Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 1/2011 Ob-3563/11 , Stran 1480
Št. 1/2011 Ob-3563/11
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 (MUV, št. 5/2011)
razpis
za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podeželja v Mestni občini Maribor za leto 2011
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2011 v okvirni višini 20.462 EUR na proračunski postavki 161004 »Dopolnilne dejavnosti« za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo je do 5.000 EUR. Bruto intenzivnost pomoči je za vsak ukrep do 100% upravičenih stroškov. II. Upravičenci: za nepovratna sredstva finančne pomoči po tem razpisu lahko zaprosijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem in kmetijskimi površinami na območju občine oziroma njihovi družinski člani ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. III. Ukrepi Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški nakupa nove opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Pogoji za pridobitev sredstev za vse navedene upravičene stroške (natančneje so pogoji določeni v razpisni dokumentaciji): – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali – kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči ali – odločba o vpisu dejavnosti v davčni register, – dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi, – poslovni načrt, – projektna dokumentacija naložbe, – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 11. 9. 2010 do 9. 9. 2011. Dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek. IV. Rok in način prijave Razpis je odprt do 9. 9. 2011. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: Razpis kmetijstvo – de minimis« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge oddane na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 15, do vključno 9. 9. 2011 do 13. ure oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 9. 9. 2011. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 23. 9. 2011. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 11. 11. 2011. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi 15, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »razpisi in javne objave«. Za dodatne informacije lahko pokličete Petro Klarič, tel. 220-13-87 ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si, z navedbo »razpis kmetijstvo – de minimis«.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti