Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3483. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 10767.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Št. 478-775/2008
Koper, dne 25. septembra 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US in 126/07) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 24. septembra 2009 sprejel naslednji
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s parc. št. 2242/1, 2242/2, 2242/3, 2242/4, 2242/5, 4622/8, 4622/9, vse k.o. Semedela in nepremičnini s parc. št. 1835/2, k.o. Tinjan, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se iz C 2 lista izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-775/2008
Koper, dne 24. septembra 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O D E L I B E R A
sulla dismissione del bene pubblico edificato di rilevanza locale
N. 478-775/2008
Capodistria, lì 25 settembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC e 76/08), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC e 126/07), il consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 24 settembre 2009, ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sulla dismissione del bene pubblico edificato di rilevanza locale
I.
Si procede alla dismissione del bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulle p.lle n. 2242/1, 2242/2, 2242/3, 2242/4, 2242/5, 4622/8, 4622/9, c. c. di Semedella, ed il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1835/2, c.c. di Tinjan.
II.
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione, dal foglio C 2, dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-775/2008
Capodistria, lì 24 settembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti