Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3455. Odlok o ustanovitvi razvojno informacijskega centra Bela krajina, stran 10683.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 13/93, 66/93, 8/96) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 19. redni seji dne 29. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi razvojno informacijskega centra Bela krajina
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) s tem odlokom uskladi delovanje javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina (v nadaljnjem besedilu: zavod) z veljavno zakonodajo in s Sklepom o izstopu iz soustanoviteljstva iz javnega zavoda »Razvojno informacijski center Bela krajina«, št. 333.01-01/2001-63, ki ga je dne 18. 9. 2009, sprejel Občinski svet Občine Semič in na podlagi katerega Občina Semič izstopa iz soustanoviteljstva zavoda.
S tem odlokom se uredi status, razmerja med zavodom in ustanoviteljico, temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in financiranja zavoda ter prehodno obdobje delovanja zavoda.
2. člen
Javni zavod Razvojno informacijski center Bela krajina je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list RS, št. 2/02 in 23/04).
Javni zavod je ustanovljen za izvajanje nalog lokalne turistične organizacije in lokalnega podjetniškega centra z namenom načrtovanja, organiziranja in izvajanja promocijskih in informativnih dejavnosti na območju občine ustanoviteljic, z namenom spodbujanja razvoja turizma in podjetništva, pospeševanja trženja turističnih in drugih storitev ter za sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami.
Ustanoviteljica javnega zavoda je Občina Črnomelj.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti ustanovitelja izvaja Občinski svet Občine Črnomelj.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu pod vložno številko 10437300 z dne, 26. 1. 2002.
II. IME IN SEDEŽ
3. člen
Ime javnega zavoda: Razvojno informacijski center Bela krajina.
Skrajšano ime je: RIC Bela krajina.
Sedež zavoda je: Trg svobode 3, Črnomelj.
Zavod je pravna oseba javnega prava in ima svoj pečat. Pečat je pravokotne oblike, širok 5 cm in visok 1,5 cm z izpisanim imenom zavoda in sedežem zavoda. Ime zavoda je izpisano z velikimi tiskanimi črkami, sedež pa z malimi pisanimi črkami. Število pečatov, pooblastilo za uporabo, način varovanja ipd. se določi s statutom zavoda.
Notranja organizacijska struktura zavoda se določi s statutom zavoda.
V okviru zavoda delujeta naslednji organizacijski enoti:
– lokalna turistična organizacija s turistično informacijskim centrom,
– lokalni podjetniški center.
4. člen
Javni zavod lahko spremeni svoj naziv in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
Ustanoviteljice zavoda so lahko tudi druge lokalne skupnosti.
Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih ustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.
Zavod se lahko v okviru svoje dejavnosti vključuje in povezuje tudi v druge pravno organizacijske oblike ustanovljene na širšem območju, za kar mora pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljice.
III. DEJAVNOST
5. člen
Zavod opravlja predvsem naslednje naloge:
– priprava in izvajanje strategije razvoja turizma in malega gospodarstva,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe,
– organiziranje in izvajanje informacijske dejavnosti,
– informiranje v okviru turistično in poslovno informacijskih centrov,
– pospeševanje turistične dejavnosti in promocija turistične ponudbe,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine ustanoviteljice,
– oblikovanje novih turističnih proizvodov,
– raziskovanje in analiziranje (trg, učinki delovanja),
– organizacija in izvajanje stikov z javnostjo in skupne ekonomske propagande,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinške, informacijske in promocijske dejavnosti (sejmi, borze, prireditve ipd.),
– organizacija in izvajanje prireditvenih dejavnosti ter koordinacija pri sestavi koledarja prireditev,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– na podlagi drugih predpisov in pogodb upravljanje naravnih vrednot zavarovanih območij in kulturnih spomenikov,
– svetovanje in pomoč pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih virov,
– opravljanje storitev za pravne osebe in podjetnike posameznike (svetovanje in posredovanje raznih informacij, pomoč pri izdelavi in uresničitvi razvojnih projektov, pomoč in svetovanje pri pridobitvi finančnih virov, pomoč pri izdelavi in pripravi dokumentacije za pridobitev posojil in nepovratnih sredstev ipd.),
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju razvoja in raziskav,
– pomoč in svetovanje pri trženju proizvodov in storitev,
– organizacija in izvajanje usposabljanja,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi subjekti s področja turizma in malega gospodarstva,
– pripravljanje in aktiviranje razvojnih projektov,
– sodelovanje pri prostorskem planiranju,
– pripravljanje razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske unije,
– koordinacija med vsemi subjekti, ki vplivajo na razvoj turizma in malega gospodarstva,
– vključevanje in sodelovanje z garancijskim skladom,
– izvajaje nalog, ki jih na zavod prenese ustanoviteljica in so namenjene razvoju in pospeševanju turizma in malega gospodarstva,
– izvajanje programov, ki jih bodo na zavod prenesle občina ustanoviteljica ali druge pravne osebe.
Zavod opravlja tudi vse druge naloge, ki so potrebne za njegov obstoj in opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih nalog.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki ji zavod opravlja, so v skladu z Uredbo standardni klasifikacije dejavnosti razvrščene:
SKD      NAZIV
-------------------------------------------------------------
C 18.130   Priprava za tisk in objavo
C 18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 46.190   Ne specializirano posredništvo pri prodaji
       raznovrstnih izdelkov
G 47.190   Druga trgovina na drobno v ne specializiranih
       prodajalnah
G 47.610   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s knjigami
G 47.621   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.630   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G 47.640   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s športno opremo
G 47.650   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in
       zabavo
G 47.782   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z umetniškimi izdelki
G 47.789   Trgovina na drobno v drugih specializiranih
       prodajalnah
G 47.810   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G 47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       drugim blagom
G 47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990   Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic,
       tržnic
I 55.201   Počitniški domovi in letovišča
I 55.203   Oddajanje zasebnih sob gostom
I 55.204   Planinski domovi in mladinska prenočišča
I 55.209   Druge nastanitve za krajši čas
I 55.300   Dejavnost avtokampov, taborov
I 55.900   Dejavnost dijaških in študentskih domov ter
       druge nastanitve
I 56.210   Priložnostna priprava in dostava jedi
J 58.110   Izdajanje knjig
J 58.130   Izdajanje časopisov
J 58.140   Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190   Drugo založništvo
J 59.110   Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih
       oddaj
J 59.130   Distribucija filmov, video filmov, TV oddaj
J 59.140   Kinematografska dejavnost
J 59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
J 62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
       računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120   Dejavnost spletnih portalov
J 63.910   Dejavnost tiskovnih agencij
J 63.990   Drugo informiranje
L 68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
L 68.310   Posredništvo v prometu z nepremičninami
L 68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi
M 70.210   Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.200   Fotografska dejavnost
M 74.300   Prevajanje in tolmačenje
M 74.900   Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
N 77.210   Dajanje športne opreme v najem ali zakup
N 77.220   Dajanje videokaset in plošč v najem
N 77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko porabo v
       najem in zakup
N 77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem in zakup
N 77.340   Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N 77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem in zakup
N 77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
       zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 79.110   Dejavnost potovalnih agencij
N 79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj
N 79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane
       dejavnosti
N 82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentacije in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990   Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje
P 85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju športa in rekreacije
P 85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju kulture in umetnosti
P 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.020   Dejavnost muzejev
R 91.030   Varstvo kulturne dediščine
R 91.040   Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov,
       varstvo naravnih vrednot
R 93.190   Druge športne dejavnosti
R 93.210   Dejavnost zabaviščnih parkov
R 93.292   Dejavnost smučarskih centrov
R 93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 94.110   Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S 94. 120   Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
       organizacij
S 96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje
       nerazvrščene.
7. člen
Javni zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju ustanoviteljice.
8. člen
Finančno računovodska opravila za potrebe javnega zavoda opravlja občinska uprava Občine Črnomelj ali druga pravna ali fizična oseba na podlagi pogodbe.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet,
– direktor,
– programski svet.
Svet
10. člen
Svet zavoda ima 9 članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanoviteljice,
– en predstavnik turističnih društev, ki delujejo na območju občine ustanoviteljice,
– en predstavnik Območne obrtne zbornice Črnomelj,
– enega člana imenujejo delavci zavoda,
– tri člane imenujejo člani zavoda.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet, predstavnika turističnih društev imenujejo turistična društva, ki delujejo na območju občine ustanoviteljice, predstavnika Območne obrtne zbornice Črnomelj imenuje upravni odbor Območne obrtne zbornice Črnomelj, člani zavoda pa izvolijo svoje člane v svet zavoda na občnem zboru.
11. člen
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izberejo člani sveta izmed sebe.
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta so po preteku te dobe lahko večkrat ponovno imenovani.
12. člen
Naloge sveta zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa s soglasjem ustanoviteljice finančni načrt zavoda,
– sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– na predlog direktorja zavoda imenuje programski svet zavoda,
– opravlja druge z zakonom ali statutom določene pristojnosti in naloge.
13. člen
Svet zavoda odloča na sejah z večino glasov prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta.
Direktor
14. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovno delo zavoda. S statutom se določijo druge pravice in obveznosti ter odgovornosti direktorja.
15. člen
Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa in razrešuje občinski svet ustanoviteljice. Postopek javnega razpisa, pogoji, način imenovanja in razrešitve direktorja, so določeni z zakonom in s tem odlokom.
Župan skladno z zakonom in tem odlokom objavi javni razpis za prosto mesto direktorja, izmed prijavljenih izbere najprimernejšega kandidata in ga predlaga v imenovanje občinskemu svetu. Direktorja se imenuje za obdobje petih let, ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
Z direktorjem v imenu zavoda sklene ustrezno pogodbo predsednik sveta zavoda, ki v imenu in za račun zavoda nasproti direktorju izvršuje tudi druge pravice in obveznosti iz delovnega oziroma drugega pogodbenega razmerja.
16. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kdor aktivno obvlada dva svetovno priznana jezika, predloži program dela za mandatno obdobje, ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela in izpolnjuje enega od spodaj navedenih pogojev glede izobrazbe:
– ima univerzitetno visokošolsko izobrazbo in dve leti delovnih izkušenj;
– ima visokošolsko izobrazbo in štiri leta delovnih izkušenj;
– ima višješolsko izobrazbo in najmanj šest let delavnih izkušenj;
– ima srednješolsko izobrazbo in najmanj osem let delovnih izkušenj.
Za delovne izkušnje se šteje, da je kandidat delal na področju turizma ali podjetništva ali na drugih vodstvenih delovnih mestih.
Programski svet
17. člen
Zavod ima programski svet, ki je strokovno posvetovalno telo.
Programski svet ima največ pet članov.
Člane programskega sveta imenuje svet zavoda na predlog direktorja izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Člani programskega sveta morajo imeti najmanj peto stopnjo izobrazbe.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata in podrobnejše naloge članov programskega sveta določa statut zavoda.
18. člen
Člani programskega sveta svoje delo opravljajo praviloma neprofesionalno.
Naloge programskega sveta so predvsem:
– obravnava vprašanj s področja strokovnega dela zavoda,
– določanje strokovnih podlag za programe dela in razvoja zavoda,
– dajanje mnenj, predlogov, pobud in usmeritev glede organizacije dela, pogojev za razvoj dejavnosti svetu in direktorju zavoda.
Podrobnejše naloge programskega sveta, sestava, način imenovanja in trajanje mandata članov določa statut zavoda.
V. NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN ČLANSTVO V ZAVODU
19. člen
Notranja organizacija javnega zavoda se določi s statutom zavoda.
20. člen
Člani zavoda so zainteresirane pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost ter sobodajalci in tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost in imajo v občini ustanoviteljici svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti, turistična in druga društva, ki delujejo na področju turizma ter druge zainteresirane pravne osebe, katerih dejavnost je posredno vezana na turistično dejavnost.
Člani zavoda so tudi drugi zainteresirani samostojni podjetniki in obrtniki ter mala in srednja podjetja, ki imajo v občini ustanoviteljici svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti, Območna obrtna zbornica Črnomelj ter druge zainteresirane pravne osebe.
Članstvo se pridobi na podlagi pristopne izjave, ki jo zainteresirani izročijo zavodu.
Druge pravice in obveznosti se natančneje opredelijo v statutu zavoda.
21. člen
Člani sodelujejo pri upravljanju javnega zavoda preko imenovanih članov sveta zavoda in programskega sveta zavoda. O delu zavoda so informirani na letnem občnem zboru, ki ga skliče direktor.
Podrobnejše določbe o občnem zboru članov določa statut.
22. člen
Člani zavoda imajo naslednje pravice in obveznosti:
– sodelovati pri delu zavoda v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda;
– dostop do podatkov in pravica do storitev služb zavoda pod pogoji, ki jih določi svet zavoda;
– pravica do informiranosti o aktivnostih in projektih zavoda na način, ki ga določi svet zavoda;
– izpolnjevanja sprejetih programskih, finančnih in drugih obveznosti ter upoštevanje določb aktov in sklepov organov zavoda;
– s plačevanjem članarine sodelujejo pri zagotavljanju sredstev za delovanje javnega zavoda;
– obveznosti izogibati se vseh dejanj, ki bi pomenila nelojalno konkurenco drugim članom zavoda.
Druge pravice in obveznosti se natančneje opredelijo v statutu zavoda.
VI. SREDSTVA JAVNEGA ZAVODA
23. člen
Viri financiranja za izvajanje dejavnosti iz 5. in 6. člena tega odloka so:
– proračunska sredstva občine ustanoviteljice,
– sredstva iz naslova javnih razpisov na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni,
– prostovoljni finančni prispevki članov in ustanoviteljice ter prihodek iz članarine, ki jo plačujejo člani zavoda. Višina in način plačila članarine se natančneje določi s statutom zavoda,
– sredstva zainteresiranih subjektov, ki so pripravljeni združevati sredstva z namenom doseganja in uresničevanja lastnih interesov pri razvoju svoje dejavnosti,
– sredstva Slovenske turistične organizacije in druga sredstva državnega proračuna,
– sredstva dogovorjena za posamezne projekte,
– lastni prihodki zavoda,
– darila in dotacije ter drugi viri.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva javni zavod sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz prometa blaga in plačil za storitve, ki jih opravlja.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno v obsegu potrebnem za izvajanje finančno ovrednotenega programa dela javnega zavoda in v skladu s sprejetim proračunom občine ustanoviteljice.
Finančna sredstva se javnemu zavodu dodelijo po pogodbi na osnovi programa dela in finančnega načrta.
Ustanoviteljica za delovanje zavoda zagotovi primeren poslovni prostor in pisarniško ter drugo osnovno tehnično opremo.
VII. POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU, ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI, RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA
24. člen
Zavod je pravna oseba, ki v skladu z 21. členom zakona o zavodih sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru registrirane dejavnosti.
25. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Premoženje javnega zavoda je last ustanoviteljice. Zavod ima to premoženje v uporabi in upravljanju za namene dejavnosti zavoda za katero je ustanovljen. Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem skladno z načelom skrbnega in dobrega gospodarja.
26. člen
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki javnega zavoda se uporabi izključno za opravljanje in razvoj dejavnosti javnega zavoda v skladu z letnim programom.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda.
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve manjkajočih sredstev odloča svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA
27. člen
Ustanoviteljica daje soglasje k:
– sprejemu statuta javnega zavoda,
– letnemu programu dela in finančnemu načrtu in zaključnem poročilu o poslovanju javnega zavoda v preteklem letu,
– potrebnim dodatnim sredstvom, ki niso predvidena v letnem planu,
– ustanoviteljskim pravicam in obveznostim novih ustanoviteljev,
– spremembi imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
– vključevanju v druge pravno organizacijske oblike.
Ustanoviteljica ima naslednje pravice in obveznosti:
– imenuje člane sveta zavoda,
– sprejema odloke, ki so potrebni za delovanje javnega zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– zagotavlja sredstva za delo zavoda v okviru sprejetega plana,
– zagotavlja sredstva za kritje ne programskih stalnih stroškov zavoda, ki obsegajo najmanj sredstva za plače in druge nujne izdatke za zaposlene ter druge materialne stroške za osnovno obratovanje, v kolikor zavod teh sredstev ne more zagotoviti drugače,
– zagotavlja prostorske pogoje za delo zavoda.
Javni zavod ima naslednje pravice in dolžnosti:
– enkrat letno poroča ustanoviteljici o realizaciji letnega programa dela in porabi finančnih sredstev za preteklo leto, in sicer do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto,
– na zahtevo ustanoviteljice, mora posredovati podatke, ki so potrebni za oceno in analizo porabe proračunskih sredstev ter za statistične namene,
– na poziv ustanoviteljice do začetka priprave predloga proračuna posreduje ustanoviteljici program dela in finančni načrt za naslednje proračunsko leto.
Ustanoviteljica se o zadevah, vezanih na dejavnost zavoda, sproti usklajuje z javnim zavodom.
IX. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
28. člen
O statusnih spremembah javnega zavoda odloča ustanoviteljica.
Javni zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. člen
Statut javnega zavoda sprejme svet javnega zavoda s soglasjem ustanoviteljice.
Druge splošne akte sprejme direktor javnega zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa soglasje drugega organa.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Že začeti postopek imenovanja direktorja zavoda se nadaljuje in zaključi skladno z določbami tega odloka.
31. člen
Šestdeset dni od dneva začetka uporabe tega odloka prenehata z delom svet zavoda in programski svet v dosedanji sestavi in mandat članom sveta zavoda in programskega sveta preneha.
V roku iz prejšnjega odstavka se izpeljejo vsi potrebni postopki in se imenujejo novi člani sveta zavoda in programskega sveta skladno s tem odlokom.
32. člen
Dosedanji člani zavoda, ki zaradi izstopa Občine Semič, ne izpolnjujejo več pogojev za članstvo skladno z določili tega odloka, lahko svoje poslovanje uskladijo z določili tega odloka v roku petnajst dni od začetka uporabe tega odloka, sicer jim članstvo v zavodu po izteku tega roka preneha.
Direktor zavoda uskladi članstvo v zavodu z določbami tega odloka v roku 30 dni od začetka uporabe tega odloka.
33. člen
Direktor zavoda poskrbi, da se spremembe na podlagi tega odloka vpišejo v sodni register.
Zavod svoje akte uskladi s tem odlokom najpozneje v roku 90 dni od začetka uporabe tega odloka.
34. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list RS, št. 2/02 in 23/04) in na njegovi podlagi izdan Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine Črnomelj in Občine Semič za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Razvojno informacijski center Bela krajina (Uradni list RS, št. 42/04).
Določbe odloka in sklepa iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do začetka uporabe tega odloka.
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2009.
Št. 322-33/2009
Črnomelj, dne 30. septembra 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti