Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 331-17/2007/5 Ob-6745/09 , Stran 2527
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izplačilo sredstev v obliki letne rente upravičencu, ki se odloči, da bo prenehal opravljati pridobitno kmetijsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji in pridobitno gozdarsko dejavnost zaradi prenosa kmetije na mlajšega prevzemnika. Cilj ukrepa je znižanje starostne strukture družinskih kmetij. Okvirna višina nepovratnih sredstev namenjena za izvedbo ukrepa »Zgodnje upokojevanje kmetov« znaša do 1.400.000 EUR za odobrene letne rente upravičencem ter do 14.000.000 EUR za celotno obdobje izplačevanja rent. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) v razmerju: 9200 PRP 2007–2013 – EU, v višini do 75%, 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba, v višini 25%. Delež prispevka EU sredstev v celotnih javnih izdatkih znaša do 75%. II. Vlagatelji Do podpore iz tega razpisa so upravičeni vlagatelji (v nadaljevanju prenosniki), kmetje, starejši od 57 let in hkrati ne dosegajo upokojitvene starosti 63 let za ženske in 65 let za moške, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, še niso upokojeni in so pripravljeni nepreklicno prenehati z opravljanjem pridobitne kmetijske dejavnosti, dopolnilne dejavnosti na kmetiji in pridobitne gozdarske dejavnosti ter celotno kmetijo prenesti na izbranega prevzemnika. III. Pogoji za dodelitev sredstev A. Skupni splošni pogoji: 1. Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. 2. Prenosnik mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 3. V primeru, da je več solastnikov kmetije in vsi izpolnjujejo pogoje, si lahko glede na delež solastništva delijo rento. V primeru, da je več solastnikov in le eden izpolnjuje pogoje, le-ta pridobi celotno rento, ki pripada kmetiji, vendar mora biti kmetija prenesena na istega prevzemnika v celoti. 4. Prenos kmetije mora biti izveden največ 16 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis za izvedbo tega ukrepa. Kot datum prenosa se šteje datum notarske overitve pogodbe o prenosu. 5. Kot način lastniškega prenosa se upošteva prenos: a) na podlagi izročilne pogodbe, b) na podlagi darilne pogodbe, c) na podlagi pogodbe o preužitku, d) na podlagi kupoprodajne pogodbe. 6. V primeru darilne pogodbe mora vlagatelj priložiti izjavo dedičev prenosnikov v obliki notarskega zapisa, da se odpovedujejo zakonitemu dednemu deležu. 7. Kolikor se lastniški prenos za ta ukrep uveljavlja na podlagi točke 3 b) iz podpoglavja B III. poglavja, morajo biti pravni posli iz točke 5. tega podpoglavja sklenjeni v obliki notarskega zapisa. 8. Zaradi kontrole podatkov s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, v nadaljevanju: ARSKTRP, mora vlagatelj (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) uporabljati podatke iz uradnih evidenc in zadnje oddane zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike. 9. Prenos kmetije ne sme biti izveden med partnerjema zakonske ali zunajzakonske skupnosti. B. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija: 1. Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 2. Kmetija mora v tekočem letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetiji (zbirno vlogo), kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike. V primeru, da rok za oddajo obrazcev v tekočem letu še ni potekel, se upoštevajo oddani obrazci za preteklo leto. Kolikor vlagatelj vstopa v ukrep samo kot lastnik čebeljih družin, določilo iz te točke javnega razpisa ni zahtevano. 3. Predmet prenosa je lahko kmetija, ki na dan oddaje vloge obsega vsaj: a) 5 ha primerljivih kmetijskih površin ali b) ima v stalni reji ali lasti vsaj: – 1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic; – 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso; – 10 GVŽ za intenzivno rejo živali. Kot intenzivna reja živali se šteje reja istovrstnih živali; ali – 40 čebeljih družin. 4. Kolikor se lastniški prenos za ta ukrep uveljavlja na podlagi točke 3 b) iz tega podpoglavja, se morajo gospodarski objekti za rejo živali prenesti skupaj z navedenim številom živali v prejšnji točki, ter vključno z vsemi kmetijskimi zemljišči v lasti prenosnika, prenesti kot zaključena celota. Kot stanje na dan oddaje vloge se upošteva stalež prijavljenih živali v zadnji oddani zbirni vlogi. Za izračun GVŽ se upošteva obrazec za preračun GVŽ, ki je priloga razpisne dokumentacije. V primeru čebelarjev se kot stanje na dan oddaje vloge šteje število čebeljih družin, sporočenih v register čebelnjakov, ki ga vodi MKGP. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se za namen iz tega ukrepa šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov (vinogradi, intenzivni sadovnjaki, hmeljišča, oljčniki), pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelava gob ali – 8 ha gozda. V primeru rabe kmetijskih površin, ki so podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje dejanska raba, navedena v zadnji oddani zbirni vlogi. V primeru, ko je dejanska raba gozd, se šteje dejanska raba po predpisu o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. C. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prenosnik na dan oddaje vloge: 1. Prenosnik je starejši od 57 let in hkrati ne dosega upokojitvene starosti 63 let za ženske in 65 let za moške. 2. Prenosnik še ni upokojen. 3. Prenosnik je na kmetiji, ki se prenaša, kmetoval vsaj zadnjih 10 let. Šteje se, da je na kmetiji kmetoval: a) kolikor je imel v tem obdobju stalno prebivališče na sedežu kmetije, ali b) je bil 10 let pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, in sicer: – na podlagi 16. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB4, 112/06 Odl. US: U-I-358/04-13, 114/06 – ZUTPG, 91/07 Skl. US: U-I-325/05-5, 10/08 – ZVarDod; v nadaljevanju: ZPIZ-1) (opravljanje kmetijske dejavnosti; zavarovalna podlaga 051 - nosilci, 052 - člani), ali – na podlagi šeste alinee prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 (opravljanje kmetijske dejavnosti; zavarovalna podlaga 007), ali c) je bil lastnik prenesene kmetije v obdobju desetih let do oddaje vloge na javni razpis. 4. Prenosnik mora nepreklicno prenehati opravljati pridobitno kmetijsko dejavnost, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in pridobitno gozdarsko dejavnost. 5. Prenosnik mora celotno kmetijo predati izbranemu prevzemniku. Za svoje potrebe lahko obdrži stanovanjsko enoto v primeru, da ima prevzemnik že v lasti primerno stanovanjsko enoto ter največ 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin. Iz prenosa so lahko izključeni objekti in sredstva, namenjeni za opravljanje dodatne ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar mora biti razvidno iz pogodbe o prenosu. 6. Prenosnik je bil vsaj zadnjih 7 let neprekinjeno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, in sicer: a) na podlagi 16. člena ZPIZ-1 (opravljanje kmetijske dejavnosti; zavarovalna podlaga 051 - nosilci, 052 - člani), ali b) na podlagi šeste alinee prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 (opravljanje kmetijske dejavnosti; zavarovalna podlaga 007). 7. Prenosnik mora imeti poravnane vse obveznosti do države. 8. Kolikor se lastniški prenos za ta ukrep uveljavlja na podlagi stalne reje živali iz točke 3 b) iz podpoglavja B III. poglavja, morajo biti pogodbe, ki se glasijo na ime prenosnika, sklenjene že najmanj za tri leta pred datumom prenosa. D. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prevzemnik: 1. Prevzemnik na dan prenosa, to je z dnem notarske overitve podpisa pogodbe o lastninskem prenosu kmetije, ne sme biti mlajši od 18 let in ne starejši od: a) 40 let v primeru prvega lastniškega prevzema kmetije ali b) 50 let v primeru povečanja njegove kmetije. 2. Najkasneje na dan oddaje vloge mora postati lastnik celotne kmetije, razen dovoljenih 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin, ki jih lahko zadrži prenosnik. Iz prenosa so lahko izključeni objekti in sredstva, namenjeni za opravljanje dodatne nekmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter stanovanjske površine, če ima prevzemnik že v lasti stanovanjsko enoto. 3. Najkasneje na dan oddaje vloge mora postati nosilec kmetijskega gospodarstva. 4. Kot prevzemnika lahko nastopata mož in žena oziroma zunajzakonska partnerja v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja. S pooblastilom morata določiti tistega od njiju, ki izpolnjuje vse pogoje, določene za prevzemnika. 5. Prevzemnik se obvezuje, da bo opravljal kmetijsko dejavnost v skladu s poslovnim načrtom, da bo ohranil obseg prevzetih kmetijskih površin ter obseg staleža živali, ter da bo nosilec in lastnik kmetije vsaj še pet let od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev prenosnika. 6. Kolikor se lastniški prenos za ta ukrep uveljavlja na podlagi stalne reje živali iz točke 3 b) iz podpoglavja B III. poglavja, morajo biti pogodbe o reji živali prenesene na prevzemnika. 7. Prevzemnik, star do 40 let v primeru prvega lastniškega prevzema kmetije mora imeti ob oddaji vloge ustrezna poklicna znanja in mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti. Za izpolnjevanje ustreznega poklicnega znanja in usposobljenosti mora prevzemnik imeti: a) najmanj dokončano osnovno šolo in najmanj 5 let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo 3. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti, ali b) najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti (agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska, vrtnarska izobrazba) in najmanj 3 leta izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti. 8. Kolikor je prevzemnik prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije po ukrepu iz Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08 – ZKme-1) ali po Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09) ter ob prijavi na razpis ne izpolnjuje pogojev glede poklicnih znanj in usposobljenosti, mora potrebno izobraževanje predvideti v poslovnem načrtu in v roku največ 36 mesecev od izdaje odločbe o pravici do sredstev prevzemniku, pogoj izpolniti. V roku 30 dni po izpolnitvi pogoja mora o tem obvestiti ARSKTRP. Če prevzemnik ob kontroli, ki se opravi po poteku petih let po izdaji odločbe o pravici do sredstev iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, ne izpolni ciljev, ki si jih je zadal v poslovnem načrtu, mora vrniti vsa prejeta sredstva iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij. 9. Prevzemnik star do 50 let v primeru povečanja njegove kmetije, mora biti ob oddaji vloge primerno usposobljen, kar pomeni, da: a) najmanj 5 let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti, ali b) najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti (agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska) in najmanj 3 leta izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti. 10. Kot izkušnje iz opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti se šteje: a) pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz kmetijske dejavnosti za obdobje najmanj 3 ali 5 let pred datumom vložitve vloge; ali b) potrdilo upravne enote, da je živel na naslovu kmetije najmanj 3 ali 5 let pred datumom vložitve vloge, ali c) s strani nosilca kmetije, prenosnika in prevzemnika podpisano in datirano izjavo o usposobljenosti prevzemnika, ki dokazuje najmanj 5 oziroma 3 leta delovnih izkušenj prevzemnika z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti na kmetiji, ali d) zaposlenost za obdobje najmanj 3 ali 5 let pred datumom vložitve vloge v kmetijskem, živilsko predelovalnem, lesarskem ali gozdarskem podjetju. 11. Na dan oddaje vloge mora predložiti poslovni načrt, ki je priloga razpisne dokumentacije. 12. Najkasneje eno leto po izdaji odločbe mora uvesti spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji (FADN ali knjigovodstvo ali vsakoleten opis stanja na kmetiji). Če se na kmetiji ne izvaja spremljanje gospodarjenja iz naslova knjigovodstva po dejanskih dohodkih ali FADN metodologiji, je potrebno na ARSKTRP pošiljati vsakoletni opis stanja na kmetiji (poslovni načrt za ukrep »Zgodnje upokojevanje kmetov«). 13. Prevzemnik je dolžan o odtujitvi zemljišč, ki so prenosniku omogočila vstop v ukrep, obveščati ARSKTRP pet let od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev prenosnika. 14. Prevzemnik mora predložiti podpisano ter overjeno izjavo, da je seznanjen ter da se strinja s pogoji prenosa kmetije po tem ukrepu. E. Obveznosti upravičenca oziroma prejemnika sredstev: 1. Prenosnik, ki je pridobil sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti ves čas trajanja prejemanja rente in še najmanj pet let od dneva zadnjega prejema sredstev. 2. V primeru smrti prenosnika v obdobju prejemanja rente, se renta lahko prenese na zakonskega partnerja oziroma osebo, s katero je prenosnik živel v dlje časa trajajoči zunajzakonski skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja ali na nepreskrbljene otroke, če dohodki partnerja oziroma otrok ne presegajo minimalne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu. 3. V času, ko je prenosnik upravičen do rente, mora biti vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in za katero dohodek na kmetiji ne dosega višine, predpisane za obvezno zavarovanje kmetov po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V času prekinitve izplačevanja rente zavarovanec ne sme prekiniti zavarovanja. 4. Vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje traja vsaj do izpolnitve minimalnih pogojev za uveljavitev pravice do pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oziroma do končnega prenehanja izplačevanja rente. 5. ARSKTRP preveri pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: ZPIZ) za prenosnike. V primeru, da prenosnik ne plačuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ARSKTRP preneha izplačevati rento. Takšna sankcija traja dokler zavarovanje ni urejeno. 6. Šteje se, da člani kmetije, ki so kmetijsko dejavnost opravljali skupaj s prenosnikom pred prenosom kmetije in so bili pokojninsko in invalidsko zavarovani, po prenosu opravljajo kmetijsko dejavnost v okviru kmetije prevzemnika. 7. Ko prenosnik izpolni pogoje za uveljavitev pravice do pokojnine in se upokoji, ARSKTRP pridobi podatek o višini in datumu prejema pokojnine po uradni dolžnosti od ZPIZ-a. 8. Prenosnik ni več upravičen do prejemanja sredstev iz naslova drugih ukrepov kmetijske politike za zahtevke, ki so bili vloženi po izdaji odločbe o pravici do sredstev. IV. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Splošni finančni pogoji 1. Celotno obdobje prejemanja rente je do 10 let. Čas trajanja rente je omejen na 70. rojstni dan prenosnika. 2. Ko prenosnik pridobi pokojnino, se znesek rente zmanjša za znesek pokojnine. 3. Finančna pomoč se zagotavlja v obliki letne rente, ki se izplačuje mesečno po dvanajstinah. Renta je sestavljena iz fiksnega dela, ki znaša 5.000 EUR na kmetijo na leto in iz variabilnega dela, ki je odvisen od velikosti prenesene kmetije. Variabilni del se izračuna na podlagi prenesenih primerljivih kmetijskih površin v letu vstopa v ukrep. Za vsak ha prenesenih primerljivih kmetijskih površin se izplača znesek v višini 300 EUR/ha na leto, vendar največ za vključno 20 ha primerljivih kmetijskih površin. Če je prenesena kmetija večja, se morajo prenesti vse površine, vendar se renta ne poveča. 4. Na kmetijah, ki se ukvarjajo s čebelarstvom ali vzrejo perutnine za meso ali jajca, vzrejo kuncev za meso ali vzrejo drugih živali, pripada upravičencu renta, ki ustreza prenosu kmetije v velikosti 5 ha primerljivih kmetijskih površin, kar znaša 6.500 EUR na leto. Renta je enaka ne glede na večje število živali. 5. V primeru vlagateljev, ki vstopajo v ukrep samo kot lastniki živali in ne dosegajo zahtevane velikosti kmetijskih zemljišč kmetije, ki znaša 5 ha primerljivih kmetijskih površin, se jim zemljišča ne upoštevajo v izračun rente, vendar morajo celotno kmetijo predati izbranemu prevzemniku. 6. Pravica do rente se prizna prenosniku, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi popolne vloge in se začne izplačevati naslednji mesec po izdaji odločbe. 7. Celoten znesek prejete rente v celotnem obdobju ne sme presegati 110.000 EUR na prenosnika vključno z revalorizacijo. Kršitve in sankcije: Kršitve in sankcije za ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov so: 1. za prenosnika: a) če je prejemnik sredstev sredstva pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Ko prenosnik preda kmetijo, ne more biti več nosilec ali namestnik nosilca KMG in ne more kandidirati na nobenem ukrepu; b) če prenosnik ne omogoči kontrole na kraju samem, se mu prekine izplačevanje rente za tri mesece; c) če se prenosnik še ukvarja s pridobitno kmetijsko dejavnostjo, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ali pridobitno gozdarsko dejavnostjo, oziroma se veljavne komercialne pogodbe še glasijo na prenosnika, se mu ob prvi ugotovljeni nepravilnosti prekine izplačevanje rente za obdobje dveh mesecev in ob drugi nepravilnosti za obdobje šestih mesecev. V primeru tretje ponovitve te nepravilnosti se prenosnika izključi iz ukrepa; c) če prenosnik v času prejemanja rente do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine ne plačuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se mu izplačevanje rente prekine do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 2. za prevzemnika: a) če prevzemnik ne omogoči kontrole na kraju samem, plača kazen v višini treh mesečnih rent; b) če prevzemnik preneha s kmetovanjem na vseh prevzetih kmetijskih površinah oziroma odtuji celoten obseg staleža živali, ki je bil podlaga za vstop v ta ukrep, v roku petih let od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev prenosnika, plača kazen v višini dveh mesečnih rent za vsako leto prenehanja kmetovanja; c) če se ugotovi odprodaja zemljišč, na osnovi katerih je bila pridobljena renta, brez odobritve ARSKTRP, plača kazen v višini 50% tržne vrednosti od prodanega zemljišča. Vsako prenehanje izplačevanja rente zaradi ureditve situacije v obdobju izplačevanja rente se šteje v čas prejemanja rente. To pomeni, da se za mesece, za katere renta ni bila izplačana, obdobje prejemanja rente ne podaljša. Višja sila: Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh že pridobljenih sredstev, kadar gre za naslednje primere višje sile ali izrednih okoliščin: 1. smrt, 2. dolgotrajna nezmožnost za delo, 3. razlastitev velikega dela kmetije, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza, 4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče, 5. uničenje hlevov na kmetiji zaradi nesreče, 6. kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec (prenosnik ali prevzemnik) ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti vsa ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. Primeri višje sile se uporabijo, če oseba, ki je stopila v ukrep, ne izpolnjuje več pogojev oziroma jih ne more več izpolnjevati. Pri tem se primer smrti iz 1. točke nanaša na smrt prenosnika ali prevzemnika. Primer dolgotrajne nezmožnosti za delo iz 2. točke se nanaša le na prevzemnika. V primeru višje sile ali izrednih okoliščin se pogoji lahko spremenijo le s predhodno odobritvijo ARSKTRP. V. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/ ter na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni ARSKTRP in na INFO točkah po Sloveniji, ki skrbijo za obveščanje in informiranje o ukrepu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VI. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig) ali oddati na vložišču ARSKTRP od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP. Vlogo je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletni strani ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu, določenem v razpisni dokumentaciji. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis Zgodnje upokojevanje kmetov«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. VII. Obravnava vlog in postopek odobritve Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru izvede postopek v skladu z 84. členom uredbe. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec seznama prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjuje vse predpisane pogoje, se odobrijo do porabe predvidenih sredstev. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev rente, se zavrne. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način, kot je določen za vložitev vloge.

AAA Zlata odličnost