Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 19/2009 Ob-6707/09 , Stran 2563
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Krajevna skupnost Dobova, Ulica Bratov Gerjevičev 48, Dobova 8257, tel. 07/496-70-14, faks 07/496-74-58, e-naslov: ksdobova@amis.net. Postopek javnih ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem KS Dobova (v nadaljevanju pristojna komisija). 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stvarnega premoženja: 2.1 stanovanje, številka dela stavbe 6E., v izmeri 74,86 m2 (v tretji gradbeni fazi) v III. etaži (mansardi) - poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica bratov Gerjevičev 57, parc. št. 1097/1, po izklicni ceni 32.975,02 EUR in en parkirni prostor vpisan pri vložni št. 1314 k.o. Veliki Obrež, katerega izklicna cena je 1.350,00 EUR. Stanovanje in parkirni prostor se prodajajo skupaj po izklicni ceni 34.325,00 EUR. Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve, davek na promet nepremičnin, notarska overitev podpisa. Vpis v zemljiško knjigo in morebitne ostale stroške plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno – kupljeno. 3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala komisija. 3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino. 4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe 4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% ponujene cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-6450785304, z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb«. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino. 4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo, ponujeno kupnino. 4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še: – originalno potrdilo o vplačani varščini in priloženo številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe in s.p.), – originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.), staro največ 30 dni, – potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – pravne osebe in s.p. (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR). 4.4 Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki v trenutku podaje ponudbe ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do Občine Brežice. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov KS Dobova, Ulica bratov Gerjevičev 48, Dobova 8257 do 19. 10. 2009 do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnin – 6E, Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora bit označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. 5.4 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo pristojna komisija kot kriterije upoštevala višino ponujene kupnine. 5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. 5.6 Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine. 5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Krajevna skupnost Dobova pravico zadržati vplačano varščino. V zvezi s prenosom lastništva nepremičnin prodajalec plača stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in notarsko overitev podpisa. Vpis v zemljiško knjigo in eventualne ostale stroške, ki bi nastali v zvezi s prenosom lastništva, nosi kupec. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-6450785304. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmete prodaje pod točko 2. 8. Drugo Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/496-70-14 (Branko Proselc) ali e-pošti: ksdobova@amis.net. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si.

AAA Zlata odličnost