Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 40200-4/2008 Ob-6681/09 , Stran 2564
1. Prodajalec Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 2. Predmet prodaje je 90,75% delež družbe Staninvest d.o.o. Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor, v nominalni višini 839.952,96 EUR. 3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki in pravne osebe. 4. Za pripravo ponudbe lahko ponudnik pridobi dodatne podatke o družbi – informacijski memorandum in letno poročilo za leto 2008 – na sedežu prodajalca, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 123, vsak delavnik od 8. do 12. ure. Priloga informacijskega memoranduma je predlog pogodbe, ki jo ponudnik izpolni samo z vpisom identifikacijskih podatkov, ponujeno ceno in podpisom. V primeru, da bo ponudnik pogodbo dopolnjeval ali spreminjal, je ponudba neveljavna. 5. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za vložitev ponudb. Pogoj za prenos deleža je celotno plačana kupnina. 6. Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno ter rok plačila kupnine. Rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa lahko ponudi tudi krajši rok. 7. Ponudbi je potrebno priložiti: – za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje, – za fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje, – dokazilo o vplačani varščini. Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma fizična oseba, mora vse zahtevane listine predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu. 8. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 500.000,00 EUR, na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403, s pripisom »Varščina za nakup deleža družbe Staninvest d.o.o. Maribor«. Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10 dni od poteka roka za oddajo ponudb. 9. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena, pri čemer si prodajalec pridržuje pravico do pogajanj. 10. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji deleža družbe Staninvest d.o.o. Maribor s ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek, na predlog komisije ali drugega pristojnega organa do sklenitve pravnega posla, ustavi. 11. Skladno s 481. členom ZGD-1 imajo družbeniki pod enakimi pogoji pri nakupu poslovnega deleža prednost pred drugimi osebami. Prodajalec bo o nameravani prodaji svojega poslovnega deleža pisno obvestil vse družbenike ter jih pozval, da sporočijo svojo pripravljenost za nakup najkasneje v 30 dneh od prejema obvestila. 12. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom »Ponudba za nakup deleža družbe Staninvest d.o.o. Maribor d.d. – Ne odpiraj«, najpozneje do 23. 10. 2009 do 10. ure. Na nahrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 13. Odpiranje ponudb bo javno, dne 23. 10. 2009 ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v dvorani generala Maistra. 14. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju. 15. O izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki obveščeni po končanem izboru s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od prejema obvestila s strani predkupnih upravičencev. 16. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji deleža družbe Staninvest d.o.o. Maribor, najkasneje v roku 3 dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino zadrži. 17. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu – direktorici mestne uprave Mestne občine Maribor pri Milici Simonič Steiner, tel. 02/22-01-239; e-pošta: milica.simonicsteiner@maribor.si.

AAA Zlata odličnost