Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2241. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana, stran 6407.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Območje ureja Odlok o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06, 43/09 in 78/10). V času od sprejetja dokumenta so se spremenile namere investitorja:
– objekte prostorskih enot P1, P2, P5 želi realizirati postopoma, v drugačnih etapah, kot so bile prvotno načrtovane,
– mirujoči promet želi urediti drugače, skladno z usmeritvami izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta,
– opredeliti želi možnost izvedbe podpiranja nadstropnih etaž objektov v območju pritličja, izven vrisanih gradbenih mej, do regulacijskih linij območja železniških tirov in naprav.
Izdelati je treba spremembe in dopolnitve ZN, ki bodo omogočile razvoj območja v več etapah, tako da se avtobusno in železniško postajo izvede v prvi etapi.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje sprememb in dopolnitev ZN obravnava območje prostorskih enot P1, P2 in P5.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
5. Slovenske železnice d.d.,
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
8. Javna razsvetljava d.d.,
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.,
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
11. UPC Telemach d.o.o.,
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve, za določitev etapnosti izvedbe že določenih posegov, ni potrebno izdelati.
6. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvidena 15 dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden osem mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-39/2009-13
Ljubljana, dne 31. maja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti