Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3526. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2009, stran 10822.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 1. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2009
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2009 (Uradni list RS, št. 1/09) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     1.367.694
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            987.377
70  DAVČNI PRIHODKI                882.056
   700 Davki na dohodek in dobiček        675.981
   703 Davki na premoženje            111.775
   704 Domači davki na blago in storitve      94.300
71  NEDAVČNI PRIHODKI               105.321
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      38.180
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.000
   712 Globe in druge denarne kazni         2.410
   714 Drugi nedavčni prihodki           63.731
72  KAPITALSKI PRIHODKI               28.085
   720 Prihodki od prodaje poslovnih objektov   26.665
   in prostorov
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       1.420
   neopredmetenih dolg. sredstev
74  TRANSFERNI PRIHODKI              352.232
   740 Transferni prihodki iz drugih       147.875
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       204.357
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         1.339.105
40  TEKOČI ODHODKI                 293.216
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     102.237
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     15.346
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        161.983
   403 Plačila domačih obresti           8.350
   409 Rezerve                   5.300
41  TEKOČI TRANSFERI                416.458
   410 Subvencije                  4.270
   411 Transferi posameznikom in         219.519
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in   58.021
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       134.647
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            440.138,13
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     440.138
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            189.294
   431 Investicijski transferi pravnim in     82.094
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    107.200
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          28.589
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      6.860
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in       6.860
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    –6.860
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              21.696
55  ODPLAČILO DOLGA (550)              21.696
   550 Odplačila domačega dolga          21.696
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU         33
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –21.696
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         –28.589
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.    31.092
   PRET. LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim planom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.«
2. člen
V drugem odstavku 12. člena se črta znesek »5.000,00 EUR« in se nadomesti z zneskom »4.000,00 EUR«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-142-III-skl.
Veržej, dne 1. oktobra 2009
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost