Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3492. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Mokronog - Trebelno s stvarnimi služnostmi, stran 10777.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 24. redni seji dne 23. 9. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Mokronog - Trebelno s stvarnimi služnostmi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za vzpostavitev stvarne služnosti na nepremičnem premoženju v lasti Občine Mokronog - Trebelno (v nadaljnjem besedilu: občina) ter višina odškodnine zaradi ustanovljenih stvarnih služnosti.
2. člen
(odplačnost služnosti)
Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi služnostmi je odplačno, razen kadar ta pravilnik določa drugače.
3. člen
(izjema od odplačnosti)
(1) Brezplačno se lahko ustanovi služnost le izjemoma, če se zasleduje javni interes. Vsebina javnega interesa se ugotavlja v vsakem konkretnem primeru posebej, če se zainteresirana oseba za pridobitev služnosti nanj sklicuje. Opredelitev javnega interesa je bistvena sestavina pogodbe o ustanovitvi brezplačne služnostne pravice.
(2) Šteje se, da je javni interes izkazan:
– kadar gre za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, ki je v interesu občine,
– kadar se služnostna pravica podeljuje za gradnjo gospodarske javne infrastrukture ali za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za priključitev objekta na gospodarsko javno infrastrukturo, investitor gradnje pa je javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina.
II. POSTOPEK IN MERILA ZA DOLOČITEV ODŠKODNINE
4. člen
(vloga)
(1) Postopek za vzpostavitev služnostne pravice se začne na podlagi vloge stranke za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.
(2) Oseba, ki želi pridobiti služnost na nepremičnini v lasti občine, mora vlogi priložiti:
– projektno dokumentacijo z vrisom poteka trase oziroma posega na nepremičnini, na kateri se ustanavlja služnostna pravica in površino posega, izraženo v m2 (delovni in varovalni pas),
– katastrske podatke za posamezno nepremičnino, na kateri se ustanavlja služnostna pravica,
– opis namena posega.
5. člen
(ustanovitev, vsebina in obseg služnosti)
(1) Izvedba postopka ustanovitve služnosti temelji na posamičnem programu ravnanja s stvarnim premoženjem, ki ga sprejme župan v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
(2) Služnost na nepremičnini občine se praviloma ustanovi z neposredno pogodbo, sklenjeno z zainteresirano osebo. Če se izkaže ali verjetno obstaja interes dveh ali več oseb za pridobitev istih služnostnih pravic na isti nepremičnini, se pred sklenitvijo pogodbe izvede postopek pogajanj.
(3) V pogodbi o ustanovitvi služnosti je treba služnost določiti v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno, tako da se nepremičnine občine čim manj obremenijo.
6. člen
(objava)
Namera o ustanovitvi služnosti se objavi na enotnem spletnem portalu najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne pogodbe, razen kadar se služnostna pravica podeljuje investitorju gradnje ali vzdrževanja stanovanjskega ali poslovnega objekta, ki je dal vlogo za sklenitev služnostne pogodbe.
7. člen
(izračun odškodnine)
(1) Odškodnina za ustanovitev služnostne pravice se obračuna v enkratnem znesku, razen v primerih iz 8. člena tega pravilnika, ko se za odškodnino lahko določi tudi periodično obračunavanje, in znaša na stavbnih zemljiščih in javnih poteh 7,00 EUR/m2, na vseh ostalih zemljiščih (kmetijskih in gozdnih) pa 2,00 EUR/m2.
(2) Višina odškodnine se izračuna tako, da se vrednost za 1 m2 obremenjene nepremičnine, določena v prejšnjem odstavku, pomnoži s površino nepremičnine v m2, ki je s služnostno pravico obremenjena.
(3) Podatki o m2 obremenjene nepremičnine se povzamejo iz projektne oziroma druge dokumentacije, pri čemer širina trase za zemeljski infrastrukturni vod ne more biti manjša od 1 m, za zračni vod pa manj od 2 m.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena odškodnina za posamezno služnost ne more biti nižja od 50,00 EUR.
(5) V odškodnini za služnost ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača služnostni upravičenec.
8. člen
(posebni primeri obračunavanja)
(1) V primerih, ko višina odškodnine, izračunana na način, določen v prejšnjem odstavku, preseže vrednost 2.000,00 EUR, višino odškodnine kot nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice ugotavlja pooblaščeni cenilec vrednosti nepremičnin.
(2) S cenitvijo se ugotavlja vrednost odškodnine za ustanovitev služnostne pravice tudi v primerih služnosti dostopa in dovoza po občinskem zemljišču, kadar le-ta ni možen z javne površine ter v drugih primerih nestrinjanja z odškodnino, določeno po tem pravilniku.
(3) Stroški postopka ugotavljanja višine odškodnine s cenitvijo bremenijo služnostnega upravičenca.
III. KONČNI DOLOČBI
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se na območju Občine Mokronog - Trebelno preneha uporabljati Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 82/04 in 44/05).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2009
Mokronog, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost