Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 478-0024/2009 Ob-6682/09 , Stran 2565
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. 2. Predmet prodaje: nepremičnina s parcelno številko 2003/7 k.o. Otalež, vl. št. 821 k.o. Otalež, poslovna stavba v izmeri 95 m2 in dvorišče v izmeri 246 m2, kar v naravi predstavlja večnamenski objekt zgrajen do III. gradbene faze, ki ima naslednje prostore: klet (skladišče 33,60 m2, garaža 33,60 m2), pritličje (sprejemnica embalaže 6,80 m2, sanitarije 4,06 m2, skladišče 15,54 m2, trgovina 52,11 m2, veža 6,77 m2, pokrita površina pred trgovino 13,40 m2) in nadstropje (dvorana 87,36 m2). 3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena je 99.500,00 EUR. Izhodiščna cena je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno stroko. V izhodiščno ceno nepremičnine davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter druge morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec. Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec. 4. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega se bo ugotovilo, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izboru. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Cerkno pa ima pravico zadržati vplačano varščino. 5. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Cerkno št. 01214-0100014833, sklicna številka: 00 014. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika, – navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja za odkup, – dokazilo o plačilu varščine in navedbo št. računa za primer vračila varščine, – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdila o državljanstvu za fizične osebe, – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – davčno, matično oziroma EMŠO in telefonsko številko, – izjavo o sprejemanju pogojev ponudbe, – izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 7. Merilo za izbor: edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene cene. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, se izvede javna dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo. Najmanjši dvig ponudbene cene je 500,00 EUR. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost nepremičnine (99.500,00 EUR), je javno zbiranje ponudb neuspešno. 8. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: ta objava ne zavezuje Občine Cerkno, da z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Občina Cerkno lahko do sklenitve pravnega posla brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 9. Rok za plačilo kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 dneh od podpisa pogodbe, in sicer na podlagi izstavljenega računa. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede, 28. 10. 2009, do 10. ure, in sicer po pošti ali osebno na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika z oznako: »Javna ponudba – večnamenski objekt Želin – Ne odpiraj!«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku se bo štela kot nepravočasna in bo zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente in je pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni od prejema poziva za dopolnitev. 11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v sredo, 28. 10. 2009, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Cerkno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom (fizične osebe) ali pisnim pooblastilom za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb (pravne osebe). 12. Ogled nepremičnine in ostale informacije: vse dodatne informacije o prodaji nepremičnine dobite pri mag. Martinu Raspetu, tel. 05/373-46-42. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost