Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3444. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, licencah in pooblastilih osebja službe letalske meteorologije, stran 10650.

Na podlagi petega odstavka 43. in tretjega odstavka 48. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo in 33/09) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, licencah in pooblastilih osebja službe letalske meteorologije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa strokovno izobrazbo, strokovno usposabljanje, izpite, licenco in pooblastila za opravljanje posameznih strokovnih del (v nadaljnjem besedilu: pooblastila) za osebje, ki opravlja naloge v zvezi z izvajanjem letalskih meteoroloških opazovanj in dajanja napovedi.
(2) Med osebje, ki opravlja naloge v službi letalske meteorologije, spadajo: letalski meteorolog prognostik (v nadaljnjem besedilu: prognostik), letalski meteorolog inženir (v nadaljnjem besedilu: inženir) in letalski meteorolog opazovalec (v nadaljnjem besedilu: opazovalec).
2. člen
(splošni pogoji za pridobitev licence)
(1) Osebi, ki ima strokovno izobrazbo, predpisano s tem pravilnikom, je strokovno usposobljena in ima veljavno zdravniško spričevalo, izdano v skladu s Pravilnikom o licenci kontrolorja zračnega prometa (Uradni list RS, št. 7/09), ter opravi izpite za opravljanje vsaj enega pooblastila, se izda licenca in se vanjo vpiše pooblastilo za opravljanje tega dela. Vsa nadaljnja pridobljena pooblastila se vpišejo v to licenco.
(2) Ne glede na druge določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na zagotavljanje podatkov, ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, o katerih samo vodi uradno evidenco, in podatkih, ki jih vodi drug pristojni slovenski organ ali nosilec javnega pooblastila, ki mu je javno pooblastilo izdal slovenski organ.
3. člen
(program usposabljanja)
(1) Strokovno usposabljanje se izvaja po programu, ki je določen v prilogi 1 k temu pravilniku in je njegov sestavni del. Izvaja se v obliki teoretičnega in praktičnega usposabljanja.
(2) Podrobnejše vsebine in oblike strokovnega usposabljanja se glede na vrsto pooblastila, za katero se usposablja kandidat, določijo s priročniki o usposabljanju, ki morajo vsebovati naslov in vsebino teme usposabljanja, čas usposabljanja za posamezno temo v minutah, način in metode poučevanja (npr. predavanja, avdiovizualne predstavitve, vaje) ter podrobnejši način izvajanja izpitov. Priročnik o usposabljanju mora pred začetkom uporabe potrditi ministrstvo.
4. člen
(dovoljenje za izvajanje usposabljanja)
(1) Teoretični del usposabljanja za pridobitev pooblastila lahko izvaja inštruktor, ki ima enako veljavno pooblastilo, za katero se usposablja kandidat, ali visokošolski učitelj, ki je nosilec izobraževalnega programa javnoveljavnega študijskega programa, veljavnega v Republiki Sloveniji, primerljivega z zahtevano vsebino iz programa usposabljanja po tem pravilniku.
(2) Praktični del usposabljanja za pridobitev pooblastila je dovoljen samo pod vodstvom inštruktorja ali pod nadzorom osebe, ki ima enako veljavno pooblastilo, za katero se usposablja kandidat.
II. POOBLASTILA
1. Prognostik
5. člen
(pogoji za pridobitev pooblastila prognostika)
Kandidat za opravljanje izpitov za pridobitev pooblastila prognostika mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi (sedma raven po klasifikaciji vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov), s področja meteorologije in najmanj 12 mesecev delovnih izkušenj pri ustreznih delih prognostika.
6. člen
(vsebine usposabljanja)
(1) Teoretični del usposabljanja za pridobitev pooblastila prognostika zajema vsebine letalske meteorologije, delovanja navigacijskih služb in izvajanja zračnega prometa ter letalskega meteorološkega izrazoslovja v angleškem jeziku.
(2) Podrobnejša vsebina teoretičnega dela programa usposabljanja osebja je določena v prilogi 1 tega pravilnika.
7. člen
(pooblastila prognostika)
Na podlagi pridobljenega pooblastila prognostika lahko imetnik pooblastila:
1. neposredno spremlja meteorološke razmere na letališčih, zračnih poteh in zračnem prostoru, za katere je odgovoren;
2. pripravlja meteorološke prognoze in obvestila o meteoroloških razmerah na letališčih, zračnih poteh in v zračnem prostoru;
3. pošilja opozorila in obvestila o meteoroloških razmerah drugim pristojnim navigacijskim službam in drugim uporabnikom, ki skrbijo za varen, reden in nemoten zračni promet;
4. pred poletom poroča letalskim posadkam;
5. sestavlja vse vrste meteoroloških prognoz in opozoril za letalstvo;
6. preučuje in analizira vremenske značilnosti na letališčih in v zračnem prostoru.
2. Inženir
8. člen
(pogoji za pridobitev pooblastila inženirja)
Kandidat za opravljanje izpitov za pridobitev pooblastila inženirja mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi (podraven 6/2 šeste ravni po klasifikaciji vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov), s področja tehnike in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri ustreznih delih inženirja.
9. člen
(vsebine usposabljanja)
(1) Teoretični del usposabljanja za pridobitev pooblastila inženirja zajema vsebine vzdrževanja meteorološke merilne in tehnične opreme ter informacijskih sistemov.
(2) Podrobnejša vsebina teoretičnega dela programa usposabljanja osebja je določena v prilogi 1 tega pravilnika.
10. člen
(pooblastila inženirja)
Na podlagi pridobljenega pooblastila inženirja lahko imetnik pooblastila:
1. opravlja redna in posebna letalska meteorološka opazovanja na letališčih;
2. nadzira delovanje vseh delov letališkega meteorološkega informacijskega sistema;
3. pripravlja kodirana meteorološka poročila;
4. pošilja meteorološka poročila telekomunikacijskemu centru in zainteresiranim uporabnikom na letališču;
5. pripravlja predpisano in potrebno dokumentacijo za let;
6. obdeluje dokumentacijo o meteorološkem opazovanju na letališču;
7. izvaja osnovno vzdrževanje merilne, tehnične in informacijske opreme na letališču.
3. Opazovalec
11. člen
(pogoji za pridobitev pooblastila opazovalca)
Kandidat za opravljanje izpitov za pridobitev pooblastila opazovalca mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo (peta raven po klasifikaciji vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov) s področja tehnike in najmanj šest mesecev delovnih izkušenj s področja opazovalca.
12. člen
(vsebine usposabljanja)
(1) Teoretični del usposabljanja za pridobitev pooblastila opazovalca zajema vsebine splošne in letalske meteorologije, delovanja navigacijskih služb in opravljanja zračnega prometa ter letalskega meteorološkega izrazoslovja v angleškem jeziku.
(2) Podrobnejša vsebina teoretičnega dela programa usposabljanja osebja je določena v prilogi 1 tega pravilnika.
13. člen
(pooblastila opazovalca)
Na podlagi pridobljenega pooblastila opazovalca lahko imetnik pooblastila:
1. opravlja redna in posebna letalska meteorološka opazovanja;
2. nadzira delovanje letališkega meteorološkega informacijskega sistema;
3. pripravlja kodirana meteorološka poročila;
4. pošilja meteorološka poročila telekomunikacijskemu centru in zainteresiranim uporabnikom na letališču;
5. pripravlja predpisano in potrebno dokumentacijo za let;
6. obdeluje dokumentacijo o meteorološkem opazovanju na letališču.
4. Inštruktor
14. člen
(vpis inštruktorskega pooblastila)
Osebi, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pooblastila za opravljanje inštruktorskih del, se v licenco vpiše pooblastilo za opravljanje inštruktorskih del.
15. člen
(pogoji za pridobitev pooblastila inštruktorja)
(1) Pooblastilo inštruktorja za opravljanje inštruktorskih del za pridobitev pooblastila prognostika lahko dobi imetnik licence s pooblastilom prognostika, ki je najmanj pet let opravljal naloge, za katere se zahteva pooblastilo prognostika.
(2) Pooblastilo inštruktorja za opravljanje inštruktorskih del za pridobitev pooblastila inženirja lahko dobi imetnik licence s pooblastilom inženirja, ki je najmanj tri leta opravljal naloge, za katere se zahteva pooblastilo inženirja.
(3) Pooblastilo inštruktorja za opravljanje inštruktorskih del za pridobitev pooblastila opazovalca lahko dobi imetnik licence s pooblastilom opazovalca, ki je najmanj dve leti opravljal naloge, za katere se zahteva pooblastilo opazovalca.
16. člen
(pooblastila inštruktorja)
Na podlagi vpisanega ustreznega pooblastila lahko inštruktor vodi praktično usposabljanje za pridobitev pooblastila in obnovitev pooblastila ter izvaja preverjanja strokovne usposobljenosti za pridobitev pooblastila in obnovitev oziroma podaljšanje veljavnosti pooblastila.
III. IZPITI
17. člen
(oblike izpitov)
(1) Izpiti iz posameznega predmeta za pridobitev pooblastila so sestavljeni iz teoretičnega dela, ki ga sestavljajo izbirna vprašanja, če je tako določeno v programu usposabljanja, pa tudi iz praktičnega dela, ki ga sestavljajo opisna vprašanja.
(2) Teoretični del posameznega izpita za pridobitev pooblastila zajema glede na vrsto pooblastila, za katero opravlja kandidat izpit, teoretična znanja pri posebnih strokovnih delih, navedenih v 6., 9. oziroma 12. členu tega pravilnika.
(3) Praktični del posameznega izpita za pridobitev pooblastila zajema glede na vrsto pooblastila, za katero opravlja kandidat izpit, praktično uporabo pridobljenega znanja pri posebnih strokovnih delih, navedenih v 6., 9. oziroma 12. členu tega pravilnika.
18. člen
(pogoji za opravljanje izpita)
(1) Pisno prijavo za opravljanje izpita kandidat predloži ministrstvu.
(2) Opravljanje izpita se dovoli, če je za kandidata ugotovljena izpolnitev predpisanih pogojev, in sicer glede:
1. ustrezne izobrazbe;
2. končanega usposabljanja;
3. časa opravljanja ustreznih del, določenih v 5., 8., in 11. členu tega pravilnika.
(3) Kandidat predloži ministrstvu pisno prijavo tudi za popravni izpit.
19. člen
(ustanovitev komisije)
(1) Ministrstvo po prejemu prijave za izpit preveri, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede ustrezne izobrazbe iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti, če se je kandidat izobraževal v Republiki Sloveniji.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da kandidat izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje izpita, izda v 15 dneh po prejemu prijave odločbo, s katero imenuje izpitno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ter določi dan, uro in kraj izpita.
(3) Najmanj en član komisije mora imeti pooblastilo osebja službe letalske meteorologije, za pridobitev katerega se izpit izvaja, najmanj en član komisije mora imeti pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe, v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku. Drugi člani komisije se lahko imenujejo izmed pilotov zrakoplovov, kontrolorjev zračnega prometa in letalskih nadzornikov.
(4) Med dnem vročitve odločbe iz prejšnjega odstavka in dnem opravljanja izpita mora miniti najmanj deset dni.
20. člen
(izpiti)
(1) Izpiti se izvajajo posebej za vsak vsebinski sklop usposabljanja iz priloge 1 tega pravilnika (izpitni predmet), ki ga mora opraviti kandidat za pridobitev posameznega pooblastila.
(2) Predsednik komisije je predstavnik ministrstva, en član komisije pa se imenuje na predlog izvajalca usposabljanja.
(3) Predloge izpitnih vprašanj pripravi izvajalec usposabljanja. Izvajalec usposabljanja imenuje osebe za nadzor nad vprašanji. Vsa izpitna vprašanja se pred izpitom hranijo na zavarovan način, tako da kandidati ne vedo, katera vprašanja bodo osnova izpita. En izvod predloga izpitnih vprašanj se izroči ministrstvu.
(4) Izvajalec usposabljanja ministrstvu predlaga člana komisije, ki bo prisoten na vseh izpitih, za zagotovitev integritete izpitov.
(5) Izpiti se izvajajo v skladu s standardom za izvajanje izpitov iz 24. člena tega pravilnika.
(6) Nova izpitna vprašanja se pripravijo vsaj vsakih pet let, uporabljena vprašanja pa se umaknejo ali mirujejo najmanj dve leti. Če se v tem obdobju spremenijo predpisi, ki urejajo vsebine iz programa usposabljanja, se vprašanja popravijo z dnem uveljavitve sprememb. Zapis uporabljenih vprašanj se zadrži v evidenci zaradi ugotavljanja morebitnih napak v sistemu usposabljanja ter za razvojne in raziskovalne namene.
(7) Vse izpitne pole se na začetku izpita izročijo kandidatu, ob koncu odmerjenega izpitnega časa pa se vrnejo izpraševalcu. Med odmerjenim izpitnim časom se izpitne pole ne smejo odnašati iz izpitnega prostora.
(8) Poleg specifične dokumentacije, potrebne za izpite za pooblastilo, sme biti kandidatu med izpitom na voljo samo izpitna pola.
(9) Kandidati za izpit so ločeni drug od drugega, tako da ne morejo brati izpitnih pol drug drugega. Kandidati ne smejo govoriti z nikomer, razen z izpraševalcem.
(10) Kandidatu, za katerega je bilo ugotovljeno, da je pri izpitu goljufal, se rezultati izpita, pri katerem je bilo ugotovljeno goljufanje, ne priznajo, tega izpita pa ne more ponovno opravljati najmanj šest mesecev od datuma, ko je bilo ugotovljeno, da je goljufal.
21. člen
(naloge članov komisije)
(1) Predsednik komisije organizira izpite, pripravi izpitno gradivo za posamezni predmet, preveri istovetnost prijavljenih kandidatov, po končanem izpitu vpiše rezultate vseh članov komisije v kandidatov izpitni list in opravlja druga administrativno-tehnična dela v zvezi z organizacijo izpita.
(2) Člani komisije, ki imajo zahtevano pooblastilo osebja službe letalske meteorologije, sestavljajo izpitne pole za posamezni predmet. Pri tem upoštevajo tudi vprašanja, ki jih je predlagal izvajalec usposabljanja. Člani komisije ugotavljajo tudi pravilnost odgovorov (ocena odgovora na posamezno vprašanje in skupno število pravilnih odgovorov) in ali je kandidat dosegel zadostno število pravilnih odgovorov pri posameznem predmetu.
(3) Izpit lahko vodi katerikoli izmed članov komisije.
22. člen
(zapisnik dela komisije)
(1) O delu komisije in izpitih se piše zapisnik.
(2) Zapisnik piše predsednik ali član komisije, ki ga določi predsednik komisije.
(3) Zapisnik podpišeta predsednik in zapisnikar. Zapisnik se skupaj s poročilom o rezultatu izpita pošlje ministrstvu.
23. člen
(izpitni roki)
(1) Izpit se opravlja glede na potrebe in ni vezan na izpitne roke.
(2) V enem dnevu je dovoljeno opravljati izpite iz največ dveh predmetov.
24. člen
(standard za izvajanje izpitov)
Vsi izpiti se morajo v skladu z odobrenim priročnikom o usposabljanju izvesti v obliki izbirnih oziroma opisnih vprašanj, kot je opredeljeno v nadaljevanju:
1. vsako izbirno vprašanje mora imeti tri alternativne odgovore, od katerih mora biti samo eden pravilen, kandidat pa mora imeti za vsak predmet na voljo čas, ki temelji na nominalnem povprečju 75 sekund za vsako vprašanje;
2. vsako opisno vprašanje zahteva pripravo pisnega odgovora in kandidatu je treba dati na voljo 20 minut za odgovor na vsako tako vprašanje;
3. treba je zasnovati primerna opisna vprašanja in jih oceniti v odvisnosti od pooblastila, za katero se opravlja izpit, z uporabo vsebin iz naslednjih predmetov: tehnike opazovanj in meritev, kodiranje vremenskih informacij in letalska meteorološka frazeologija v angleškem jeziku za pooblastilo opazovalca; vzdrževanje instrumentov za pooblastilo inženirja; tehnike priprave meteoroloških prognoz, opozoril in obvestil ter kodiranje vremenskih informacij in letalska meteorološka frazeologija v angleškem jeziku za pooblastilo prognostika;
4. vsako opisno vprašanje ima zasnovan vzorčni odgovor, ki vsebuje tudi vse poznane alternativne odgovore, ki bi lahko bili pomembni za druge podrazdelitve;
5. vzorčni odgovor iz prejšnje točke se razčleni v seznam pomembnih točk, znanih kot ključne točke;
6. kandidat uspešno opravi izpit iz posameznega predmeta, če je dosegel najmanj 75 odstotkov pravilnih odgovorov teoretičnega in praktičnega dela izpita;
7. zadostna ocena za vsako opisno vprašanje iz praktičnega dela izpita je 75 odstotkov pravilnih odgovorov glede na ključne točke, s tem da mora kandidatov odgovor vsebovati najmanj 75 odstotkov zahtevanih ključnih točk, ki jih to vprašanje obravnava, in nobene pomembne napake v zvezi s katero koli zahtevano ključno točko;
8. če se ne uspe opraviti praktičnega dela izpita iz posameznega predmeta, je treba ponovno opravljati samo praktični del izpita;
9. za določitev, ali je kandidat opravil izpit, se ne sme uporabljati sistemov kazenskega označevanja;
10. izpiti iz predmetov za pridobitev pooblastil morajo biti uspešno opravljeni v triletnem obdobju po opravljanju prvega izpita, razen v primeru, opredeljenem v 11. točki tega člena. Neopravljenega predmeta se ne sme ponovno opravljati vsaj 90 dni od datuma neopravljenega izpita;
11. triletno obdobje, opredeljeno v prejšnji točki, se ne uporablja za tiste predmete, ki so skupni več kot enemu pooblastilu in ki so bili predhodno opravljeni kot del nekega drugega izpita za tako pooblastilo;
12. izvajalec usposabljanja mora v priročniku o usposabljanju določiti število izbirnih in opisnih vprašanj za vsak posamezni predmet in dovoljeni čas opravljanja izpita iz izbirnih vprašanj in čas izpita iz opisnih vprašanj.
25. člen
(praktični del izpita)
Po opravljenem teoretičnem delu izpita iz posameznega predmeta opravlja kandidat praktični del izpita, če je tako določeno v priročniku o usposabljanju.
26. člen
(izpitna ocena)
(1) Komisija oceni kandidatov uspeh na izpitu iz posameznega predmeta z oceno "opravil" ali "ni opravil".
(2) Kandidat lahko pridobi posamezno pooblastilo, ko je uspešno opravil izpite iz vseh predmetov za pridobitev posameznega pooblastila.
27. člen
(preizkus preverjanja sposobnosti)
Določbe 17. do 26. člen tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi pri preverjanju strokovne usposobljenosti na podlagi 46. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo in 33/09).
IV. LICENCE IN POOBLASTILA
28. člen
(izdaja licence in pridobitev pooblastila)
(1) Na zahtevo kandidata, ki je uspešno opravil izpite iz vseh predmetov za pridobitev prvega pooblastila, ministrstvo izda licenco in v licenco vpiše pooblastilo za samostojno opravljanje del, za katera je opravil izpite. Vsa nadaljnja (dodatna) pooblastila se vpisujejo v licenco v časovnem zaporedju pridobitve.
(2) Na zahtevo osebe, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pooblastila za opravljanje inštruktorskih del, vpiše ministrstvo v licenco pooblastilo za opravljanje inštruktorskih del.
29. člen
(oblika zahteve)
(1) Zahteva iz prvega odstavka prejšnjega člena vsebuje vložnikove osebne podatke: osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča in navedbo pooblastila, ki ga želi pridobiti.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati dokazilo o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev (veljavno zdravniško spričevalo).
(3) Zahteva iz drugega odstavka prejšnjega člena poleg osebnih podatkov vložnika iz prvega odstavka tega člena vsebuje še izvirnik veljavne licence in dokazilo o pozitivnem mnenju odgovorne osebe letalske šole iz 57. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo in 33/09), da je kandidat strokovno usposobljen za opravljanje inštruktorskih del.
30. člen
(veljavnost licence in pooblastila)
(1) Licenca se izda brez omejitve trajanja, veljavnost izdanega pooblastila pa je omejena na 24 mesecev.
(2) Pooblastilo preneha veljati pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka, če je v času veljavnosti pooblastila prišlo do najmanj devet mesečne prekinitve opravljanja nalog v okviru pooblastila.
31. člen
(rok za podaljšanje veljavnosti pooblastila)
(1) Zahteva za podaljšanje veljavnosti pooblastila se mora vložiti najmanj 30 dni pred potekom njegove veljavnosti.
(2) Veljavnost pooblastila se podaljša, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. prosilec ima veljavno zdravniško spričevalo in
2. je dana izjava delodajalca, da je prosilec v zadnjih 24 mesecih opravljal dela v okviru pravic pooblastila v trajanju najmanj 180 ur.
32. člen
(zahteve za obnovitev pooblastila)
(1) Imetniku licence, ki mu je potekla veljavnost pooblastila, se lahko veljavnost pooblastila obnovi, če prekinitev veljavnosti pooblastila ni bila daljša od šestih mesecev, in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. prosilec ima veljavno zdravniško spričevalo;
2. je dana dokumentirana izjava njegovega delodajalca, da je prosilec v zadnjem mesecu pred vložitvijo zahtevka za obnovo pooblastila pod nadzorom inštruktorja opravljal dela v okviru pravic iz pooblastila v trajanju najmanj 90 ur;
3. je prosilec uspešno opravil preveritev usposobljenosti, ki jo opravi inštruktor z ustreznim pooblastilom.
(2) Imetniku licence, ki mu je potekla veljavnost pooblastila zaradi prekinitve opravljanja nalog v okviru pooblastila, se lahko veljavnost pooblastila obnovi, če so izpolnjeni iz pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) Veljavnosti pooblastila po preteku roka iz prvega odstavka tega člena ali prekinitvi opravljanja nalog, daljši, kot je določeno v drugem odstavku 30. člena tega pravilnika, ni več mogoče obnoviti. Za ponovno pridobitev pooblastila se morajo ponovno opraviti vsi izpiti za pridobitev pooblastila.
33. člen
(oblika obrazca licence)
(1) Obrazec licence je določen v prilogi 2 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
(2) Obrazec licence se natisne v slovenskem in angleškem jeziku.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(prepis pooblastil v skladu z novim pravilnikom)
Ob zamenjavi starega dovoljenja člana letalske meteorološke službe z novo licenco se veljavna pripadajoča pooblastila prepišejo v novo licenco in po potrebi smiselno preimenujejo glede na izpolnjene pogoje o zahtevani delovni dobi in izobrazbi za posamezno pooblastilo.
35. člen
(veljavnost dovoljenja)
(1) Obstoječa dovoljenja člana letalske meteorološke službe, ki so bila izdana na podlagi Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja, ki dela pri meteorološki varnosti zračne plovbe (Uradni list SFRJ, št. 36/89 in 50/90), veljajo do datuma, navedenega v dovoljenju.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se pred iztekom veljavnosti na zahtevo imetnika dovoljenja zamenja v skladu s prejšnjim členom.
(3) Usposabljanje in postopki v zvezi s pridobitvijo pooblastila za opravljanje posameznega strokovnega dela, za katero se je strokovno usposabljanje začelo pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po Pravilniku o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja, ki dela pri meteorološki varnosti zračne plovbe (Uradni list SFRJ, št. 36/89 in 50/90), razen če kandidat za pridobitev pooblastila ne zahteva, da se postopki končajo v skladu s tem pravilnikom.
36. člen
(prenehanje uporabe predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja, ki dela pri meteorološki varnosti zračne plovbe (Uradni list SFRJ, št. 36/89 in 50/90).
37. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2630-16/2004/40
Ljubljana, dne 21. septembra 2009
EVA 2004-2411-0054
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost