Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3453. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kompleksa I. gimnazije v Celju, stran 10681.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kompleksa I. gimnazije v Celju
1. člen
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje kompleksa I. gimnazije v Celju.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje kompleksa I. gimnazije v Celju se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Otok I (proj. št. Š 101/08, AR PROJEKT d.o.o., Uradni list RS, št. 69/09), po katerem je na območju sedanjega dvorišča in zunanjih športnih igrišč možna izgradnja telovadnice z ureditvijo novih športnih igrišč, pomaknjenih proti zahodnemu robu kompleksa, ki jih je možno ograditi z 1,6 m visoko ograjo. Zaradi povečane poplavne ogroženosti je potrebno objekt telovadnice dvigniti na koto 238,80 m, kar je 1 m višje od obstoječe kote dvorišča gimnazije.
Z izdelavo OPPN želi investitor pod predvidenim objektom telovadnice dodatno izgraditi še kletno etažo, ki bi bila predvidoma namenjena parkiranju vozil za zaposlene na gimnaziji, bližnje stanovalce ter za potrebe dnevnega parkiranja oziroma parkiranja ob športnih dogodkih, ki se bodo odvijali v telovadnici.
Razlog za izgradnjo podzemne garažne etaže je že dolgo časa izražen interes po ureditvi zadostnih parkirnih površin za zaposlene in bližnje občane, ki je ob zahtevanem dvigu kote telovadnice za 1 m postal uresničljiv z izgradnjo kletne etaže, ki bi bila namenjena parkiranju.
Veljavni prostorski akt pa tega posega ne omogoča, zato je potrebna izdelava OPPN.
3. člen
Območje OPPN
Območje OPPN obsega območje obstoječega kompleksa I. gimnazije v Celju, vključno s ploščadjo pred šolo, s površino zemljišča približno 14.620 m2 v katastrski občini Celje, s parcelnimi številkami 1210, 1211, 1212, 1213 in 1214. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni, če se za to pokažejo utemeljeni razlogi.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
– RS, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje,
– RS, Ministrstvo za kulturo,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o.,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d.,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče izdela načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Investitor tudi zagotovi geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta.
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Otok I (proj. št. Š 101/08, AR PROJEKT d.o.o., Uradni list RS, št. 69/09),
– Hidrološko – hidravlična presoja, projekt št. 09/09, HIDROSVET d.o.o. Celje maj 2009.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Rokovno je priprava dopolnjenega osnutka OPPN vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in se predvidoma zaključi pozimi 2010.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Izdelavo OPPN financira pobudnik, CM Celje, d.d., Celje.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=novice.
Št. 3505-00014/2009-4200PM
Celje, dne 1. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti