z večino glasov vseh članov.
13. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red, s številom zbranih točk. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik seje podpišejo predsednik komisije in zapisnikar.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
14. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
15. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec sprejme prednostno.
16. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
17. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+----+------------------------------+-----+
|Zap.|      Kriterij      | Št. |
|št. |               |točk |
|  |               |   |
+----+------------------------------+-----+
| 1. |Prebivališče         | 70 |
|  |Otrok in eden izmed      |   |
|  |staršev/skrbnikov imata    |   |
|  |stalno prebivališče na    |   |
|  |območju Občine Ribnica ali  |   |
|  |otrok tujcev, ki ima skupaj  |   |
|  |vsaj z enim izmed       |   |
|  |staršev/skrbnikov stalno ali |   |
|  |začasno prebivališče na    |   |
|  |območju Občine Ribnica    |   |
+----+------------------------------+-----+
| 2. |Otrok, ki ga je komisija v  | 40 |
|  |preteklem šolskem letu    |   |
|  |uvrstila na čakalni seznam,  |   |
|  |pa med šolskim letom ni bil  |   |
|  |sprejet v vrtec, zaradi    |   |
|  |pomanjkanja prostih mest v  |   |
|  |vrtcu, če starši/skrbniki   |   |
|  |niso odklonili ponujenega   |   |
|  |mesta             |   |
|  |               |   |
+----+------------------------------+-----+
| 3. |Otrok je zaradi razvojnih   | 30 |
|  |težav v obravnavi v razvojni |   |
|  |ambulanti (dokazilo-priloga – |   |
|  |potrdilo razvojne ambulante) |   |
|  |               |   |
+----+------------------------------+-----+
| 4. |Otroci, ki jim je bil odložen | 30 |
|  |vpis v osnovno šolo      |   |
|  |               |   |
+----+------------------------------+-----+
| 5. |Otrok staršev, ki imajo enega | 10 |
|  |ali več sorojencev že     |   |
|  |vključenih v vrtec      |   |
|  |               |   |
+----+------------------------------+-----+
| 6. |Otrok staršev/skrbnikov, ki  | 10 |
|  |hkrati vključujejo v vrtec  |   |
|  |dva ali več otrok       |   |
|  |               |   |
+----+------------------------------------+
| 7. |Zaposlitev staršev (dokazilo-    |
|  |priloga: potrdilo delodajalca oz.  |
|  |potrdilo o vpisu)          |
|  |                  |
|  +------------------------------+-----+
|  |Oba starša sta zaposlena ali | 20 |
|  |imata status študenta     |   |
|  |               |   |
|  +------------------------------+-----+
|  |Zaposlen ali študent je starš | 10 |
|  |enoroditeljske družine, ki  |   |
|  |živi z otrokom (dokazilo-   |   |
|  |priloga: kopija dokazila o  |   |
|  |preživnini ali prejemanju   |   |
|  |pokojnine)          |   |
|  |               |   |
|  +------------------------------+-----+
|  |Zaposlen je eden izmed    | 5 |
|  |staršev oziroma ima status  |   |
|  |študenta           |   |
|  |               |   |
+----+------------------------------+-----+
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. Pri razčlenjenih kriterijih se upoštevajo točke enega izmed podkriterijev.
18. člen
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda upošteva dodatni kriterij: starost otroka. Prednost pri uvrstitvi na višje mesto na čakalni listi ima starejši otrok.
V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij: zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo vrednostjo teh treh številk.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
19. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.
20. člen
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
21. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
22. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
23. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu.
Čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah in na spletni strani vrtca.
24. člen
Kolikor ima vrtec po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec starše otroka s čakalnega seznama, glede na datum želene vključitve, glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Če na čakalnem seznamu ni otrok ustrezne starosti glede na prosto mesto v vrtcu, vrtec lahko sprejme otroka, za katerega je bila za tekoče šolsko leto podana vloga po poteku roka za oddajo vloge za vpis otroka v vrtec, glede na datum oddaje vloge.
25. člen
Dokler velja čakalni seznam, vrtec ne sme sprejemati otrok, ki niso uvrščeni na čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ali če starši vseh otrok, ki so na čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe.
Otrok se izbriše iz čakalnega seznama samo, kolikor vlagatelj vlogo umakne. S tem je postopek zaključen.
26. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vročajo staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
VI. IZPIS OTROK IZ VRTCA
27. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do izpisa.
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na ustreznem obrazcu. V nasprotnem primeru vrtec ob izpisu obračuna stroške za dodatnih 15 dni prisotnosti.
Izpolnjen obrazec starši oddajo osebno na sedežu vrtca ali po pošti s priporočeno pošiljko.
Če starši po podpisu Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca otroka iz vrtca pisno ne izpišejo, vrtec zaračunava staršem za program vrtca, v katerega je vključen njihov otrok, do pisnega izpisa otroka iz vrtca.
Izpisani otrok pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec nima prednosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Ribnica z dne 18. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 2/09).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0007/2011
Ribnica, dne 2. junija 2011
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti