Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Ob-3543/11 , Stran 1475
Ob-3543/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08, 99/09), Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 20/11) Občina Kočevje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Kočevje za leto 2011
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. 2. Predmet razpisa: sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v letu 2011: 2.1. Programi humanitarnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Kočevje. 2.2. Programi namenjeni svetovanju, pomoči ter samopomoči preprečevanja socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva. Izvajalci programov se prijavijo glede na predmet razpisa, namen programa in želeni način sofinanciranja. Programi morajo imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov – članstva oziroma so v interesu Občine Kočevje. Programi pod točko 2.1. se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno ali na podlagi pogodb o delu in kjer gre za različne oblike samopomoči, v katerih uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in odpravljanju socialne izključenosti, preprečevanja poslabšanja zdravstvenega stanja ter krepitev zdravja, se na razpis prijavijo na obrazcu H-1. Izvajalci programov, ki se prijavijo na program pod točko 2.2. izpolnijo obrazec H-2, izvajajo program, ki je na voljo praviloma vsak dan, imajo redno zaposlenega delavca s polnim delovnim časom. Izvajalec programa mora imeti status organizacije v javnem interesu. Občina bo pri teh programih preverila strokovno utemeljenost programov, zato morajo prijavitelji izpolnjevati poleg splošnih še posebne pogoje. Izvajalec mora imeti sedež ali poslovno enoto na območju Občine Kočevje. 3. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Kočevje v proračunu za leto 2011 zagotovljenih 16.700,00 EUR, in sicer za naslednje programe: – program pod točko 2.1. – 12.700,00 EUR, – program pod točko 2.2. – 4.000,00 EUR. 4. Pogoji za prijavo na razpis: Splošni pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis so: – humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva in so registrirane vsaj eno leto; – so za opravljanje dejavnosti registrirane v RS in izvajajo programe za socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na območju Občine Kočevje; – v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet razpisa; – imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa; – imajo izdelano finančno konstrukcijo za leto 2011. Izvajalci programov, ki se prijavljajo na obrazcu H-2, morajo poleg splošnih kriterijev izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje: – program je posameznemu uporabniku na voljo vsak dan, vsaj 8 ur dnevno; – program se izvaja redno, na takšen način in v takšnem obsegu, da je nujna redna zaposlitev enega delavca (priloga – pogodba o zaposlitvi); – izvajalec predloži letno vsebinsko in finančno poročilo za leto 2011. 5. Zainteresirani prijavitelji lahko kandidirajo za sredstva sofinanciranja samo za en program, in sicer na obrazcu H-1 ali na obrazcu H-2. Prijava na obeh obrazcih hkrati ni mogoča. 6. Merila za dodelitev sredstev: – obseg in kvaliteta predloženega programa, – delovanje organizacije, – članstvo, – finančna konstrukcija. Programi bodo ocenjeni v skladu z merili za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Kočevje za leto 2011. 7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 8. Vsebina prijave: Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu »Prijava na javni razpis humanitarnih organizacij v letu 2011«. Popolna prijava vsebuje naslednje elemente: – izpolnjena prijava na razpis na obrazcu H-1 ali H-2, – odločba ali sklep upravne enote o registraciji oziroma izjava, da so registrirani kot društvo, – obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti SURS oziroma izjavo, da so razvrščeni po dejavnosti SURS, – statut društva, – za izvajalce, ki kandidirajo na obrazcu H-2 – pogodba o zaposlitvi. 9. Rok za oddajo prijav in način oddaje: Prijavitelji morajo prijavo z zahtevanimi podatki poslati v zaprtih ovojnicah v 30 dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. Ovojnice morajo biti označene z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v Občini Kočevje v letu 2011«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijave, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Iz postopka ocenjevanja bodo izločene prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih. 10. Obravnava prijav: pravočasno prispele in popolne prijave bo strokovna komisija ovrednotila na podlagi meril za sofinanciranje programov. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija predlagatelje pozvala, da prijavo dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v navedenem roku ne bo dopolnil, bodo s sklepom zavržene. 11 Izid razpisa: prijavitelji bodo pisno obveščeni o izidu razpisa v roku 8 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 12. Kraj in čas, kjer zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani v sprejemni pisarni Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje (pritličje levo), vsak dan, v času uradnih ur, ali na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/, lahko pa jo, na podlagi poslanega zahtevka, tudi prejmejo po elektronski pošti. Zahtevek se pošlje na elektronski naslov: obcina@kocevje.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 01/893-82-40.
Občina Kočevje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti