Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Ob-3555/11 , Stran 1502
Ob-3555/11
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje
16. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.,
ki bo dne 19. 7. 2011, ob 10. uri, na sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8. Predlagan je naslednji dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenuje notar v skladu s predlogom uprave. Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala. 2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo v družbi za leto 2011, se imenuje družba PRO Revizija d.o.o., Kazarje 10, 6 230 Postojna. 3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto 2010. 4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta. 5. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi nagrada za poslovno leto, in sicer: – za predsednika nadzornega sveta v višini 6.000,00 EUR bruto, – za člana nadzornega sveta v višini 4.000,00 EUR bruto. Nagrada se članom nadzornega sveta izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice: Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe, najkasneje četrtega dne pred skupščino, do 15.30. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Dopolnitev dnevnega reda: delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev: Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Vpogled v predloge sklepov in obrazložitve točk: Na sedežu družbe SGP Zidgrad Idrija d.d., Vojkova 8 v Idriji, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan, v času od 12. do 14. ure, dostopni na vpogled: predlog sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitev točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 2010 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Pravica do obveščenosti: delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določa drugače.
SGP Zidgrad Idrija d.d. uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti