Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Ob-6679/09 , Stran 2544
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, tel. 02/545-91-00, telefaks 02/545-91-01, matična številka: 5883237, ID za DDV: SI70902020. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o oskrbi s toplotno energijo v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 61/09). 3. Predmet javnega razpisa in območje koncesije Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za oskrbo s toplotno energijo v Občini Puconci. Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območjih Občine Puconci, podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji. Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom. 5. Postopek izbire koncesionarja Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje gospodarske javne službe prijavo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno odločbo izdano v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in spremembe). Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Puconci, vključno z razpisno dokumentacijo, je objavljen na spletnih straneh Občine Puconci, www.puconci.si. 6. Pogoji ter način izpolnjevanja pogojev V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; in 16/08) in z Odlokom o oskrbi s toplotno energijo v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 61/09). Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj priložiti prijavi dokumente zahtevane v razpisni dokumentaciji. Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili razpisne dokumentacije. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v nadaljevanju tega navodila. 7. Merila za izbor koncesionarja Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpisanih gospodarskih javnih služb izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava. Merila za izbor koncesionarja so: 1. ponudbena cena in 2. druge ugodnosti. 8. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo mora biti napisana v slovenskem jeziku. 9. Način zavarovanja resnosti prijave: prijavitelj mora prijavi predložiti finančno zavarovanje za resnost prijave v višini 10.000 EUR. 10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije Razpisno dokumentacijo, ki je brezplačna, lahko prijavitelji zahtevajo osebno, po telefaksu ali po pošti. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki zahtevajo do vključno 30. 10. 2009 do 12. ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro, osebno na naslovu: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci pri Olgi Karba oziroma po elektronski pošti na naslovu olga.karba@puconci.si. Razpisna dokumentacija bo poslana izključno v elektronski obliki. 11. Kraj in rok za predložitev prijav Prijavitelji morajo oddati svoje prijave na obrazcih prejete razpisne dokumentacije, v zaprtih ovojnicah, na naslov Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci. Naročnik/koncedent bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno na naslovu koncedenta, najpozneje do 2. 11. 2009 do 10. ure. 12. Naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo 2. 11. 2009 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Puconci. 13. Odgovorne osebe za dajanje informacij Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki do vključno pet dni pred potekom roka za oddajo prijave. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Olga Karba. Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na naslov: olga.karba@puconci.si z oznako »Občina Puconci – koncesija – oskrba s toplotno energijo«.

AAA Zlata odličnost