Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 2111-11-0172 Ob-3599/11 , Stran 1468
Št. 2111-11-0172 Ob-3599/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2011
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MG). 2. Cilj javnega razpisa Cilj javnega razpisa je sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije (skrajšano: URE in OVE) za občane na nacionalni ravni. 3. Pravna podlaga Razpis se izvede na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 96/10 – ZIPRS1112), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 65. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 − uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) in Nacionalnega akcijskega načrta za obdobje 2008-2016 (AN-URE, sprejet s strani Vlade RS, dne 31. 1. 2008). 4. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni po celotnem območju Republike Slovenije na področju učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije okvirno za obdobje enega leta (v nadaljnjem besedilu: dejavnost ENSVET). Dejavnost ENSVET obsega predvsem: – pojasnjevanje predpisov in postopkov za uveljavljanje ukrepov; – svetovanje pri reševanju konkretnih primerov; – svetovanje o ponudbi energetske opreme in storitev. Dejavnost ENSVET se po tem razpisu za občane izvaja brezplačno in komercialno neodvisno. Splošna tematska področja energetskega svetovanja za občane so: – izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, – zamenjava ogrevalnih naprav, – zmanjšanje porabe goriva, – izbira ustreznega goriva, – toplotna zaščita zgradb, – izbira ustreznih oken, zasteklitve in zagotavljanje prezračevanja, – sanacija zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije, – uporaba varčnih gospodinjskih aparatov, – primernost uporabe in uvedba alternativnih oziroma obnovljivih virov energije, – potencialni viri sofinanciranja investicijskih ukrepov (npr. Eko Sklad), – in druga vprašanja, ki se nanašajo na rabo energije. Svetovalna dejavnost se izvaja občasno v posamezno dogovorjenem obsegu uradnih ur na okvirno 35 lokacijah, ki jih v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zagotavlja MG. Naloge svetovalne pisarne: – letni program dela in organizacija svetovanja občanom, – skrbi za promocijo ENSVET na občinskem nivoju, – sodeluje pri promociji učinkovite rabe in obnovljivih virov energije na občinskem nivoju, – sodeluje z lokalno skupnostjo, – združuje svetovalce na lokalnem nivoju, – koordinira delo svetovalcev na svojem področju, – pripravlja poročila o svojem delu in jih posreduje v centralno evidenco, – izvaja ostale aktivnosti v okviru mreže ENSVET. Seznam lokacij svetovalnih pisarn je na spletnih naslovih: http://www.aure.si/ in http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm. Za način in obseg opravljanja dejavnosti ENSVET so predvideni naslednji normativi in pogoji: – za opravilo enega nasveta se upošteva čas komunikacije svetovalca s svetovancem za opravilo konkretnega nasveta (razgovor ali najmanj trikratna elektronska komunikacija), in sicer 45 minut. O tem mora svetovalec vsakokrat po razgovoru oziroma komunikaciji izdelati pisno poročilo, ki ga posreduje svetovancu. Pričakuje se, da bo v obdobju sofinanciranja opravljeno najmanj (število je osnova za namen priprave vloge): – 6.300 nasvetov na osnovi neposrednega razgovora (normativni obseg nasveta); – 900 osnovnih razgovorov (skrajšan čas razgovora in obseg nasveta); – 600 nasvetov opravljenih preko elektronske komunikacije ali svetovnega spleta; – za namen lokalnega izobraževanja in promocije vlagatelj pri pripravi ponudbe upošteva vsebinsko pripravo (brez objave v lokalnih medijih, ki ni upravičeni strošek) določenega števila originalnih avtorskih prispevkov, in sicer najmanj: · 400 strokovnih člankov, · 300 RTV prispevkov, · 100 strokovnih predavanj, · 100 učnih ur predavanj v šolah. Izvajalec v okviru predmeta razpisa poskrbi za primerno izobraževanje in usposabljanje svetovalcev, in sicer lahko v oblikah: – Intenzivni seminar za strokovno usposabljanje svetovalcev, – Pisna oblika (strokovno glasilo) in zagotovitev določenih publikacij, – V soglasju s financerjem izbrani strokovni seminarji z nadomestilom kotizacije. 5. Upravičeni stroški za financiranje Sofinanciranje po tem razpisu se nanaša na pokrivanje vseh stroškov organizacije, strokovnega nadzora ter ustrezen knjigovodsko finančni servis za opravljanje dejavnosti informiranja in svetovanja v skladu s potrebami v lokalnih okoljih. Dejavnost svetovanja se opravlja v lokalnih svetovalnih pisarnah, organiziranih v sodelovanju z občinami, ki zagotavljajo nujno opremljenost in pokrivajo materialne stroške delovanja teh pisarn. Upravičeni so naslednji stroški: a) stroški dela: – plače in dodatki za dva in pol delovna mesta za polni delovni čas za vodenje in izvajanje operativnih del, ki vsebuje strokovni nadzor, organizacijo opravljanja dejavnosti, hranjenje dokazil in druge dokumentacije o izvedbi opravil; – dodatno lastno ali posredno preko podizvajalcev okvirno 13.000 ur lokalnega opravljanja informativno svetovalnih dejavnosti za občane; Glede posameznih upravičenih stroškov opravil dejavnosti svetovalcev se upoštevajo naslednja normativna razmerja v tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) materialni stroški (razen za namene, ki so opredeljeni med neupravičenimi stroški v nadaljevanju), ki bodo priznani na osnovi dokazil o dejansko nastalih stroških do skupne višine kumulativno, ki ne presega 8% vrednosti upravičenih stroškov celotnega predmeta razpisa, in sicer: – izdatki za blago in storitve, ki so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti, vključno za opravljanje dejavnosti z angažiranjem podizvajalcev; – potni stroški za neobhodna gibanja svetovalcev pri opravljanju nalog so upravičena v višini stroškov najugodnejšega javnega prevoza – drugi stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje javne dejavnosti: – obratovalni stroški; – stroški vzdrževanja, in posodabljanja spletne strani; – stroški telefona; – poštni stroški; – stroški označevanja zgradbe ob vhodu v zgradbo, kjer se vzpostavi delovanje nove lokalne pisarne (logo občine in ministrstva, razpored delovnega časa in uradnih ur) c) upravičeni stroški izobraževanja in usposabljanja svetovalcev, ki bodo priznani na osnovi dokazil o dejansko nastalih stroških do skupne višine kumulativno, ki ne presega 7% vrednosti upravičenih stroškov celotnega predmeta razpisa, in sicer lahko v oblikah: – en največ dvodnevni intenzivni seminar za strokovno usposabljanje svetovalcev (delo ali storitve in materialni stroški), – pisno informiranje in zagotovitev določenih publikacij, naročnina do treh strokovnih revij, – nadomestilo kotizacije za udeležbo na strokovnih seminarjih, izbranih v soglasju s financerjem. Višina sredstev, ki jih vlagatelj za financiranje upravičenih stroškov dejansko prejme, je lahko največ do vrednosti sredstev določenih s pogodbo. Za upravičene stroške dela se priznavajo stroški za: – vodenje in izvajanje operativnih del, za katera se priznava primerna profitna stopnja, razen DDV; višina teh stroškov bo predmet presoje in bo upoštevana pri izboru vlagatelja za sofinaciranje v skladu z merili za ocenjevanje vlog. Sredstva za financiranje vseh stroškov, ki niso upravičeni do sofinanciranja po tem razpisu, mora zagotoviti vlagatelj iz lastnih virov sredstev (pridobitne dejavnosti); – lokalno opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane v primeru najetega svetovalnega kadra (podjemne pogodbe), za katero se priznava cena do maksimalnega upravičenega stroška za posamezno opravilo, kot je navedeno v zgornji tabeli o upravičenih stroških, vključno z vsemi obveznimi prispevki in dajatvami na delo, razen DDV; – lokalno opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane v primeru neposrednega izvajanja dejavnosti ENSVET v lokalnih pisarnah in na terenu z lastnimi kadri, za kar se lahko uporabi relativna razmerja iz zgornje tabele o upravičenih stroških oziroma priznava bruto stroške, vključno z vsemi obveznimi prispevki in dajatvami, za primerljivo delovno mesto višji svetovalec, v nazivu višji svetovalec II, uvrščeno v 35. plačni razred, v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 110/07, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08, 20/09 – ZZZPF, 48/09 in 91/09). Stroški, ki so predmet sofinanciranja, ne morejo biti dvojno financirani iz državnega proračuna, s strani občanov, iz proračuna lokalne skupnosti ali sredstev Evropske unije. Dejavnost se sofinancira s pokrivanjem navedenih upravičenih stroškov v celoti, in sicer samo tistih upravičenih stroškov, ki so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti ENSVET in ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe. Nastale stroške prejemnik dokaže z dokumentacijo o opravljenih nalogah, ki je stalno na razpolago in vpogled sofinancerju, o katerih periodično poroča s fotokopijami računov in izjavo, da je fotokopija enaka originalu, ki bodo posredovani v preverjanje MG pred izplačilom. Neupravičeni stroški Neupravičeni stroški so vsi dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov. Neupravičeni so tudi stroški plačila DDV. V skladu s pogodbami MG s posameznimi občinami o delovanju lokalnih svetovalnih pisarn nastale materialne stroške iz tega naslova pokrivajo občine in za izvajanje predmeta po tem razpisu sodijo med neupravičene stroške, in sicer: – ustrezen vzdrževan prostor, – uporabo računalnika s tiskalnikom, – potreben pisarniški material, – stroški telefona lokalne pisarne, – poštni stroški lokalne pisarne, – stroški promocije svetovanja v občinskih glasilih in medijih in – potni stroški za prihod svetovalca v svetovalno pisarno. Sredstva za izvajanje dejavnosti ENSVET se zagotovijo v skladu z državnim proračunom za leti 2011 in 2012 na proračunski postavki št. 9619 – spodbujanje URE in OVE. Način plačila za opravljene storitve bosta MG in prejemnik uredila s pogodbo. Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov obsega obdobje trajanja pogodbenega razmerja, ki nastane z dnem začetka veljavnosti pogodbe in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Izplačila se izvedejo na osnovi zahtevkov za sofinanciranje za periodično opravljena dela. Dinamiko zneskov sofinanciranja vlagatelj predloži v vlogi, pri čemer upošteva, da bo ob vsakem pripravil periodično poročilo s priloženimi dokazili o dejanskih upravičenih stroških, in sicer prvega najprej naslednji mesec od sklenitve pogodbe, nato najpogosteje vsak mesec. Zahtevek za zaključno izplačilo mora biti izstavljen najkasneje do 30. 6. 2012, upoštevajo pa se upravičeni stroški opravljanja dejavnosti, nastali do 15. 5. 2012, razen upravičenih stroškov, ki se nanašajo na izdelavo zaključnega poročila najkasneje do 31. 5. 2012. Dinamika in datumi izstavitve zahtevkov bo natančneje dogovorjena v pogodbi. Vlagatelj mora imeti pregledno, ustrezno in jasno finančno konstrukcijo odhodkov, v katero so vključeni vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo nujno potrebni za opravljanje dejavnosti ENSVET. 6. Pogoji za kandidiranje Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 42/06 s spremembami), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05; 91/05 popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), kateri izvajajo posamezne strokovne, projektivne in raziskovalne naloge na področju trajnostne rabe energije v splošnem sektorju rabe. Organizacije morajo biti vodene in organizirane tako, da izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis in omogočajo doseganje ciljev javnega razpisa, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji ter njegovega predmeta in obsega. 6.1 Splošni pogoji Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – ima izpolnjene pogodbene obveznosti do MG; – v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev iz proračuna Republike Slovenije in EU za izvajanje aktivne politike za trajnostno rabo energije; – ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom; – ima ustrezne strokovne reference kot so svetovanje s področja rabe energije v gospodinjstvih in stavbah, posebej s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije ter iz drugih področij delovanja – npr. udeležba na seminarjih, izobraževanjih, izvedba izobraževanj; – ima jasno opredeljeno razvojno vizijo (v povezavi s finančno konstrukcijo odhodkov) za čas izvajanja dejavnosti ENSVET s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije občanov; – zagotavlja, da bo imel za čas izvajanja dejavnosti ENSVET v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlenih najmanj pet strokovnih delavcev z univerzitetno izobrazbo naravoslovnih ved in managementa od tega dva z nazivom magister ustrezne stroke in najmanj pet let delovnih izkušenj; – zagotavlja, da bo poleg zahteve iz prejšnje alineje imel za čas izvajanja dejavnosti ENSVET za obseg okvirno 13.000 delovnih ur v podjemnem pogodbenem razmerju angažirane oziroma v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlene strokovne delavce – svetovalce z višjo oziroma univerzitetno izobrazbo naravoslovnih ved smeri strojništva, gradbeništva, arhitekture, elektrotehnike, fizike in najmanj pet let delovnih izkušenj; – je pripravljen uporabljati primerno opremljene lokalne poslovne prostore za izvajanje dejavnosti ENSVET, v katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost, ki niso namenjeni bivanju, in so ločeni od prostorov, v katerih se sočasno opravljajo druge dejavnosti prejemnika; – razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo za podporo pri izvajanju dejavnosti ENSVET; – izpolnjuje naslednje organizacijske pogoje: – ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela; – ima jasno opredeljena navodila za delo in delovne postopke; – ima opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih; – ima načrtovano razporeditev obratovalnega časa. – zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug postopek, katerega posledica je prenehanje delovanja; – da pravna in odgovorna oseba vlagatelja nista v kazenskem postopku; – sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih MG ali njegovih izvajalskih institucij. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, neposredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena. Izpolnjevanje navedenih pogojev bo vlagatelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v razpisni dokumentaciji. 6.2 Posebni pogoji Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje: – osebno, elektronsko in telefonsko svetovanje občanom bo izvajal sam, pri čemer se s podjemno pogodbo najeti svetovalci ne smatrajo za podizvajalce, ali s podizvajalci – dejavnost svetovanja bo opravljal za občane brezplačno, med uradnimi urami na vsaki lokaciji in na osnovi predhodne najave strank; v primeru naročenih strank uradne ure lokalne pisarne trajajo najmanj štiri ure tedensko, od tega vsaj polovično v popoldanskem času; – finančno, kadrovsko in prostorsko ločenost dela izvajanja dejavnosti ENSVET in poslovanja, ki ga vlagatelj opravlja na podlagi financiranja dejavnosti ENSVET od drugih svojih dejavnosti; – strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje nalog javne službe, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, usmerjenost k uporabnikom njegovih storitev. Vlagatelj bo elektronsko svetovalno dejavnost opravljal preko enega ali več objavljenih elektronskih naslovov ali preko enotne spletne vstopne točke za sprejem vprašanj in sporočil občanov. Omogočal bo vodenje centralnega informacijskega sistema, ki vključuje: – knjiženje sprejema strank osebno, po telefonu in elektronski obliki,; – knjiženje in arhiviranje pisnih odgovorov in poročil; – vodenje in izpolnjevanje evidence v e-obrazcu. Izvajalec bo z vodenjem projekta izvajal strokovni nadzor, organizacijo in koordinacijo delovanja svetovalne mreže, zagotavljal poročanje o opravljenem delu in doseženih rezultatih projekta ter poslovno koordinacijo z naročnikom. Izvajalec mora v ponudbi opisati sistem načina preverjanja, ki zagotavlja pregleden in strokovni nadzor opravil svetovalcev ter način poročanja naročniku v zvezi s tem. Izvajalec bo sodeloval z naročnikom pri pripravi letnega programa del v svetovalni mreži, ki se usklajuje s potrebami posameznih občin, in pri dogovarjanju z občinami glede optimalnih pogojev delovanja svetovalnih pisarn. Spremembe števila svetovalnih pisarn v svetovalni mreži so možne, če so utemeljene glede na organizacijske možnosti dejavnosti ENSVET, lokalne potencialne potrebe in interes ene ali več lokalnih skupnosti. V pogodbenem obdobju se predvidi vzpostavitev pogojev za delovanje dveh novih svetovalnih pisarn. Izvajalec mora periodično obveščati naročnika s pisnimi poročili: redno periodično ali najpogosteje mesečno poročilo, kar bosta MG in prejemnik uredila s pogodbo, posebno poročilo (o poteku in izvedbi posameznih aktivnosti po posebni – pisni zahtevi naročnika) in končno poročilo. Periodično poročilo izvajalec pripravi v enem izvodu in ga dostavi naročniku najkasneje 20 dni od zaključnega meseca za obdobje, o katerem se poroča. Končno poročilo mora biti izdelano v dveh izvodih s predstavitvijo projekta in vsebinskim poročilom v skladu z navodili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Predano mora biti naročniku v roku 30 dni od roka zaključka del v svetovalni mreži. 7. Okvirna višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leti 2011 in 2012. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje opravljanja dejavnosti ENSVET je 631.000,00 EUR, in sicer: – v proračunskem letu 2011 skupaj okvirno do 320.000,00 EUR ter – v proračunskem letu 2012 skupaj okvirno 311.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko št. 9619 – Spodbujanje URE in OVE, konto 402 Pisarniški in splošni material in storitve. 8. Obdobje za porabo sredstev Proračunski leti 2011 in 2012. 9. Merila in način izbora vlagatelja Strokovna komisija bo vse popolne vloge ocenila na podlagi meril. Največje možno število točk je 100. Kolikor se za sofinanciranje dejavnosti ENSVET prijavi več vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo strokovna komisija vse popolne vloge ocenila na podlagi meril. Merila so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prag doseženih točk za dodelitev financiranja, je 50 točk. V primeru, da pri oceni noben vlagatelj ne doseže 50% možnih točk, bodo vse vloge zavrnjene. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo pri ocenjevanju po zgornjih merilih dosegel največji zbir točk. V primeru, da bo več prijav ocenjenih z enako oceno, se bo kot prednostno upoštevalo merilo 4. 10. Dokumenti in dokazila, ki jih mora vloga obvezno vsebovati Vloga je formalno popolna, če vsebuje naslednje obrazce in priloge: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 11. Način prijave in razpisni rok Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana), v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – Vloga na razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2011« ter navedbo polnega naslova pošiljatelja, najkasneje do 7. 7. 2011 do 12. ure. Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno označene vloge (ni navedb iz prejšnjega odstavka te točke javnega razpisa), bo MG s sklepom zavrglo. Vloge, ki jih bo vložila neupravičena oseba, bo MG s sklepom zavrnilo. 12. Poslovna skrivnost Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Podatki iz prejete dokumentacije se bodo obravnavali kot poslovna skrivnost, vendar le kolikor bo vlagatelj v prijavi jasno označil, kateri podatki se v skladu z internimi akti vlagatelja štejejo kot poslovna skrivnost. 13. Datum, čas in kraj odpiranja vlog Komisija bo vloge odpirala dne 8. 7. 2011 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana do 7. 7. 2011 do 12. ure. MG je za vodenje postopka javnega razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse prispele vloge strokovno pregledala ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavrnjene. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogla sama preveriti ter v primeru, da vloga ne bo oddana na predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v določenem roku, ki ga komisija določi na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), se zavržejo. MG ima pravico od vlagatelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumentacije ter v primeru dvoma preveriti resničnost in verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi in v predloženi dokumentaciji. Kolikor se v postopku javnega razpisa ugotovi, da je posamezni vlagatelj predložil neresnične in zavajajoče podatke in dokazila, bo MG vlagatelja izločilo iz nadaljnjega postopka javnega razpisa. Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo predložila dva ali več vlagateljev, ki bodo oddali popolne vloge in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih vlog izbrala najugodnejše vloge skladno s postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik. 14. Obveščanje o izboru Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja se lahko objavijo tudi na spletnih straneh MG. Izbrani vlagatelj bo pozvan k podpisu pogodbe. Kolikor se izbrani vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od prijave za opravljanje dejavnosti ENSVET. V tem primeru se MG lahko odloči za izbor naslednjega vlagatelja, ki izponjuje pogoje razpisa, po vrstnem redu zbranih točk. 15. Upravni spor Zoper odločitev MG o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno vložena na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso in sicer po tarifni številki 6111 v znesku 148,00 EUR. Taksa se plača na prehodni pod račun sodišča, določen za plačevanje taks. 16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletni strani MG: http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu 01/400-33-99 ali po elektronski pošti na naslovih: jozef.pogacnik@gov.si in jani.turk@gov.si do roka za predložitev vlog. 17. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro, po tel. 01/400-34-16 ali 01/400-33-97, kontaktna oseba: Jožef Pogačnik ali Jani Turk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti, na naslov: jozef.pogacnik@gov.si ali jani.turk@gov.si, oziroma po faksu: 01/400-33-99.
Ministrstvo za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti