Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 362-18/2005 Ob-6687/09 , Stran 2565
1. Predmet javne ponudbe Predmet prodaje je eno stanovanje v Ajdovščini, ki je oddano v najem z najemno pogodbo za nedoločen čas, in sicer: Zap. št. 1): stanovanje s celotno identifikacijsko številko 2392-732-2, ki se nahaja v večstanovanjske stavbi, stoječi na parcelni številki 147/2 k.o. Ajdovščina, na naslovu Vilharjeva ulica 26/a, 5270 Ajdovščina. Enosobno stanovanje št. S5 z oznako 2.E se nahaja v prvem nadstropju oziroma drugi etaži in meri 39,78 m2, vključno s pomožnim prostorom oziroma kletjo v pritljičju oziroma prvi etaži. Stanovanju pripadajo idealni solastniški deleži na skupnih delih stavbe, ki pa še niso določeni, ker pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena. 2. Ponudbena cena Najmanjša ponudbena cena za stanovanje navedeno v prvi točki pod zap. št. 1 znaša: 50.800,00 EUR. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini ponudbene cene. Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin v višini 2% od ponujene cene. 3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do ponedeljka, 26. 10. 2009, do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 4. Drugi pogoji: a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno–kupljeno«. b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila, in sicer: – za stanovanje navedeno pod zap. št. 1 v višini 5.100,00 EUR; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – izjavo, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v javni ponudbi. d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru več enakih ponudbenih cen ima predkupno pravico sedanji najemnik stanovanja. e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. f) O odločitvi prodajalca bodo ponudnik obveščen najkasneje do 2. 11. 2009. g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejemu obvestila o izboru in plačati celotno kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe. h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. j) Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel. 05/365-91-17, kontaktna oseba Teja Uršič.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti