Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3437. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-P)
3438. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3439. Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov
3440. Uredba o spremembi Uredbe o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
3441. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila
3528. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

MINISTRSTVA

3442. Pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi
3443. Pravilnik o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev
3444. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, licencah in pooblastilih osebja službe letalske meteorologije
3445. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
3446. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3447. Sklepi o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3448. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2009

OBČINE

Bled

3449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

Brežice

3450. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009
3451. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3452. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Celje

3453. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kompleksa I. gimnazije v Celju

Črnomelj

3454. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2009
3455. Odlok o ustanovitvi razvojno informacijskega centra Bela krajina
3456. Odlok o razglasitvi Hiše Ulica Mirana Jarca 3 v Črnomlju za kulturni spomenik lokalnega pomena
3457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj

Dobrepolje

3458. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje
3459. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2008
3460. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Dobrepolje
3461. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Dobrepolje

Idrija

3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
3463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
3464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh
3465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
3466. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gospodarjenju s poslovnimi stavbami in poslovnimi prostori
3467. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija

Ig

3525. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2009

Jesenice

3468. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi
3469. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice
3470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca

Kamnik

3471. Sklep o razglasitvi nepremičnin in opreme, ki so javna infrastruktura na področju kulture v Občini Kamnik – objekt železniška postaja arhitekta Jožeta Plečnika, Kolodvorska ulica 4, Kamnik

Kobarid

3472. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2008
3473. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2009
3474. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2 v Kobaridu
3475. Pravilnik o oddajanju športnih objektov in površin v uporabo
3476. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3477. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
3478. Sklep o cenah uporabe športnih objektov in površin v lasti Občine Kobarid

Koper

3479. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Zazidava Ulica 15. maja« v Kopru
3480. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Zazidava Ulica 15. maja”
3481. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (v letu 2009)
3482. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3483. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

3484. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj

Krško

3485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica

Ljubljana

3486. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana
3487. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Ljutomer

3488. Sklep št. 433 o pripojitvi Sklada za razvoj Občine Ljutomer k Občini Ljutomer
3489. Sklep št. 441 o ukinitvi javnega dobra

Miren-Kostanjevica

3490. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu

Mokronog-Trebelno

3491. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno
3492. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Mokronog - Trebelno s stvarnimi služnostmi
3493. Sklep o določitvi cene letnega povračila za najem grobnega prostora in vzdrževanje pokopališča v Občini Mokronog - Trebelno in najema mrliške vežice
3494. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3495. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3496. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) – za Občino Mokronog - Trebelno

Murska Sobota

3497. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
3498. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti

Pivka

3499. Sklep za izvedbo volitev članov občinskega sveta, županov in predstavnikov vaških ter trške skupnosti

Podlehnik

3500. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za južni del območja P21-S1/1 v naselju Podlehnik

Poljčane

3501. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izzvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici
3502. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008 in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, dopolnitev 2008

Puconci

3503. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci (uradno prečiščeno besedilo - 1)
3504. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

Ravne na Koroškem

3505. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav v Občini Ravne na Koroškem

Sevnica

3506. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 – večstanovanjski objekt

Slovenska Bistrica

3507. Tržni red na tržnici v Slovenski Bistrici
3508. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi
3509. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica
3510. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica
3511. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Slovenske Konjice

3512. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2009
3513. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Podjetniško obrtne cone Pod goro II«

Sveti Jurij ob Ščavnici

3514. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Šentrupert

3515. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škocjan

3516. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009

Veržej

3526. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2009
3527. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu naselja Veržej (Uradni list SRS, št. 42/88 in Uradni list RS, št. 50/97)

Vitanje

3517. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje

Vojnik

3518. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2009

Zreče

3519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Zreče
3520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zreče

Žalec

3521. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovne cone Arnovski gozd II
3522. Sklep o dopolnitvi Odloka o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-A
3523. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2001/1 k.o. Žalec

Žetale

3524. Odlok o plakatiranju v Občini Žetale

POPRAVKI

3529. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
3530. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2009

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti