Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3501. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izzvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici, stran 10784.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) in 31. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je župan Občine Poljčane sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izzvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izzvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt).
Pravna podlaga za izdelavo podrobnega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter vsi ostali relevantni zakonski ter podzakonski predpisi.
Pripravljavec: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
Naročnik: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
Načrtovalec bo izbran s strani naročnika.
2.
(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega načrta)
Regionalna cesta R1-219 poteka na odseku Slovenska Bistrica–Poljčane v večjem delu vzporedno z glavno železniško progo Maribor–Zidani most. Na odseku R1-219/1236 se nahajata dva nivojska železniška prehoda, ki sta zaradi precejšnje frekventnosti vlakov pogosto zaprta z zapornicami, zaradi česar prihaja tako na regionalni cesti kot na lokalnih cestah do zastojev.
Na podlagi strokovne preveritve, ki jo je izdelalo podjetje Lineal d.o.o. Maribor in sklepih Komisije za nivojske prehode pri Ministrstvu za promet je predlagana rešitev izvedba izvennivojskega križanja in ukinitev obeh nivojskih prehodov (zapisnik št. 0692-111/2008).
Na osnovi predvidene strokovne prevere je predvidena preložitev dela regionalne ceste vzhodno od železniške proge ter izvedba izvennivojskega križanja kot dostopa do naselja Brežnica oziroma kot navezava na obstoječo prometno mrežo, ki se prekategorizira v občinsko cesto. V sklopu izgradnje je tako predvidena:
– Prestavitev regionalne ceste
– Izgradnja izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most
– Izgradnja priključka za naselje Brežnica
– Obnova oziroma prestavitev obstoječe komunalne infrastrukture
– Vodnogospodarska ureditev potoka Brežnica
– Spremljajoče ureditve (rekultivacija, ureditev dostopov ipd.).
Površina območja podrobnega načrta se ne nahaja v posebnem varstvenem območju Natura 2000 ali drugem zavarovanem območju, razglašenim s posameznim aktom o zavarovanju.
Poseg se nahaja na ekološko pomembnem območju Ličenca (EŠ 45200), določenim z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04).
Poseg se nahaja v neposredni bližine nepremične kulturne dediščine Spodnja Brežnica – Nagodetova kapelica – EŠD 20220.
3.
(območje podrobnega načrta)
Območje podrobnega načrta obsega površino, ki jo tvorijo zemljišča ali njihovi deli s parcelnimi številkami:
k.o. Pekel:
288, 290, 298/2
301, 307/1, 307/2, 310/1, 310/2, 318, 319, 320, 321, 322, 323, *326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333/1, 333/2, 376, 394/2, 395
400/1, 400/2, 402, 403/1, 403/2, 404
765/1, 767/1, 767/2, 773/1, 777/1, 777/2, 777/4, 781/1.
Območje podrobnega načrta se v fazi izdelave lahko tudi delno spremeni. Podrobni načrt lahko ureja tudi izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture izven območja obdelave. Območje prestavitev, novogradenj oziroma rekonstrukcij javne gospodarske infrastrukture sme obsegati vse tiste površine oziroma zemljišča izven območja podrobnega načrta, ki so minimalno zahtevana za potrebe navezave.
4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Načrtovalec pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, občinski prostorski načrt, izražene investicijske namere ter morebitne že pridobljene predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora.
Izdelovalec podrobnega načrta sme uporabiti morebitno obstoječo dokumentacijo oziroma mora zagotoviti izdelavo strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile uporabljene rešitve.
Naročnik zagotovi naslednje strokovne podlage:
– IDZ za prestavitev regionalne ceste in izvennivojskega križanja
– IDZ eventualnih prestavitev in ureditev komunalne infrastrukture
– Študijo poplavne varnosti
– IDZ protipoplavnih in vodnogospodarskih ukrepov
– Okoljsko poročilo, v kolikor bo to zahtevano.
5.
(roki za pripravo podrobnega načrta in njegovih posameznih faz)
Sklep o začetku priprave podrobnega načrta: oktober 2009.
Objava sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu; objavljeni sklep se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana (MOP): oktober 2009.
Priprava osnutka podrobnega načrta: 30 dni po objavi sklepa.
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in obvestila Ministrstva za okolje in prostor, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje: 30 dni od prejema poziva.
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnjenega osnutka podrobnega načrta: 30 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora in zahtevanih strokovnih podlag (Če je za podrobni načrt predvidena celovita presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju: CVPO), se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja).
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka podrobnega načrta, objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
(Če je potrebno izvesti CPVO, se javnost seznani sočasno in na enak način tudi z okoljskim poročilom)
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka: 30 dni.
(V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o dopolnjenem osnutku podrobnega načrta. Občani, organi in organizacije, lokalne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.)
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 15 dni po zaključku javne razgrnitve.
Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka podrobnega načrta na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališča do pripomb in predlogov: do 20 dni po zaključku javne razgrnitve.
Objava stališča, zavzetega do pripomb in predlogov, na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve: 15 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.
Priprava predloga podrobnega načrta (dopolnitev s stališči občinskega sveta): do 30 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu (odvisno od pripomb oziroma dopolnil)
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog podrobnega načrta: 30 dni od prejema poziva.
(Če je za akt potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe podrobnega načrta na okolje in izda ustrezno potrdilo).
Priprava usklajenega predloga podrobnega načrta: 7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora.
Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga podrobnega načrta na občinskem svetu: do 20 dni po pripravljenem usklajenem predlogu.
Objava odloka v Uradnem listu RS: v prvi naslednji številki, ki izide po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.
Priprava končnega elaborata, ki ga načrtovalec v štirih izvodih preda Občini Poljčane (število izvodov za investitorje določa pogodba): 15 dni po objavi odloka.
Izdelovalec podrobnega načrta mora predati pripravljavcu, Občini Poljčane, štiri kompletirane izvode sprejetega prostorskega akta.
Po en izvod sprejetega podrobnega načrta bo predan:
– Krajevno pristojni upravni enoti (Upravna enota Slovenska Bistrica) in
– pristojnim inšpekcijskim službam,
dva izvoda pa bosta hranjena na Občini Poljčane, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti. Obenem je potrebno celoten podrobni načrt s prilogami predati pripravljavcu v digitalni obliki na zgoščenki v dogovorjenem formatu.
Podrobni načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) Občine Poljčane.
Roki se lahko tudi spremenijo.
6.
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi)
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Drave in Mure, Oddelek za porečje reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor (za področje voda)
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za varstvo narave, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje varstva narave)
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (za področje varstva narave)
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
4.a Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva kulturne dediščine) – v vednost zaradi predhodne seznanitve s predvidenim OPPN
5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor (za področje rabe in ohranjanja potencialov gozdnega prostora ter za lovstvo)
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (za področje urejanja območij in infrastrukture, ki je namenjena za potrebe obrambe)
8. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor (za področje upravljanja z državnimi cestami)
9. Slovenske železnice d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana (za področje železniškega prometa)
10. Občina Poljčane, Občinska uprava, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
11. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo)
12. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje umeščanja fiksne telefonije)
13. OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina (za področje oskrbe z vodo)
14. Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica (za področje kanalizacije)
15. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, 3301 Petrovče (pristojni distributer CTV vodov)
16. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (udeleženec na podlagi 4. odstavka 58. člena ZPNačrt – potrebnost izvedbe postopka CPVO)
17. Druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave podrobnega načrta.
7.
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave podrobnega načrta)
Pripravo, izdelavo ter stroške soglasij podrobnega načrta financira naročnik. V te namene sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje za prostorsko načrtovanje. Posamezne obveznosti se določijo z medsebojnim dogovorom.
8.
(objava sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Poljčane.
Št. 430-0007/2009-201
Poljčane, dne 1. oktobra 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost