Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3507. Tržni red na tržnici v Slovenski Bistrici, stran 10792.

Na podlagi Zakona o trgovini (ZT-1, Uradni list RS, št. 24/08), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 20. redni seji dne 21. 9. 2009 sprejel
T R Ž N I R E D
na tržnici v Slovenski Bistrici
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tržnim redom se določa pogoje trgovanja na tržnici v mestu Slovenska Bistrica: lokacije, pravice in obveznosti upravljavca in uporabnikov, obratovalni čas, seznam blaga s katerim se trguje in dneve za prodajo blaga na tržnici v Slovenski Bistrici.
2. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
2. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNI PROSTORI
3. člen
Tržnica v Slovenski Bistrici posluje na urejenem tržnem prostoru parc. št. 1306/42, k.o. Slovenska Bistrica, ki se nahaja v mestu Slovenska Bistrica, na naslovu Čopova ulica 9c.
Upravljavec tržnice je Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
4. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Stalni prodajalci so tisti, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni vezano vsaj tri mesece. Ostali so občasni prodajalci. Tržni prostor mora biti ustrezno označen.
5. člen
Tržnica razpolaga z odprtim prodajnim tržnim prostorom, ki zajema stojnice, ob soglasju upravljavca pa je možna tudi uporaba dopolnilnih prodajnih miz, lesenih hišic in prodaja s tal (sadike, cvetje in podobno).
3. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
6. člen
Upravljavec tržnice:
– organizira in vodi poslovanje na tržnici,
– določi urnik delovanja tržnice v okviru določil tržnega reda,
– oblikuje cene storitev in pristojbine,
– sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine oziroma prodajna mesta,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo,
– pregleduje ustreznost dokumentacije uporabnikov, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti na tržnicah in izreka prepoved prodaje tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi in je odgovoren za red in čistočo na tržnici,
– skrbi za javni red in mir na tržnici.
4. OBRATOVALNI ČAS
7. člen
Tržnica posluje po naslednjem obratovalnem času:
– v obdobju od 1. januarja do 31. decembra,
– vsaki dan od 8. do 18. ure,
– vsako soboto od 8. do 12. ure,
– v nedeljo zaprto.
Upravljavec lahko predlaga spremembo urnika tržnice in jo uveljavi po sklepu župana. Spremembo je dolžan objaviti na spletni strani občine in upravljavca najmanj 7 dni pred začetkom veljavnosti spremenjenega urnika.
8. člen
Uporabnikom tržnih površin ni dovoljeno podaljševanje obratovalnega časa.
9. člen
Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnevne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljavcem in stalnim prodajalcem. S stalnimi prodajalci upravljavec sklepa pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljavec določi prodajna mesta. V primeru, da stalni prodajalec, s katerim je sklenjena pogodba, po preteku ene ure od pričetka obratovanja tržnice ne zasede svojega prodajnega prostora, le-tega lahko upravljavec dodeli občasnemu oziroma drugemu prodajalcu. Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prostor, kar se izkaže s potrdilom o plačani pristojbini. Prodajalec se s tem zaveže, da bo spoštoval tržni red.
10. člen
Prodajna mesta upravljavec odda v najem tistim, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici. Pred oddajo v najem je dolžan preveriti ustreznost dokumentacije prodajalca za prodajo, ki si jo le-ta pridobi pri pristojnem upravnem organu.
11. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega prostora prodajalcem predvsem zaradi:
– kršitev določil tega tržnega reda,
– neplačevanja pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati in za katere nima dovoljenja,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja in širitve tržnega mesta,
– nespoštovanja pravil upravljavca.
5. PRODAJA BLAGA
12. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi. Prednost prodaje imajo kmetijski pridelki in živila.
13. člen
Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila: žita, mlevski izdelki, predpakirani pekovski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, gobe in gozdni sadeži ter ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča;
2. neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male živali, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, turistični spominki in galanterijsko blago. Z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja oblačila, posteljnina, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev, knjige, vendar je dovoljena le občasna prodaja.
Trguje se v skladu z določili Pravilnika o tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.
14. člen
Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– društva in humanitarne organizacije ter
– drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Kmetovalci in drugi posamezniki si morajo za prodajo svojega blaga pred začetkom prodaje na tržnici pri pristojnem upravnem organu pridobiti ustrezno potrdilo.
Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
Prednost pri prodaji blaga imajo prodajalci s stalnim prebivališčem in z lastnimi in najetimi zemljišči v Občini Slovenska Bistrica.
15. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
Vsa živila živalskega izvora se prodaja, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno-zdravstvenimi predpisi.
Alkoholne in brezalkoholne pijače se lahko prodajajo le v originalni, zaprti embalaži.
16. člen
Blago se lahko prodaja samo z označenih prodajnih mest. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla. Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske, lesene in železne izdelke ter cvetlice, novoletne jelke in podobno.
17. člen
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in s podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom. Obliko in velikost označitve določi upravljavec.
18. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.
6. PRISTOJBINA
19. člen
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest, najem inventarja in storitev povezanih z dejavnostmi tržnice oblikuje upravljavec.
20. člen
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku, ki je naveden v pogodbi.
21. člen
Dnevno pristojbino plača prodajalec, preden zasede prodajno mesto.
Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga prodajalec hrani do konca obratovalnega časa tržnice.
7. NADZOR PRODAJE IN KAKOVOSTI BLAGA
22. člen
Nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga opravljajo:
– pristojne inšpekcijske službe v okviru pristojnosti,
– upravljavec.
23. člen
Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, izvaja upravljavec, ki hrani tudi kopije dokumentacije. Prodajalec je dolžan upravljavcu predložiti dokumente, ki so potrebni za prodajo na tržnici.
8. SKLADIŠČENJE BLAGA
24. člen
Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po končanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s tržnih površin.
9. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
25. člen
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni embalaži.
26. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih. Po končanem trgovanju so dolžni stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju, pri čemer so dolžni odstraniti embalažo, odpadke in drugo neprodano blago.
Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter ostale odpadke je prodajalec dolžan sproti odstranjevati s tržnice. Prav tako je dolžan tržni prostor zapustiti v čistem stanju. Kolikor prodajalec tega ne opravlja, je to dolžan storiti upravljavec na stroške prodajalca.
27. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti in primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo javnega reda in miru. V primeru kršitev se lahko prodajalcu prepove prodaja.
28. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče upravljavec:
– dnevno čisti prodajalne površine in opremo,
– po svojem programu in na zahtevo pristojne inšpekcije razkuži tržne površine.
29. člen
Vožnja in parkiranje vozil na tržnici sta prepovedana.
10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tega pravilnika, predvsem zaradi:
– neplačevanja tržnih pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu (odmetavanje odpadkov ipd),
– dajanja prodajnih mest drugim v najem,
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitve prodajnega mesta,
– drugih kršitev tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici.
31. člen
Tržni red na tržnici v Slovenski Bistrici potrdi Občinski svet Občine Slovenska Bistrica.
32. člen
Tržni red na tržnici v Slovenskimi Bistrici začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Tržni red mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici, dostopen pa je tudi na spletni strani Občine Slovenska Bistrica in upravljavca.
Št. 033-121/2009-20/12
Slovenska Bistrica, dne 21. septembra 2009
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti