Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3481. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (v letu 2009), stran 10763.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (v letu 2009)
Št. 3505-33/2007
Koper, dne 25. septembra 2009
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi drugega odstavka 96. člena ZPNačrt. (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in sklepa Ministrstva za okolje in prostor, št. 35016-105/2007/60, z dne 3. 7. 2009 je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 24. septembra 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (v letu 2009)
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana):
– Dolgoročni plan občine Koper za obdobje 1986-2000 (Uradne objave – UO 25/86), dopolnitve 1988 (UO 10/88), dopolnitve 1992 (UO 9/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO 7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1999 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01), dopolnitve 2004 (Uradni list RS, št. 96 in 97/04) – v nadaljevanju: dolgoročni plan.
– Družbeni (srednjeročni) plan občine Koper za obdobje 1986-1990 (UO 36/86), dopolnitve 1992 (UO 11/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1998 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01), dopolnitve 2004 (Uradni list RS, št. 96 in 97/04) – v nadaljevanju: družbeni plan.
2. člen
(1) Sestavni deli prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana so: tekstualni del dolgoročnega plana in tekstualni del družbenega plana ter kartografski del in kartografska dokumentacija v obliki enotnega gradiva za dolgoročni in družbeni plan.
(2) S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo tekstualna dela dolgoročnega in družbenega plana in kartografska dokumentacija.
(3) Tekstualni del vsebuje odlok in obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana.
(4) Grafični del vsebuje prikaz namenske rabe prostora.
3. člen
Priloge sprememb in dopolnitev so:
– prikaz stanja prostora,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev predlaganih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana,
– povzetek za javnost.
4. člen
(1) Na območju Mestne občine Koper so naslednje zgrajene ali načrtovane ceste v upravljanju DARS d.d.:
– avtocesta, odsek Kozina–Črni Kal–Srmin,
– hitra cesta, odsek Škofije–Srmin–Bertoki–Koper,
– navezava luke Koper na avtocestno omrežje (1.faza),
– hitra cesta, odsek Koper–Izola,
– hitra cesta, odsek Koper–Šmarje–Dragonja.
(2) Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati širitev avtoceste in hitre ceste min 8,0 m obojestransko od roba cestnega sveta.
(3) V varovalnem pasu prometnic ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje. Vse posege v varovalni pas prometnic je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d., oziroma upravljavca ceste.
(4) Investitor vseh ukrepov varstva okolja vključno z vsemi protihrupnimi ukrepi, ki so potrebni zaradi prometa na avtocesti in hitri cesti, je lokalna skupnost oziroma investitorji posegov na tem območju.
(5) Dars d.d. oziroma upravljavec avtoceste in hitre ceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za območja spremenjene rabe prostora, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja prometnic, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu izgradnje le-teh. Pri načrtovanju ureditev ob avtocesti je potrebno upoštevati Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Uradni list RS, št. 121/04, in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Uradni list RS, št. 105/05, 34/08.
5. člen
Za depresijsko območje mesta Koper velja, da je treba zanj zagotoviti ustrezno poplavno varnost in vse predvidene posege v prostor uskladiti z rezultati študije: Presoja poplavne ogroženosti na območju semedelske bonifike v Kopru, katere naročnik je MOK in je v fazi izdelave. Za vse posege na vodna zemljišča ter pripadajoči priobalni pas je treba upoštevati omejitve, ki so določene v zakonu o vodah.
6. člen
(1) Mestna občina Koper izvaja Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana za naslednja svoja območja:
1. Območje Pokopališče Ankaran, katastrska občina OLTRA (2593)
Sprememba območja urbanega zelenja (Z)) v površine namenjene turistični dejavnosti (BT)
Dodatno se spremeni besedilo dolgoročnega in družbenega plana, kjer je omenjena gradnja pokopališča v Ankaranu:
– v dolgoročnem planu se v poglavju 4.1.12.5. »Pokopališča« črta zadnji stavek
– v dolgoročnem planu se v poglavju 6.1.1. črta druga alinea 4. točke
– v srednjeročnem planu se črta zadnji stavek poglavja 6.2.11.2.
2. Območje Kopališče Koper, katastrska občina KOPER (2605)
Sprememba območja za rekreacijo in urbanega zelenja (Z) v površine namenjene centralnim dejavnostim (C).
3. Območje Kopališče Žusterna, katastrska občina SEMEDELA (2606)
Sprememba območja za rekreacijo in urbanega zelenja (Z) v površine namenjene centralnim dejavnostim (C).
4. Območje Med Semedelo in tržnico, katastrska občina KOPER (2605)
Sprememba območja za rekreacijo in urbanega zelenja (Z) v površine namenjene centralnim dejavnostim (C).
5. Območje Pokriti bazen Koper, katastrska občina KOPER (2605)
Sprememba območja za rekreacijo in urbanega zelenja (Z) v površine namenjene centralnim dejavnostim (C).
6. Območje Stadion Koper, katastrska občina KOPER (2605)
Sprememba območja za rekreacijo in urbanega zelenja (Z) v površine namenjene centralnim dejavnostim (C).
(2) Tekstualni del dolgoročnega plana se spremeni tako, da se v poglavju 4.3.4. »Območja varovanja naravne in kulturne dediščine ter preostalih vrednot prostora«, v podpoglavju B »Kulturna dediščina« dopolni besedilo prvega stavka 5. točke tako, da se besedilo v oklepaju glasi: »(Uradne objave št. 27/87 in Uradni list RS, št. 98/07)«.
7. člen
Določila za poseganje v prostor v območjih predlaganih sprememb bodo določena v dopolnjenih prostorskih ureditvenih pogojih.
8. člen
(1) Spremeni in dopolni se del vsebine kartografske dokumentacije plana, ki se nanaša na namensko rabo prostora. Vsebine so prikazane na listih Koper 17, Koper 27, Koper 36 in Koper 37, v merilu 1:5.000, ki so sestavni del tega odloka.
(2) Spremembe območja kulturnega spomenika historično mestno jedro Koper so prikazane tudi na tematski karti – TK 1:25.000: Zasnova varovanja območij kulturne dediščine (karta 7)
(3) Geodetska podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so združene karte digitalnega katastrskega načrt (DKN) in temeljnega topografskega načrta (TTN5).
9. člen
Spremembe in dopolnitve so na vpogled na pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-33/2007
Koper, dne 24. septembra 2009
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (nel 2009)
N. 3505-33/2007
Capodistria, lì 25 settembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 96, secondo comma, della Legge sulla pianificazione territoriale – ZPNačrt. (G.U. della RS, n. 33/07 e 70/08 – ZVO-1B), per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), in virtù della delibera del Ministero per l’ambiente ed il territorio, n. 35016-105/2007/60, del 3. 7. 2009, il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 24. 9. 2009 ha accolto il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (nel 2009)
Articolo 1
Il presente decreto reca modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (nel seguito: elementi territoriali del piano):
– Piano a lungo termine del comune di Capodistria per il periodo 1986–2000 (Bollettino uff. n. 25/86), integrazioni 1988 (Boll. uff. 10/88), integrazioni 1992 (Boll. uff. 9/92), integrazioni 1993 (Boll. uff. 4/93), integrazioni 1994 (Boll. uff. 7/94, 25/94), integrazioni 1995 (Boll. uff. 14/95), integrazioni 1998 (Boll. uff. 11/98), integrazioni 1999 (Boll. uff. 16/99), integrazioni 2001 (Boll. uff. 33/01), integrazioni 2004 (G.U. della RS, n. 96 e 97/04) – nel seguito: piano a lungo termine.
– Piano sociale del Comune di Capodistria per il periodo 1986-1990 (Boll. uff. 36/86), integrazioni 1992 (Boll. uff. 11/92), integrazioni 1993 (Boll.uff. 4/93), integrazioni 1994 (Boll. uff. 7/94), integrazioni 1995 (Boll. uff. 14/95), integrazioni 1998 (Boll. uff. 11/98), integrazioni 2001 (Boll. uff. 33/01), integrazioni 2004 (G.U. della RS, n. 96 e 97/04) – nel seguito: piano sociale.
Articolo 2
(1) Sono parte integrante degli elementi territoriali del piano a lungo termine e di quello sociale: le relazioni illustrative rispettivamente del piano a lungo termine e del piano sociale, le basi cartografiche, oltre alla rispettiva documentazione presentata sotto forma unitaria per entrambi i piani contemplati.
(2) Con il presente decreto si apportano modifiche ed integrazioni alle relazioni illustrative del piano a lungo termine e di quello sociale, le basi cartografiche ed alla rispettiva documentazione.
(3) La relazione illustrativa è comprensiva del decreto e della motivazione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano.
(4) La parte grafica comprende la rappresentazione della destinazione d’uso del territorio.
Articolo 3
Sono allegati alle modifiche ed integrazioni:
– Stato del territorio,
– Orientamenti e pareri,
– Illustrazione e motivazione delle proposte modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano,
– Sintesi per il pubblico.
Articolo 4
(1) Nel territorio del Comune città di Capodistria, la DARS d.d. amministra le seguenti infrastrutture stradali, già realizzate o in fase di progettazione:
– autostrada, tratto Kozina–Črni Kal–Srmin,
– strada a scorrimento veloce, tratto Škofije–Srmin–Bertocchi–Capodistria,
– collegamento del porto di Capodistria alla rete autostradale (prima fase),
– strada a scorrimento veloce, tratto Capodistria–Isola,
– strada a scorrimento veloce, tratto Capodistria–Šmarje–Dragonja.
(2) Nella progettazione futura va tenuto conto dell’allargamento dell’autostrada e della strada a scorrimento veloce di almeno 8,0 m su ambo i lati del corpo stradale.
(3) Nella fascia di rispetto stradale non è consentito collocare tabelle, scritte od altre strutture destinate all’informazione ed alla pubblicità sonora e visiva. Gli interventi nella fascia di rispetto stradale sono soggetti al previo consenso della Dars d.d. ovvero dell’amministratore della singola strada.
(4) Gli interventi di tutela ambientale, incluso il collocamento di barriere antirumore da installarsi ai bordi dell’autostrada e della strada a scorrimento veloce, sono commissionati dalla comunità locale ovvero dal committente di altri interventi nell’area interessata.
(5) La Dars d.d. ovvero l’ente gestore dell’autostrada e della strada a scorrimento veloce non garantirà misure antirumore supplementari nelle zone mutate di destinazione, e neppure la protezione da eventuali altri effetti di esercizio delle suddette infrastrutture stradali diverse da quelle già realizzate ovvero progettate al momento della costruzione delle medesime. La pianificazione degli interventi da realizzarsi ai lati dell’autostrada deve avvenire nel rispetto dell’Ordinanza sulla valutazione e sul controllo del rumore nell’ambiente, G.U. della RS, n. 121/04 e l’Ordinanza sui valori limite di rumore nell’ambiente, G.U. della RS, n. 105/05, 34/08.
Articolo 5
Nella zona di depressione della città di Capodistria va provveduto per un’appropriata protezione da inondazioni adeguando gli interventi previsti ai risultati dello studio: Valutazione del rischio alluvionale nell’area della bonifica di Semedella a Capodistria, commissionata dal CCC, che è in fase di preparazione. Gli interventi che interessano lo specchio acqueo e la rispettiva fascia costiera devono rispettare i vincoli stabiliti dalla legge sulle acque.
Articolo 6
(1) L’attuazione da parte del Comune città di Capodistria delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani interessa le seguenti aree:
1. L’area del Cimitero di Ancarano, comune catastale di OLTRA (2593)
Mutamento della destinazione d’uso dell’area per il verde urbano (Z) in un’area dedicata alle attività turistiche (BT)
Laddove si fa riferimento alla costruzione del cimitero ad Ancarano, viene ulteriormente modificato il testo del piano a lungo termine e del piano sociale, e precisamente:
– nel capitolo 4.1.12.5 “Cimiteri” del Piano a lungo termine, viene cancellata l’ultima frase
– nel capitolo 6.1.1. del Piano a lungo termine è cancellato il secondo alinea del punto 4
– nel piano a medio termine è cancellata l’ultima frase del capitolo 6.2.11.2.
2. L’area del Cimitero di Capodistria, comune catastale di CAPODISTRIA (2605)
Mutamento della destinazione d’uso dell’area per le attività ricreative e per il verde urbano (Z) nell’area dedicata alle attività terziarie (C).
3. L’area dello stabilimento balneare di Giusterna, comune catastale di SEMEDELLA (2606)
Mutamento della destinazione d’uso dell’area per le attività ricreative e per il verde urbano (Z) nell’area dedicata alle attività terziarie (C).
4. L’area compresa tra Semedella ed il mercato, comune catastale di CAPODISTRIA (2605)
Mutamento della destinazione d’uso dell’area per le attività ricreative e per il verde urbano (Z) nell’area dedicata alle attività terziarie (C).
5. L’area della Piscina coperta a Capodistria, comune catastale di CAPODISTRIA (2605)
Mutamento della destinazione d’uso dell’area per le attività ricreative e per il verde urbano (Z) nell’area dedicata alle attività terziarie (C).
6. L’area dello Stadio a Capodistria, comune catastale di CAPODISTRIA (2605)
Mutamento della destinazione d’uso dell’area per le attività ricreative e per il verde urbano (Z) nell’area dedicata alle attività terziarie (C).
(2) La relazione illustrativa del Piano a lungo termine è modificata nel capitolo 4.3.4. “Aree soggette a vincoli di tutela dei beni culturali e naturalistici e di altri beni ambientali”, sottocapitolo B “Beni culturali”, con l’aggiunta alla prima frase del punto 5 del seguente testo riportato tra parentesi: »(Bollettino ufficiale n. 27/87 e G.U. della RS, n. 98/07)«.
Articolo 7
Gli interventi territoriali nelle aree contemplate dalle proposte modifiche ed integrazioni saranno definiti nelle norme tecniche d’attuazione integrate.
Articolo 8
(1) Viene in parte modificato ed integrato il contenuto degli allegati cartografici al piano, riferiti alla destinazione d’uso del territorio, e precisamente i fogli Capodistria 17, Capodistria 27, Capodistria 36 e Capodistria 37, in scala 1:5000 che sono parte integrante del presente decreto.
(2) Le modifiche all’area interessata dal monumento culturale centro storico di Capodistria sono riportate sulla mappa – TK 1:25000: Concetto di tutela cui sono sottoposte le aree interessate da beni culturali (mappa 7).
(3) Costituiscono basi geodetiche per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano le mappe d’insieme del piano catastale digitale (DKN) e del piano topografico di base (TTN5).
Articolo 9
Le modifiche ed integrazioni sono a disposizione presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 10
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-33/2007
Capodistria, lì 24 settembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost